| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO.031.3.2013 Wójta Gminy Garwolin

z dnia 14 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia od Gminy Parysów zadania własnego w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr VI/50/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Garwolin, § 1 ust. 1 Uchwały Nr  IX/56/2011 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie przekazania zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi z Gminie Parysów uczęszczającymi do przedszkola prowadzonego przez Gminę Garwolin. pomiędzy :

1. Gminą Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, reprezentowaną przez : Tomasza Łysiaka – Wójta Gminy Garwolin zwanym dalej „Przyjmującym”

2. Gminą Parysów, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28,
08-441 Parysów reprezentowaną przez: Bożenę Kwiatkowską – Wójta Gminy Parysów zwanym dalej „Powierzającym”

§ 1. Gmina Garwolin przyjmuje a Gmina Parysów powierza do wykonywania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2. 1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Michałówce, zwanym dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem
z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3. 1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem w okresie od 1 stycznia 2013 roku  do 31 sierpnia 2013 roku  Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 4.990,24 (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 24/100).

2. Przekazanie kwoty, której mowa w ust. 1 dokonane będzie w ratach :

1) za okres styczeń  – czerwiec do 25 czerwca 2013 roku w wysokości 2.495,12 zł.

2) za okres lipiec – sierpień do 25 sierpnia 2013 roku w wysokości 2.495,12 zł.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za  jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

§ 7. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Powierzający

Przyjmujący

Wójt Gminy


Bożena Kwiatkowska


Skarbnik Gminy


Elżbieta Mucha

Wójt Gminy


Tomasz Łysiak


Skarbnik Gminy


Katarzyna Grzeszczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »