| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/39/2013 Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 t. j. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jedli ń sk uchwala, co nast ę puje

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40.497.774,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 37.700.111,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.797.663,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabel ą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51.232.387,61 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 33.171.474,01 zł,

b) majątkowe w kwocie 18.060.913,60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabel ą nr 2.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2014 zgodnie z tabel ą nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10.734.613,61 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.450.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 2.284.613,61 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.359.479,41 zł w tym:

a) kredyty do zaciągnięcia - 4.350.000,00 zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW - 4.100.000,00 zł,

c) wolne środki - 3.020.043,75 zł,

d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 889.435,66 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 1.624.865,80 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 pkt 1 lit. a,

c) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych do wysokości określonej w § 2 pkt 3.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał ą cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w zał ą czniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1 lit. a niniejszej uchwały,

b) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 1 lit. a niniejszej uchwały,

c) spłatę zobowiązań z lat ubiegłych do wysokości określonej w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Sulisz


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/39/2013
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabele i załaczniki


Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2014 rok Projekt budżetu Gminy Jedlińsk na 2014 rok został opracowany w oparciu o: · ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526), · ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ), · Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207), · założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane w pismach:

- Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 roku Nr ST3/4820/10/2013,

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów z dnia 25.10.2013 roku Nr FIN-I.3111.23.88.2013,

- Krajowego Biura Wyborczego -Delegatury w Radomiu z dnia 09.10.2013 roku Nr DRD- 3101/11/13, · zawarte porozumienia i umowy o wysokościach przyznanych dotacji celowych na realizowane własne zadania w zakresie inwestycji na 2014 rok, · oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr XL/19/2010 z dnia 28.06.2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z Ustaw ą o dochodach jednostek samorz ą du terytorialnego w projekcie bud ż etu pa ń stwa uwzgl ę dnione zostały dla naszej gminy nast ę puj ą ce kwoty: Subwencja ogólna w kwocie 16.743.832,00 złotych, która składa się z następujących części:

1. cz ęś ci wyrównawczej w kwocie 4.142.999,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa 3.566.864,00 zł

- kwota uzupełniająca 576.135,00 zł

2. cz ęś ci równowa żą cej w kwocie 0,00 zł,

3. części o światowej w kwocie 12.600.833,00 zł. Przy planowaniu dochodów własnych gminy na 2014 rok uwzględniono niższą cenę 1 kwintala żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 – 49,00 zł, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2013 roku wyniosła 69,28 zł za 1 kwintal. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano niewielki wzrost stawek w podatkach i opłatach lokalnych oraz uwzględniono wpływy z podatków i opłat zaległych. Ostatecznie projekt budżetu na 2014 rok zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 40.497.774,00 zł, co w sposób szczegółowy przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej. W projekcie budżetu Wojewody na 2014 rok ustalona została kwota dochodów dla gminy Jedlińsk w wysokości 354,00 zł, które gmina Jedlińsk powinna zrealizować w 2014 roku. Przy opracowaniu projektu wydatków bud ż etu gminy na 2014 rok przyjęto: · prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4%, · składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, · realne i rzeczywiste potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Planowane wydatki na 2014 rok to kwota 51.232.387,61 zł z tego: · wydatki majątkowe 18.060.913,60 zł · wydatki bieżące 33.171.474,01 zł Planowane do zaciągnięcia w 2014 roku kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 8.450.000,00 zł to przychód budżetu gminy na 2014 rok. W projekcie budżetu na 2014 rok uwzględnia się rozchody w kwocie 1.624.865,80 zł. Skrócony obraz budżetu na 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody bud ż etu na 2014 rok : 40.497.774,00 zł Przychody bud ż etu na 2014 rok : 12.359.479,41 zł Razem dochody + przychody : 52.857.253,41 zł

2. 2. Wydatki bud ż etu na 2014 rok : 51.232.387,61 zł Rozchody bud ż etu na 2014 rok : 1.624.865,80 zł Razem wydatki + rozchody : 52.857.253,41 zł Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosić będzie 4.624.425,80 zł. Natomiast na koniec roku 2014 planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będzie 11.449.560,00 zł. W projekcie budżetu na 2014 rok zostały ujęte wszystkie zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i w miarę możliwych do zrealizowania dochodów budżetowych zabezpieczone finansowo. Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 170.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000,00 zł. Głównymi założeniami zadań wynikających z proponowanego projektu budżetu na 2014 rok jest kontynuowanie rozpoczętych zadań, w zakresie:

- budowy wodociągów gminnych

- budowa i wymiana nawierzchni drogowych

- budowy i modernizacji chodników

- budowa dalszej kanalizacji

- modernizacja obiektów i placówek oświatowych

- doposażenia jednostek OSP

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz realizacja pozostałych zadań publicznych o znaczeniu lokalnym wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »