| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/291/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie powiatu węgrowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. z późn. zm. #) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. #) po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji uchwala się, co następuje:

1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Powiatu Węgrowskiego.

2. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisów zawartych w ust. 1 oraz § 3 ust. 2.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zakresie:

1) sporządzenia ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

2) przeprowadzenia badań konserwatorskich lub architektonicznych,

3) wykonania dokumentacji konserwatorskiej,

4) opracowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5) wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

6) sporządzenia projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

7) zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku,

8) stabilizacji konstrukcyjnej części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

9) odnowienia lub uzupełnienia tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

10) odtworzenia zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

11) odnowienia lub całkowitego odtworzenia okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

12) modernizacji instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

13) wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

14) uzupełniania narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

15) działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,

16) zakupu materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,

17) zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

2. Z budżetu powiatu mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na terenie powiatu,

2) jest ogólnie dostępny dla mieszkańców i turystów,

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, naukowe lub kulturowe,

4) jest wpisany do rejestru zabytków.

3. Dotacja, w zakresie określonym w ust. 1, może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dotacje przyznane z budżetu Powiatu Węgrowskiego łącznie z innymi dotacjami przyznanymi na ten sam cel, określony w ust. 3 nie mogą przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

5. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 3, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a ponadto jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia ww. prac, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, z zastrzeżeniem ust. 4.

6. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalona jest corocznie w budżecie powiatu.

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do zabytku;

2) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków;

3) harmonogram finansowy i rzeczowy prac lub robót;

4) kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót;

5) fotograficzną dokumentację odzwierciedlającą stan zachowania zabytku;

6) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

7) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

3. Wniosek o udzielenie dotacji kieruje się do Zarządu Powiatu w Węgrowie w terminie do 30 września poprzedzającego rok w którym planowane jest wykorzystanie dotacji.

4. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Wydział ds. kultury Starostwa Powiatowego w Węgrowie wraz z propozycją uwzględnienia zadania w przyszłorocznym budżecie Powiatu.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności – wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

3. Decyzję o przyznaniu dotacji, jej wysokości oraz przeznaczeniu podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

4. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) możliwości finansowe budżetu,

2) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku,

3) stan techniczny w jakim znajduje się zabytek,

4) racjonalność zamierzenia wnioskodawcy w tym kosztów realizacji planowanych prac,

5) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku,

6) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac.

§ 6. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta przez Zarząd Powiatu w Węgrowie z dotowanym podmiotem, określająca w szczególności:

1) opis i zakres prac lub robót, termin ich wykonania,

2) kwotę udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

4) warunki wypowiedzenia umowy oraz warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

5) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji.

§ 7. 1. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku w którym przyznana jest dotacja.

2. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą stron, dopuszcza się możliwość aktualizacji warunków realizacji umowy w formie aneksu.

§ 8. 1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca po wykonaniu prac zobowiązany jest do złożenia Zarządowi Powiatu w Węgrowie sprawozdania z realizacji zadania stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie składa się w terminie określonym w umowie.

3. Sprawozdanie podlega zweryfikowaniu co do zgodności zrealizowanego zadania z wnioskiem o udzieleniu dotacji oraz zawartą umową.

4. Weryfikację, o której mowa w ust. 3 przeprowadza Wydział ds. kultury (sprawdzenie pod względem formalno-merytorycznym) oraz Wydział ds. finansów (sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym).

5. Weryfikacja polega na:

1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (sprawdzenie pod względem formalno-merytorycznym),

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym).

6. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół określający:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;

3) zgodność wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;

4) gospodarność i rzetelność wydatkowania dotacji.

7. Protokół, o którym mowa ust. 6 otrzymuje wnioskodawca i Zarząd Powiatu.

8. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.

§ 9. Powiat Węgrowski ma prawo kontroli rzetelności realizowanego zadania w trakcie jego realizacji jak i po jego zakończeniu - przez właściwy wydział Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

§ 10. 1. Wydział ds. kultury prowadzi zestawienie udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych z budżetu Powiatu.

2. Zestawienie, o których mowa w ust. 1 publikuje się w BIP-ie na stronie www.powiatwegrowski.pl, zawiera ono:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu przyznano dotację,

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,

3) informację o wysokości przyznanej dotacji.

3. Każdemu służy prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2 na zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.

§ 11. Wnioskodawca, któremu udzielono dotacji zobowiązany jest do zamieszczenia we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach i wystąpieniach informacji o finansowaniu zadania ze środków Powiatu Węgrowskiego.

§ 12. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z warunkami umowy podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Węgrowskiego na zasadach określonych w umowie.

§ 13. Traci moc uchwała Nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Anna Brodacka-Bartoszuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/291/2014
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 26 marca 2014 r.

Wniosek

o udzielenie w roku ..................... dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu węgrowskiego

na zadanie o nazwie


……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

1. WNIOSKODAWCA

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

Tytuł prawny do zabytku

Forma osobowości prawnej

Nr właściwy rejestru/ewidencji oraz data wpisu

NIP

REGON

Osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z danymi rejestrowymi lub uchwałami)

Osoba do kontaktu, nr telefonu

2. KONTO BANKOWE WNIOSKODAWCY

Nazwa banku

Nr konta

3. DANE O ZABYTKU

Nazwa lub określenie zabytku

Dokładny adres obiektu

Nr w rejestrze zabytków

Data wpisu do rejestru zabytków

4. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………..………

………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….…

5. INFORMACJA O WCZEŚNIEJSZEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY W ZAKRESIE KTÓREGO ZADANIE DOTYCZY

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………..……………………………

6. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT WRAZ Z UWAGAMI MOGĄCYMI MIEĆ ZNACZENIE PRZY OCENIE WNIOSKU

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………..……………………………

7. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

7.1. Planowany termin i miejsce rozpoczęcia ………………………………………….…..

7.2. Planowany termin zakończenia ………………………………………………….……

8. HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

L.p.

Termin przeprowadzenia prac

Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych

1.

2.

3.

4.

5.

9. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI DOTACJI, O KTÓRĄ UBIEGA SIĘ WNIOSKODAWCA W KOSZTACH OGÓŁEM

Kwota

Udział w całości kosztów %

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem

100

Koszty własne poniesione / planowane do poniesienia przez Wnioskodawcę

Wysokość dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca

Inne podmioty, od których Wnioskodawca otrzymał/otrzyma dotację na przedmiotowe prace:

10. INNE PODMIOTY, U KTÓRYCH WNIOSKODAWCA UBIEGA SIĘ O DOTACJĘ NA PRACE OBJĘTE WNIOSKIEM

Podmiot, u którego Wnioskodawca
ubiega się o dotację

Czy wniosek został rozpatrzony

Wysokość wnioskowanej dotacji

Termin rozpatrzenia

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

tak/nie

Wojewódzki Konserwator Zabytków

tak/nie

Inne

1.

tak/nie

2.

tak/nie

3.

tak/nie

11. WYKAZ PRAC PRZEPROWADZONYCH PRZY ZABYTKU W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT - z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych

Rok

Zakres
przeprowadzonych prac

Poniesione wydatki

Dotacje ze środków publicznych
(wysokość, źródło i wskazanie prac,
na które zostały przeznaczone)

12. NAZWA  PROGRAMU OPERACYJNEGO, JEŻELI PRACE SĄ LUB BĘDĄ  REALIZOWANE W RAMACH  TEGO  PROGRAMU

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………..…………………………

13. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do zabytku;

2) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków;

3) harmonogram finansowy i rzeczowy prac lub robót;

4) kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót;

5) fotograficzną dokumentację odzwierciedlającą stan zachowania zabytku;

6) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

7) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

14. O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.

….…………………… data ………………......

……………………..…………………………

Pieczęć i podpis/y osób uprawnionych

do reprezentowania Wnioskodawcy

Przewodnicząca Rady Powiatu


Anna Brodacka-Bartoszuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/291/2014
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z udzielonej w roku ..................... dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu węgrowskiego

na zadanie o nazwie


……………………………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………………...

realizowanego w okresie od .................................... do …..............................., na podstawie umowy zawartej w dniu ....................................................... pomiędzy Powiatem Węgrowskim a ..............................................................................................................................................

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

A. OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC LUB ROBÓT, WYMIERNE REZULTATY REALIZACJI

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

B. ROLA PARTNERÓW ORAZ INNYCH PODMIOTÓW DOTUJĄCYCH W REALIZACJI ZADANIA

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

A. INFORMACJA O WYDATKACH  PRZY  REALIZACJI  PRAC  LUB  ROBÓT,
W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Kwota

Udział w całości kosztów %

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym

w tym:

koszty pokryte z uzyskanej dotacji

środki własne

środki z innych źródeł

B. KOSZTORYS  ZE  WZGLĘDU  NA  RODZAJ  KOSZTÓW

L.p.

Rodzaj kosztów

Koszt całkowity

W tym
z dotacji

W tym
ze środków własnych

W tym
z innych źródeł

C. ZESTAWIENIE  RACHUNKÓW / FAKTUR

L.p.

Nazwa wydatku

Nr dokumentu księgowego

Data

Kwota
w zł

W tym
ze środków z dotacji

Do rozliczenia należy dołączyć kopie rachunków/faktur lub innych dokumentów księgowych, opisane na odwrocie – potwierdzone za zgodność z oryginałem, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Oryginały rachunków, faktur podmiot rozliczający dotację powinien przechowywać przez 5 lat i udostępnić podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

D. DODATKOWE INFORMACJE *

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

* np.  - dokumentacja fotograficzna dołączona do sprawozdania

- kopia umowy zawartej z wykonawcą prac lub robót

Oświadczenia i podpisy:

1) niniejszym oświadczam/y, że środki publiczne otrzymane od Powiatu zostały wydatkowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.).

2) niniejszym oświadczam/y, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także że znana mi jest odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego.

…………………… data ..........................

………………..…………………………

Pieczęć i podpis/y osób uprawnionych

do reprezentowania Wnioskodawcy

Adnotacje urzędowe:

1. Akceptacja sprawozdania pod względem formalno-merytorycznym:

......................................................................

data i podpis naczelnika wydziału ds. kultury

2. Akceptacja sprawozdania pod względem finansowym:

..........................................................................

data i podpis naczelnika wydziału ds. finansów

z up. Skarbnika Powiatu
Przewodnicząca Rady Powiatu


Anna Brodacka-Bartoszuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »