| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/285/2014 Rady Miasta Łaskarzew

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności

Na podstawie art. 96 ust. 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013 r., poz.182 z   późn. zm.) w   związku z   uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r. poz. 1024) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w   zakresie dożywiania w   formie posiłku albo zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w   ustawie z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013 r. poz. 182 z   póź. zm.) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w   rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej oraz gdy dochód rodziny nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w   rodzinie.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Michał   Pałyska


Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z   pomocy społecznej przysługuje osobom i   rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   pkt. 1   i 2   w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1   października 2012 r. stanowią kwoty: 542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456,00 zł na osobę w   rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 r., poz. 823). Ustanowiony rządowy program uchwałą nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w   zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium, o   którym mowa w   art. 8   ustawy o   pomocy społecznej. Należy podkreślić, że w   przypadku funkcjonowania programu dożywiania na lata 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w   wysokości 150% kryterium, określonego w   ustawie o   pomocy społecznej, na mocy ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz. U. z   2005 r. Nr 267 poz. 2259 z   późn. zm.) który to program był realizowany w   latach 2006-2013, obecnie bez kontynuacji. Jednakże zgodnie z   art. 96 ust. 2   ustawy o   pomocy społecznej wydatki na zasiłki i   pomoc rzeczowa podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w   rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe. Zgodnie z   ust.4 przywołanego artykułu rada miasta określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej. Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w   zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z   2013 r., poz.1024) warunkiem otrzymania przez miasto dotacji z   programu na dofinansowanie pomocy w   formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   cytowanej ustawy, do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez miasto stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4   ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »