| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 294/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) Rada Gminy Mała Wieś uchwala:

§ 1. Na terenie Gminy Mała Wieś ustala sie liczbę 30 punktów sprzedaży zawierajacych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz limit 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży nie mogą być zlokalizowane:

1. na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych,

2. na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,

3. w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,

4. na terenie obiektów kultu religijnego.

§ 3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Mała Wieś, wydanego na pisemny wniosek przedsiębiorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małej Wsi o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży.

§ 4. Placówki handlowe przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych muszą być usytuowane w odległości, co najmniej 50 metrów od obiektów, o których mowa w § 2. Odległość mierzona jest od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu wymienionych w § 2.

§ 5. Właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych zobowiazani są do bieżącego utrzymywania porządku publicznego w placówce i wokół niej.

§ 6. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych z zastosowaniem § 2 i § 4.

§ 7. Można dokonać odstępstwa od zasad  wymienionych w § 2 i § 4 tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małej Wsi.

§ 8. Cofnięcie zezwolenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych może nastąpić w przypadkach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr 157/XX/2005 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie zasad usytuowaniu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mała Wieś.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »