| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 295/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 , w związku z art. 91 b ust.1, 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r , poz. 594 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku Rada  Gminy Mała Wieś, uchwala  co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mała Wieś wyodrębnia się odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 2. Przyjmuje się regulamin gospodarowania funduszem zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś oraz nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 152/XVIII/2008 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 295/XXXIV/2014
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 27 marca 2014 r.

REGULAMIN
gospodarowania funduszem zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.
§ 1.
Gospodarowanie środkami funduszu zdrowotnego
§ 2.
Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego
§ 3.
Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione corocznie w budżecie Gminy Mała Wieś z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Środkami, o których mowa w uchwale zarządza Wójt Gminy Mała Wieś.

3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Mała Wieś.

4. Decyzja Wójta Gminy Mała Wieś jest ostateczna.

5. Wysokość pomocy zdrowotnej zależy od możliwości finansowych Gminy Mała Wieś i sytuacji wnioskodawcy.

6. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej musi zawierać uzasadnienie.

7. Środki finansowe przeznaczone na fundusz zdrowotny i nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 2.

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

Z funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć,

2) nauczyciele emeryci lub renciści oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, z placówek oświatowych, dla których Gmina Mała Wieś jest lub była organem prowadzącym.

§ 3.

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

1. Warunkiem przyznania świadczenia z funduszu zdrowotnego jest złożenie  wniosku . Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty związane z leczeniem (faktury , rachunki) oraz oświadczenie o dochodach (netto) uzyskanych ze wszystkich źródeł przychodu, za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, przypadających na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły lub opiekun prawny - w sytuacji jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

4. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy z funduszu zdrowotnego  upływa 30 września każdego roku kalendarzowego.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz w roku w okresie do 15 października każdego roku kalendarzowego.

6. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

7. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) przewlekłą chorobą,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym lub sanatoryjnym.

8. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych, konieczności stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, itp.,

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) sytuacji materialnej wnioskodawcy i jego rodziny.

9. Wysokość wszystkich przyznanych przez Wójta Gminy Mała Wieś środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nie może przekroczyć w danym roku kwoty ustalonej na ten cel w uchwale budżetowej.

10. Wypłata środków finansowych odbywa się zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy: przelewem na konto bankowe podane we wniosku, przekazem pocztowym na adres podany we wniosku lub w kasie urzędu w formie wypłaty gotówkowej.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Załącznik Nr 1 do załącznika  Nr 1
Zalacznik1.pdf

gospodarowania funduszem zdrowotnym  przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś


Uzasadnienie

Zgodnie z art.72. ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2014r., poz. 191 z późn. zm) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Zgodnie z art.72 ust.4 uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W budżecie Gminy Mała Wieś corocznie  przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Zgodnie z art.91d pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Gminy  Mała Wieś. W świetle wyroków WSA, z uregulowania zawartego w art. 72 Karty Nauczyciela wynika, że: - administrowanie środkami na pomoc zdrowotną zostało powierzone organowi prowadzącemu, a nie poszczególnym dyrektorom szkół, - organ prowadzący nie ma kompetencji do powoływania komisji do przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej. Pomoc zdrowotną w formie zasiłku pieniężnego udziela Wójt Gminy Mała Wieś.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »