| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2014r poz. 856 ) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiskitki na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Kopczewski


Załącznik do Uchwały Nr 8/XXXI/14
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 31 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIEWDZIAŁANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WISKITKI NA 2014 ROK

I . Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Niniejszy Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2014 rok, zwany dalej Programem ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Realizacja założeń Programu w ramach wykonywania zadania własnego gminy, oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Wiskitki, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gm. Wiskitki oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 2.

Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wiskitki,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wiskitki,

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich czasowo zatrzymanych,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie Gminy Wiskitki.

II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

§ 3.

Gmina Wiskitki zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych w Skierniewicach Spółka z o.o. ul.Sobieskiego75A , 96-100 Skierniewice.

III. Opieka nad kotami wolno żyjącymi.

§ 4.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, zakup i wydawanie karmy

(karmicielom) kotów wolno żyjących którzy zgłoszeni są w Urzędzie Gminy Wiskitki.

2) zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach bytowania bezdomnych kotów,

3) otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjące koty.

4) wydawanie skierowań na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych (w tym kastracji i sterylizacji) w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

IV. Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 5.

1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

2. Odławianie realizowane jest w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska, wykonanym przez pracownika Urzędu Gminy Wiskitki.

3. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane jest przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach z którym Gmina ma podpisaną umowę.

V. Sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

§ 6.

1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne umieszczone w schronisku.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

VI. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez:

1. informowanie o możliwości adopcji zwierząt na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy,

2. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.

VII. Usypianie ślepych miotów

§ 8.

1. Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt na podstawie umów zawartych z gminą.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

VIII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej opieki.

§ 9.

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej opieki następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Wiskitki z właścicielem gospodarstwa rolnego, które znajduje się w miejscowości Guzów Nr 29.

IX. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10.

1. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gminę Wiskitki na podstawie umowy zawartej z Lecznicą dla Zwierząt w Żyrardowie, ul. Czysta 3, 96-300 Żyrardów tel.46 855 35 42.

2. Wskazana Lecznica świadczy swoje usługi całodobowo.

X. Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu

§ 11.

1. Rada Gminy Wiskitki uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania środki finansowe w wysokości 47 tysięcy zł. na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z niniejszym programem.

Zadania:

1) zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w tym sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, odławianie - 42 000zł

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach  zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 3000zł

3) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim - 1000zł

4) sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi (dokarmianie) - 1000zł

2. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeń w trakcie jego realizacji, jeżeli  środki finansowe okażą się niewystarczające.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »