| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3/2014 Zarządu Powiatu Mińskiego

z dnia 17 marca 2014r.

w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć w formie kursu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - I stopień w zawodzie elektryk

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póżn. zm.), Uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzenia zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie kursu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - I stopień w zawodzie elektryk, będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

§ 2. 1. Przyjmujący zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawowodych na kursie I stopnia w zawodzie elektryk w terminie 10.03.2014 r. - 04.04.2014 r. dla 8 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim według imiennego skierowania.

2. W imieniu Przyjmującego zajęcia, o których mowa w §1 zrealizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

3. Zajęcia z teretycznego dokształcania będą prowadzone zgodnie z zobowiązującymi planami i programami nauczania dla danego zawodu i obejmują 140 godzin dydaktycznych realizowanych we właściwych warunkach.

4. Przyjmujący zapewni zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

5. Powierzający przekaże łączną dotację pokrywającą koszty ww. kursu za 8 osób w wysokości 3.200,00 zł (8 x 400,00 zł = 3.200,00 zł), słownie: trzy tysiące dwieście złotych w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej na konto bankowe w niej wskazane.

§ 3. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stroną ogłaszającą jest Powierzający.

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Starosta Miński


Antoni Jan Tarczyński


Wicestarosta Miński


Krzysztof Płochocki

Starosta Węgrowski


Krzysztof Fedorczyk


Wicestarosta Węgrowski


Ewa Besztak


Skarbnik Powiatu


Teresa Bąk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »