| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/284/2014 Rady Miasta Łaskarzew

z dnia 14 marca 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn. zm.) art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U.z 2013 r. poz. 182 z   późn. zm.) w   związku z   uchwałą nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Podwyższa się dla celów przyznawania pomocy w   formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności: 1) kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej do 150% 2) kryterium dochodowe na osobę w   rodzinie do 150%  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Michał   Pałyska


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z   pomocy społecznej przysługuje osobom i   rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   pkt. 1   i 2   w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1   października 2012 r. stanowią kwoty: 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł na osobę w   rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 r., poz. 823). Ustanowiony rządowy program uchwałą nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w   zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium, o   którym mowa w   art. 8   ustawy o   pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MP i   PS w   zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r., poz. 1024) zgodnie z   art. 8   ust. 2   ustawy o   pomocy społecznej, miasto może udzielać wsparcia w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium tylko w   przypadku uchwalenia przez miasto stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Należy podkreślić, że w   przypadku funkcjonowania programu dożywiania na lata 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium, określonego w   ustawie o   pomocy społecznej, na mocy ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz. U. z   2005 r. Nr 267 poz. 2259 z   późn. zm.), który to program był realizowany w   latach 2006-2013, obecnie bez kontynuacji. W   związku z   trudną sytuacja dochodową i   życiową osób i   rodzin korzystających z   wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w   zakresie dożywiania w   formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a   także umożliwi osobom i   rodzinom, w   szczególności wielodzietnym i   niepełnym zabezpieczenie potrzeb życiowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »