| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/176/2014 Rady Gminy Rzeczniów

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzeczniowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) i art. 4 ust.2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2011 poz.  45, poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzeczniowie określone w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów


Leszek Sylwester Feryniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/176/2014
Rady Gminy Rzeczniów
z dnia 31 marca 2014 r.

Regulamin określający zasady i tryb korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzeczniowie.

§ 1. 1. Wprowadza się zasady i tryb korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzeczniowie, zwane dalej „regulaminem”.

2. Regulamin dotyczy każdej imprezy organizowanej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego zwanego dalej „Kompleksem” i poszczególnych obiektach: boisku sportowym, terenie rekreacyjnym wraz z urządzeniami i infrastrukturą, w tym imprezy masowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - zwanej dalej imprezą.

3. Celem regulacji zawartych w niniejszym regulaminie jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez organizowanych na terenie ośrodka.

4. Przepisy niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z regulacjami wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku imprez masowych organizowanych na terenie Kompleksu, regulamin imprezy masowej opracowywany przez jej organizatora nie może zawierać odmiennych regulacji, niż wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niniejszego regulaminu.

§ 2. 1. Kompleks jest własnością Gminy Rzeczniów.

2. Administratorem obiektu jest Wójt Gminy Rzeczniów.

3. Kompleks może być użyczany, wynajmowany lub oddawany w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy.

4. Kompleks lub jego poszczególne obiekty mogą być użyczane lub wynajmowane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom zwanym dalej „organizatorem” na przeprowadzenie imprezy, w tym imprezy masowej.

5. Wójt Gminy w drodze zarządzenia określi stawki czynszu za najem terenu Kompleksu
i poszczególnych obiektów.

6. Wejście na teren Kompleksu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.

7. Kompleks jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania imprez odpowiadających jego infrastrukturze oraz przeznaczeniu: sportowych, artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych.

8. Organizator imprezy z chwilą przejęcia Kompleksu celem przeprowadzenia imprezy jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania regulaminu.

9. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, marketingowa w tym: transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie w trakcie trwania imprez może odbywać się wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

10. Na terenie Kompleksu:

1) ) wchodzenie na trybuny i płytę boiska w trakcie trwania imprezy i poza nią odbywa się wyłącznie wskazanymi wejściami;

2) przebywanie na płycie boiska kibiców oraz innych osób nie prowadzących imprezy możliwe jest wyłącznie za zgodą organizatora;

3) ustawianie, montowanie jakichkolwiek rekwizytów i urządzeń (dotyczy terenu ośrodka), może nastąpić wyłącznie za zgodą organizatora.

§ 3. 1. Możliwość swobodnego poruszania się po terenie Kompleksu w trakcie odbywania się imprezy przysługuje wyłącznie organizatorowi imprezy, przedstawicielom jego służb porządkowych i informacyjnych, pracownikom podmiotów obsługujących imprezę lub infrastrukturę techniczną obiektu oraz funkcjonariuszom i pracownikom służb i organów, wskazanych w art. 5 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do wejścia na Kompleksu i korzystania z urządzeń w czasie trwania imprezy przez jego pracowników w celu realizacji zadań w ramach obsługi technicznej oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością użytkowania obiektu przez organizatora imprezy. W tym celu organizator imprezy przekaże niezbędne dane identyfikacyjne osób uprawnionych do poruszania się po terenie Kompleksu.

§ 4. Szczegółowe zasady wstępu na płytę boiska podczas trwania imprezy masowej określają organizatorzy.

§ 5. 1. Wskazanie dokumentów uprawniających do wejścia i uczestniczenia w imprezie, weryfikacja uprawnień do wejścia na teren Kompleksu oraz możliwość dalszego przebywania osób należy do obowiązków organizatora imprezy.

2. Na teren Kompleksu, w tym w trakcie trwania imprezy mogą wejść wyłącznie osoby w wieku powyżej 13 lat:

1) nie będące pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie, a aktualny stan jej trzeźwości daje rękojmię poszanowania obowiązującego porządku prawnego–z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) nie będące pod wpływem alkoholu – dotyczy imprezy masowej podwyższonego ryzyka w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.;

3) poddające się rygorom sprawdzenia przez pracowników służby porządkowej lub informacyjnej organizatora imprezy celem uniemożliwienia wniesienia na teren Kompleksu:

a) przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia np.:

- broni palnej, pneumatycznej, gazowej, białej i innej - zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy policji oraz innych służb i organów wykonujących obowiązki służbowe,

- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie niebezpiecznych jak:. fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwopalnych przedmiotów,

- noży, maczet, siekier, kijów, (w tym drzewców od flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych) , prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu w tym rur, śrub, gwoździ, elementów łożysk itp.), butelek, kubków lub puszek wykonanych z twardego materiału,

b) urządzeń umożliwiających wytwarzanie niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie wszelkich instrumentów, w tym z napędem mechanicznym,

c) elementów odzieży lub przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby (w konsekwencji do uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby), a w szczególności kominiarek, masek, lub innych przedmiotów umożliwiających zakrycie twarzy lub jej części,

d) banerów, flag tzw. „sektorówek” zawierających hasła, emblematy lub znaki o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, nawołujących do waśni na tle narodowościowym, religijnym lub społecznym,

e) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie,

f) napojów alkoholowych wbrew warunkom wynikającym z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Osoby w wieku poniżej 13 roku życia mogą wejść na teren ośrodka pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 6. Zabrania się na terenie Kompleksu, także w trakcie trwania imprezy:

1) używania przedmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3;

2) spożywania napojów alkoholowych wbrew warunkom wskazanym w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanymi na jej podstawie przepisami porządkowymi;

3) wchodzenia i przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności - zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez: boiska, budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, a szczególnie ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty, dachy oraz inne miejsca, urządzenia i pomieszczenia, do których wstęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy;

4) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia lub eksponowania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych lub prowokujących uczestników imprezy do działań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;

5) głoszenia lub eksponowania symboli lub haseł o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, nawołujących do waśni na tle narodowościowym, religijnym lub społecznym;

6) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść i wyjść oraz ciągów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych.;

7) niszczenia infrastruktury Kompleksu;

8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

9) zaśmiecania terenu imprezy;

10) rozniecania ognia, odpalanie fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;

11) wprowadzania, wnoszenia, wwożenia i posiadania na takiej imprezie zwierząt bez pisemnej zgody organizatora.

§ 7. Uczestnik imprezy na terenie Kompleksu jest obowiązany wykonywać polecenia: pracowników służby porządkowej i informacyjnej organizatora imprezy, w tym spikera zawodów, funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej a w razie potrzeby przedstawicieli innych służb i inspekcji oraz:

1) poruszać się ciągami komunikacyjnymi właściwymi dla miejsca imprezy;

2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;

3) korzystać z urządzeń oraz infrastruktury Kompleksu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 8. Uczestnik imprezy na terenie Kompleksu ma prawo:

1) przebywać na terenie Kompleksu od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;

2) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno–sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

§ 9. Za wszelkie szkody wywołane niewłaściwym korzystaniem z obiektów Kompleksu: boiska sportowego, urządzeń, sprzętu i wyposażenia boiska sportowego odpowiada sprawca szkody.

§ 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Kompleksu podczas imprez, w tym imprez masowych zostaną pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej.

§ 11. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas trwania imprez.

§ 12. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami terenu Kompleksu pod względem bezpieczeństwa.

§ 13. 1. Administrator Kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce na terenie Kompleksu podczas trwania imprez.

2. Administrator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Kompleksu.

§ 14. Regulamin podlega wywieszeniu na terenie Kompleksu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby wchodzące na teren Kompleksu i uczestniczące w imprezach.

Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów


Leszek Sylwester Feryniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »