| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 121/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 14 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w związku z uchwałą Nr 153/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 197/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13565), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 r. w wysokości 2.632.593.981 zł, zgodnie z tabelami Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 2.047.440.550 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały;

2) dochody majątkowe w wysokości 585.153.431 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 145.613.199 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały;

2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 242.960.086 zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 17.028.649 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały;

4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 8.717.529 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały.

5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294.440 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały;

2)               § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rokw wysokości 3.016.521.426 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 2. 202.340.029 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 814.181.397 zł.;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok w wysokości 383.927.445 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki z budżetu państwa, określone w tabeli nr 3 do uchwały.;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2014 rok w wysokości 742.069.564 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 383.927.445 zł;

2) spłatę długu w wysokości 34.583.119 zł;

3) spłatę kredytu krótkoterminowego - Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000 zł;

4) przychody ze spłat pożyczek udzielonych SPZOZ - om i innym podmiotom w wysokości 23.559.000 zł.

5) W § 6 po ust. 4 uchwały dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiegow 2014 roku nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 zł.;

6) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku  Województwa Mazowieckiego


Tomasz Kucharski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 121/14
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Zalacznik16.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »