| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego`

z dnia 31 marca 2014r.

zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - I stopień w zawodzie fryzjer oraz II stopień w zawodzie cukiernik

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), Uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzenia zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Realizując zadanie oświatowe, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielo-zawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty Powierzający przekazuje a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – kształcenie młodocianych pracowników, będących uczniami zasadniczych szkół zawodowych z terenu Powiatu Węgrowskiego – I stopień w zawodzie fryzjer oraz II stopień w zawodzie cukiernik.

2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad prowadzenia dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz sposobu naliczenia i terminu przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Podstawą skierowania młodocianych pracowników/uczniów jest harmonogram i terminarz opracowany przez Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, uaktualniony przez szkoły zawodowe prowadzące klasy wielozawodowe.

2. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązują-cymi planami i programami nauczania i obejmują 140 godzin zajęć dydaktycznych.

3. Przyjmujący zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi młodociany pracownik/uczeń.

4. Wysokość dotacji przekazywana przez Powierzającego na rachunek bankowy Przyjmującego jest iloczynem liczby młodocianych pracowników/uczniów i kosztu kształcenia jednego młodocianego pracownika/ucznia określonego na rok szkolny 2013/2014 w wysokości 400,00 zł.

§ 3. 1. Strony ustalają, iż Przyjmujący przeprowadzi zajęcia w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników z teoretycznych przedmiotów zawodowych:

- I stopnia w zawodzie fryzjer dla 24 osób (17 - ZSZ w Węgrowie, 4 - ZSZ w Ostrówku, 3 - ZSZ w Sadownem), realizowanego w dn. 17.03.2014 – 11.04.2014 w PODiDZ w CKZiU w Mińsku Mazowieckim;

- II stopnia w zawodzie cukiernik dla 3 osób (3 - ZSZ w Węgrowie), realizowanego w dn. 17.03.2014 – 11.04.2014 w PODiDZ w CKZiU w Mińsku Mazowieckim.

2. Powierzający przekaże dotację pokrywającą koszt dokształcania teoretycznego za 27 osób w wysokości 10.800,00 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych).

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2 winna być wniesiona przez Powierzającego na konto Przyjmującego wskazane w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Powierzający”                                                                      „Przyjmujący.

Starosta


Krzysztof Fedorczyk


Wicestarosta


Ewa Besztak

Starosta


Antoni Jan Tarczyński


Wicestarosta


Krzysztof Płochocki


Skarbnik Powiatu


Anna Bala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »