| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 296/XXXIV/2014 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 , art. 5 c pkt. 1 art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 i 5a  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku  Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Mała Wieś zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w dniach pracy przedszkola.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złotych zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Opłatę oblicza się co miesiąc, jako iloczyn godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki określonej w ust. 1.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) z góry , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w następnym miesiącu.

5. Kwota o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 3. Opłata za świadczenia wymienione w § 2 nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

§ 4. Traci moc uchwała nr 39/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827) zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Mała Wieś.

Uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty tj. min. Uchwała Nr 39/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały podjętej na podstawie znowelizowanego art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego na mocy powyższej ustawy zostały obniżone do maksymalnej kwoty 1,00 zł za godzinę już od 1 września 2013 r. Ustawodawca upoważnił Radę Gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędny do realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz ewentualnego określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1,00 zł za godzinę zajęć.

Stosownie do przepisów ustawy, jako rekompensatę utraconych dochodów, od 1 września 2013 roku Gmina Mała Wieś otrzymuje na ten cel dotację z budżetu państwa.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś


Alfred Szymczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »