| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/300/14 Rady Gminy Izabelin

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, Etap 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594[1])) i art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm[2]), w związku z uchwałami Rady Gminy Izabelin Nr XIX/160/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków w Gminie Izabelin i Nr XXXIV/288/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/04 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 kwietnia 2004 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków, etap 1, zwany dalej „planem”.

§ 2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.

§ 3. Integralną część planu stanowią następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1 000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. W planie nie określa się (ze względu na brak występowania w obszarze planu przedmiotu ustaleń):

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem (Obszar w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska");

2) oznaczenie odległości w metrach;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) przeznaczenie terenu na cele: RM – zabudowy zagrodowej, US – sportowo-rekreacyjne, KS – parkingu, KDS – obsługi publicznej komunikacji samochodowej, KD(L), KD(D) – dróg publicznych, KDW – dróg wewnętrznych;

6) pomnik przyrody;

7) dobra kultury współczesnej.

§ 7. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w §6 mają charakter informacyjny.

§ 8. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie stanowiące granice między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które przeważa w granicach działki budowlanej;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które współwystępuje z przeznaczeniem podstawowym i zajmuje nie więcej niż 40% działki budowlanej;

7) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, o którym mowa w ustawie;

8) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę pól powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na działce budowlanej, mierzonych po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najbliższe dopuszczalne usytuowanie zewnętrznych ścian budynków w stosunku do najbliższych linii rozgraniczających terenów, z wyłączeniem istniejącej zabudowy oraz takich elementów budynków jak: balkony, galerie, wykusze, loggie, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, okapy, gzymsy, rynny, rury spustowe, podokienniki, przedsionki, części podziemne obiektów budowlanych, zadaszenia wejść, wjazdów i miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

10) działce – należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną;

11) działce budowlanej – należy przez to rozumieć „działkę budowlaną”, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

12) froncie działki – należy przez to rozumieć front działki, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

13) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć „teren biologicznie czynny”, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

14) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć „zabudowę zagrodową”, o której mowa w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego;

15) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną niosąca wizualny przekaz informacyjno – reklamowy, nie będącą szyldem i tablicą informacyjną;

16) szyldzie – należy przez to rozumieć zewnętrzne graficzne, tekstowe lub tekstowo-graficzne oznaczenie miejsca i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej w granicach planu;

17) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na płaszczyźnie niosącą przekaz informacyjny działalności gospodarczej prowadzonej w granicach planu;

18) ekranie wizyjnym (telebimie) – należy przez to rozumieć oświetloną powierzchnię ekspozycyjną czytelną także w nocy poprzez oświetlenie własnym zewnętrznym źródłem światła o zmiennej treści;

19) Kampinoskim Parku Narodowym – należy przez to rozumieć park narodowy powołany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. u. nr 132 poz. 876).

§ 9. Ustala się następujące przeznaczenie terenów, wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

1) tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

2) teren sportowo-rekreacyjny – oznaczony na rysunku planu symbolem US;

3) tereny parkingu – oznaczone na rysunku planu symbolem KS;

4) tereny obsługi publicznej komunikacji samochodowej – oznaczone na rysunku planu symbolem KDS;

5) tereny dróg publicznych – oznaczone na rysunku planu symbolami KD(L), KD(D);

6) tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

§ 10. Ustala się następujące zasady dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) W granicach planu obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy (oznaczone odpowiednio na rysunku planu), które lokalizuje się od linii rozgraniczających drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami 2KD(L), 1KD(D), 3KD(D) oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem: 1KDW – w odległościach zgodnych z rysunkiem planu.

2) Warunki i zasady lokalizowania ogrodzeń od strony dróg wskazanych na rysunku planu:

a) ogrodzenia lokalizować na liniach rozgraniczających dróg, z którymi styka się grodzona nieruchomość;

b) dopuszcza się wycofanie ogrodzenia w głąb działki budowlanej w miejscu usytuowania bram wjazdowych w stosunku do linii rozgraniczającej dróg;

c) struktura ażurowa musi być usytuowana na wysokości minimum 0,6 m od poziomu terenu oraz stanowić musi minimum 25% powierzchni ogrodzenia przy czym udział procentowy należy liczyć każdorazowo dla powierzchni ogrodzenia mierzonej w świetle słupków ogrodzeniowych;

d) maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,8 m;

e) od strony dróg, zakazuje się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych o gabarytach jednego przęsła ogrodzeniowego, dopuszcza się stosowanie betonowych elementów drobnowymiarowych.

3) Ustala się następujące zasady umieszczania nośników reklamowych, tablic informacyjnych i szyldów:

a) wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych;

b) zezwala się na lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie przekraczającej 1 m2;

c) zezwala się na lokalizację szyldów o powierzchni nie przekraczającej 1m2;

d) zapis w lit. b nie dotyczy tablic informacyjnych związanych z działalnością Kampinoskiego Parku Narodowego;

e) zakazuje się lokalizacji ekranów wizyjnych (telebimów).

§ 11. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Obszar objęty ustaleniami planu zawiera się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, dla którego mają zastosowanie: przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. przepisów;

2) Pomnik przyrody wskazany na rysunku planu podlega ochronie z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

3) Obszar objęty ustaleniami planu zawiera się w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001, dla którego mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. przepisów.

4) W granicach planu wskazuje się w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu hałasu następujące rodzaje terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska:

a) pod zabudowę zagrodową - tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: RM;

b) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US.

§ 12. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. W granicach terenu 1US znajduje się dobro kultury współczesnej – pomnik Mieszkańców Sierakowa, które nakazuje się zachować.

2. W granicach terenu 3KDW znajduje się dobro kultury współczesnej – pomnik poległych żołnierzy Armii Krajowej oddziału Dywersji Bojowej VIII rejonu VII Obwodu „Obroża”, które nakazuje się zachować.

§ 13. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania dla poszczególnych terenów:

1. Tereny oznaczone w planie symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM:

1) Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa,

2) Przeznaczenie dopuszczalne – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

3) W stosunku do budynków i obiektów powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu dopuszcza się ich adaptację oraz:

a) dopuszcza się ich remonty i przebudowę, także w sytuacjach jeżeli: ich usytuowanie jest niezgodne z nieprzekraczalną linią zabudowy, ich wysokość jest niezgodna z parametrami określonymi dla terenów, na których się znajdują;

b) dopuszcza się ich rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, że: nie spowoduje ona przekroczenia parametrów określonych ustaleniami szczegółowymi dla terenów RM, w przypadku budynków i obiektów usytuowanych niezgodnie z wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, rozbudowa nie spowoduje przybliżenia budynku lub obiektu do drogi publicznej;

c) dopuszcza się przy ich rozbudowie i przebudowie zachowanie istniejących kątów nachylenia połaci dachowych.

4) Zabudowę należy kształtować jako wolnostojącą,

5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej,

b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1;

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;

d) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej budynkami mieszkalnymi: 180 m2,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej budynkami gospodarczymi i garażowymi: 55 m2,

f) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 9 m,

g) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych: 5 m,

h) zakaz realizacji kondygnacji, których poziom posadzki znajduje się poniżej poziomu terenu,

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% powierzchni działki budowlanej,

j) geometria dachów budynków – dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 250 -450, a w przypadku dachów budynków garażowych i gospodarczych dodatkowo dachy jednospadowe lub płaskie,

k) maksymalna wysokość ścianki kolankowej: 1 m,

l) lukarny zlokalizowane na danej połaci dachowej nie mogą zajmować więcej niż 40% tej połaci,

m) zakaz lokalizacji dachów mansardowych,

6) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji zapleczy budowy w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

2. Teren oznaczony w planie symbolem: 1US :

1) Przeznaczenie podstawowe – budowle sportowo – rekreacyjne (tj boiska, place zabaw), obiekty małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne – usługi związane z obsługą ruchu turystycznego na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (obiekty o funkcji handlowej, spożywczej, gastronomicznej, informacyjnej, edukacyjnej, parking),

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem lit. d,

b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie określa się;

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,1;

d) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków w granicach działki budowlanej: 120 m2,

e) maksymalna wysokość budynków: 7 m, nie więcej niż 1 kondygnacja.

f) zakaz realizacji kondygnacji, których poziom posadzki znajduje się poniżej poziomu terenu,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% powierzchni działki budowlanej,

h) geometria dachów budynków – dwuspadowe, wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 250 -450,

4) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji zapleczy budowy w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.

3. Teren oznaczony w planie symbolem: 1KS :

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów;

2) Przeznaczenie dopuszczalne - budowle sportowo – rekreacyjne (tj place zabaw), obiekty małej architektury, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni terenu 1 KS.

4. Teren oznaczony w planie symbolem: 1KDS :

1) Przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi publicznej komunikacji samochodowej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne - budowle sportowo – rekreacyjne (tj place zabaw), obiekty małej architektury, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni terenu 1 KDS.

5. Teren oznaczony w planie symbolem: 1KD(D):

1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna dojazdowa (gminna) o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 11 m.

6. Teren oznaczony w planie symbolem: 3KD(D):

2) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna dojazdowa (gminna) o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 10 m.

7. Teren oznaczony w planie symbolem: 2KD(L):

1) Przeznaczenie podstawowe – droga publiczna lokalna (powiatowa) o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających – 9 m.

8. Teren oznaczony w planie symbolem: 1KDW :

1) Przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 6 m.

9. Teren oznaczony w planie symbolem: 2KDW :

2) Przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 7 m.

10. Teren oznaczony w planie symbolem:: 3KDW :

3) Przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 12 m.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) 1RM, 2RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 1US – odbywać się będzie poprzez drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KD(D);

2) 3RM – odbywać się będzie poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDW lub drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KD(D);

3) 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM – odbywać się będzie poprzez drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 3KD(D);

4) 22RM – odbywać się będzie poprzez drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KD(D) lub drogę publiczną oznaczoną na rysunku planu symbolem 2KD(L).

2. Miejsca parkingowe dla budynków lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem RM należy lokalizować w granicach tej samej działki budowlanej;

3. Miejsca parkingowe dla budynków lokalizowanych w granicach terenu oznaczonego symbolem 1US należy lokalizować w granicach tej samej działki budowlanej lub w granicach terenu oznaczonego symbolem 1KS;

4. Minimalna ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:

1) dla budynków mieszkaniowych lokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem RM : 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;

2) dla budynków lokalizowanych w granicach terenu oznaczonego symbolem 1US: 4 miejsca postojowe na 1 lokal usługowy, nie mniej niż 35 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych.

3) dla obiektów sportowych: 20 miejsc postojowych na 100 użytkowników.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Dopuszcza się modernizację, rozbudowę i budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach planu.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych - z wodociągu grupowego „Hornówek” poprzez wybudowaną gminną sieć wodociągową (w dostosowaniu do istniejącej zabudowy) lub z ujęć indywidualnych;

2) obowiązuje wyposażenie projektowanej sieci w hydranty przeciwpożarowe według zasad określonych w przepisach odrębnych, przy czym parametry sieci powinny zapewniać możliwość jej wykorzystania dla celów przeciwpożarowych;

3) dla projektowanej sieci wodociągowej ustala się następujące parametry:

a) dla magistralnej sieci wodociągowej: 110-200 mm;

b) dla rozdzielczej sieci wodociągowej minimalnie: 110 mm.

3. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych: do centralnej oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” zlokalizowanej w Truskawiu poprzez wybudowaną (w dostosowaniu do istniejącej zabudowy) sieć kanalizacyjną;

2) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, zezwala się na odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych;

3) zakazuje się lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) wody opadowe nakazuje się odprowadzać na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych na własnej działce (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego);

5) dla projektowanej sieci kanalizacyjnej ustala się następujące parametry:

a) dla magistralnej sieci kanalizacyjnej: 200-500 mm;

b) dla rozdzielczej sieci kanalizacyjnej maksymalnie: 200 mm.

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej;

2) stosowanie w robotach budowlanych dotyczących sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nN - linii napowietrznych lub kablowych, a dotyczących przyłączy elektroenergetycznych – linii kablowych; zezwala się na lokalizację w/w sieci i urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych;

3) umożliwia się skablowanie linii napowietrznych.

5. Ustala się zaopatrzenie w gaz z gazociągu DN 63 zlokalizowanego w ul. Sierakowskiej.

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) lokalizowanie miejsc na gromadzenie odpadów w sposób umożliwiający dostęp do nich z drogi publicznej lub wewnętrznego układu komunikacyjnego;

2) gospodarka odpadami będzie prowadzona w oparciu i zgodnie z zasadami określonymi w planach gospodarki odpadami.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię cieplną z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego oraz energii słonecznej;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną ze zbiorczych źródeł energii cieplnej.

8. Inwestycje, o których mowa w ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 należy lokalizować:

1) w liniach rozgraniczających terenów przeznaczonych pod drogi publiczne i wewnętrzne;

2) w przypadkach konieczności technicznych - w granicach działek budowlanych, z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 16. Ustalenia w zakresie lokalizacji inwestycji celu publicznego: w granicach planu do inwestycji celu publicznego zalicza się roboty budowlane dokonywane w granicach następujących terenów:

1) droga publiczna oznaczona na rysunku planu symbolami: 2KD(L) – ponadlokalny cel publiczny;

2) drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD(D), 3KD(D) – lokalny cel publiczny;

3) teren obsługi publicznej komunikacji samochodowej oznaczony symbolem 1KDS – ponadlokalny cel publiczny;

4) parking oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS – lokalny cel publiczny;

5) linia elektroenergetyczna 15kV – ponadlokalny cel publiczny;

6) gazociąg DN 63 – ponadlokalny cel publiczny.

§ 17. Ustalenia dotyczące stawek, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Dla terenów oznaczonych w planie symbolami RM, US, KS, KDS, KD(L), KD(D), KDW – określa się stawkę w wysokości 0,1%;

2. Dla działek będących własnością gminy, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie ma zastosowania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin


Jerzy Pietrzak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/300/14
Rady Gminy Izabelin
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek mpzp

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/300/14
Rady Gminy Izabelin
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/300/14
Rady Gminy Izabelin
z dnia 5 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XIX/160/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. Rada Gminy Izabelin przystąpiła do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieraków w granicach 110 m na północ i 110 m na południe od drogi (obecnie ul. gen. R. Abrahama).

Wieś Sieraków na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. znajduje się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Dodatkowo na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wieś Sieraków została włączona do obszarów Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” PLC140001 jako obszar specjalnej ochrony ptaków zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

Obszar objęty ustaleniami planu objęty jest programem wykupu realizowanym przez Kampinoski Park Narodowy, w zakresie nabywania gruntów prywatnych na rzecz Skarbu Państwa. W zakresie nabywania przez Skarb Państwa gruntów położonych w Kampinoskim Parku Narodowym mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy.

Projekt planu na zlecenie Wójta Gminy Izabelin wykonała zewnętrzna firma projektowa wybrana w 2010 r. przetargu publicznym. Ze względu na położenie wsi Sieraków w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w granicach obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” PLC140001 a także mając na względzie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody prace nad projektem planu miejscowego konsultowane były w 2011r. z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego (dalej: KPN).

Przygotowany w konsultacjach z KPN projekt planu został w lipcu 2011 r. skierowany  do opinii i uzgodnień z organami i instytucjami wskazanymi w ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym do Dyrektora KPN, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: RDOŚ), Wojewody, Marszałka Województwa.

Projekt planu uzyskał wszystkie prawnie wymagane opinie i uzgodnienia za wyjątkiem uzgodnienia Dyrektora KPN. Dyrektor KPN w swoim stanowisku stwierdził, że przeznaczenie części terenu pod zabudowę jednorodzinną w parku narodowym spowoduje naruszenie zasad i przepisów ustawy o ochronie przyrody a także przyczyni się do powstania znacznej ilości zagrożeń wewnętrznych wynikających z działalności człowieka, negatywnie oddziałujących na przyrodę parku narodowego. Dyrektor KPN wskazał ponadto, że w przedkładanym do uzgodnienia projekcie planu proponuje się zmianę funkcji terenu na części powierzchni z terenów rolnych na funkcję budownictwa mieszkaniowego. Ponadto proponowana w projekcie planu funkcja zabudowy jednorodzinnej dotycząca nie tylko gruntów zabudowanych ale także dotychczas niezabudowanych otwierałaby możliwości rozwoju nowej zabudowy. Powyższe uznane zostało za ryzyko diametralnych przekształceń w parku narodowym dla terenów ochrony krajobrazowej z funkcja głównie rolniczą.

Dyrektor KPN w swoim postanowieniu odmówił uzgodnienia projektu planu wskazując na niezgodność projektu planu z celami powołania parku narodowego, określonymi w ustawie o ochronie przyrody. Jednocześnie wypełniając obowiązek art. 24 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dyrektor KPN wskazał, że uzgodnienie projektu planu będzie możliwe gdy projekt będzie uwzględniał zachowanie dotychczasowej funkcji terenu.

Na postanowienie Dyrektora KPN Wójt Gminy Izabelin wniósł w sierpniu 2011 r. zażalenie do organu wyższej instancji – Ministra Środowiska wnosząc o uchylenie postanowienia Dyrektora KPN i uzgodnienie projektu planu.

Minister Środowiska postanowieniem z października 2011 r. utrzymał w mocy zażalone postanowienie Dyrektora KPN wskazując, że wskazane w projekcie planu zapisy przeznaczające  tereny pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie będą stanowiły kontynuacji dotychczasowego wykorzystania gospodarczego – leśnego i rolnego tej wsi i nie będą spełniały  przesłanek wyjątku od reguły zakazu budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych w parku narodowym. Minister wskazał ponadto, że proponowana funkcja terenu MN (zabudowa jednorodzinna) jest niezgodna z ustawą o ochronie przyrody. Funkcją właściwą jest zabudowa zagrodowa (RM) uwzględniająca wymagania ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i pozostająca w zgodzie z obowiązującym prawem.

Mając na względzie stanowiska organów uzgadniających oraz brak prawnych możliwości dalszego procedowania nad uchwaleniem planu Wójt Gminy Izabelin dokonał  korekty projektu planu zgodnie z warunkami na jakich uzgodnienie dopuszcza Dyrektor KPN oraz Minister Środowiska.

              W toku ponowienia procedury planistycznej projekt planu został uzgodniony przez Dyrektora KPN w sierpniu 2013 r. Uwagi do jego treści wniósł natomiast Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim (ZDP) wskazując na konieczność częściowego poszerzenia ul. Sierakowskiej do parametrów określonych w przepisach drogowych.

Wójt Gminy Izabelin dokonał korekty projektu planu poprzez częściowe poszerzenie pasa drogowego ul. Sierakowskiej z proponowanych dotychczas 9 m do 10 m. W celu uniknięcia ingerencji w zabudowaną działkę Nr 575 graniczącą z drogą od strony wschodniej (ul. Sierakowska 2) podjęto próby poszerzenia drogi kosztem fragmentu działki Nr 578/1 graniczącej z drogą od strony zachodniej i będącą własnością Skarbu Państwa (w posiadaniu Dyrektora KPN). Powyższe zostało dokonane w uzgodnieniu z Dyrektorem KPN.

Opracowany i uzgodniony m. in. z Dyrektorem KPN, RDOŚ i ZDP projekt planu zakładał przeznaczenie prywatnych zabudowanych działek pod zabudowę zagrodową RM (zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska), w części w jakiej były gospodarczo wykorzystywane (aby zapewnić zgodność z ustawą o ochronie przyrody). W pozostałej, niezabudowanej części działki te zostały włączone w tereny zieleni naturalnej (ZN), razem z działkami leśnymi oraz działkami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (KPN).

              Wyłożony w tym kształcie w październiku 2013 r. do publicznego wglądu projekt planu spotkał się z dezaprobatą mieszkańców. Do wyłożonego projektu planu wpłynęło łącznie 47 uwag. W większości uwagi dotyczyły zwiększenia granic prywatnych działek pod zabudowę do 110 m, tj. do granic opracowania. Wójt Gminy Izabelin przychylił się do pozytywnego uwzględnienia uwag w tym zakresie (za wyjątkiem działek ewidencyjnie leśnych).

Uwzględnienie powyższych uwag, wymaga zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponowienia procedury planistycznej od momentu opinii i uzgodnień. Wójt Gminy Izabelin proponuje podjęcie próby ponowienia procedury planistycznej w tym zakresie – ponownego uzgodnienia projektu planu w tym z Dyrektorem KPN oraz Dyrektorem RDOŚ we wnioskowanym przez mieszkańców zakresie.

Mając jednak na uwadze uzgodnione dotychczas z organami i instytucjami ustalenia dot. terenów od 1RM do 31RM (tereny zabudowy zagrodowej) oraz terenów publicznych: 1US (teren sportowo-rekreacyjny), 1KS (parking), 1KDS (teren obsługi publicznej komunikacji samochodowej), 1,3 KD(D), 2KD(L) oraz 1,2,3 KDW (drogi wewnętrzne) z inicjatywy Wójta Gminy Izabelin Rada Gminy Izabelin uchwałą Nr XXXIV/288/14 z dnia 26 lutego 2014 r. wyraziła zgodę na podział granic opracowania na dwa etapy:

· Etap I przedkładany do uchwalenia obejmuje drogi 1KD(D), 2KD(L), 3 KD(D), 1,2,3 KD(W), teren 1US, 1KS, 1KDS oraz tereny 1 - 31 RM proponowane w projekcie wykładanym do publicznego wglądu w październiku 2013 r.

· Etap II obejmujący tereny oznaczone w projekcie wykładanym do publicznego wglądu w październiku 2013 r. symbolem ZN. W stosunku do fragmentów terenów oznaczonych na wyłożeniu do publicznego wglądu symbolem ZN Wójt Gminy Izabelin podejmie próbę zmiany funkcji na zabudowę zagrodową (RM) w oparciu o wnioski mieszkańców. Skorygowany w tym zakresie projekt planu wymagał będzie ponowienia procedury planistycznej, w tym uzgodnienia z Dyrektorem KPN I RDOŚ.

Zg                             Zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647) Wójt przedstawia Radzie Gminy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag a Rada Gminy na podstawie art. 20 ust. 1 przedmiotowej ustawy uchwala plan po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium, rozstrzygając m. in. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu nieuwzględnionych przez Wójta.


[1]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318.

[2]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405 i 1238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »