| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr IR. 031.1.2014.BL Nr U/138/SP/319/14 Zarządu Powiatu Węgrowskiego`

z dnia 2 kwietnia 2014r.

Powiatu Węgrowskiego Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego 2.Ewę Besztak - Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego - z up. Mariola Jagodzińska zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: 1. Jarosława Grendę - Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa - Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej „Przyjmującym”

Na podstawie odpowiednio dla stron:

- art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. 2013.595 j.t. ze zmianami),

- art. 8 ust. 2 a, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j.t. ze zmianami),

- art. 216 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240),

- art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. 2013.885 j.t. ze zmianami),

- Uchwały Nr XXXI/288/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów,

- Uchwały Nr XLII/274/2014 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Węgrowskim na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Węgrowa, strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. Powiat Węgrowski powierza, a Miasto Węgrów przyjmuje do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w § 1 obejmuje w szczególności:

- sprzątanie ulic z zalegającego piasku po zimowym okresie,

- mechaniczne oczyszczanie jezdni, zatoki i parkingów z ręcznym doczyszczaniem, średnio dwa razy w miesiącu,

- pielęgnację zakrzewienia i koszenie trawników,

- zbieranie i usuwanie liści w okresie jesiennym,

- usuwanie z jezdni nieczystości pryzmowanych przy krawężniku.

2. Prowadzenie tych spraw przez Miasto Węgrów realizowane będzie ze środków budżetowych Powiatu Węgrowskiego, przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w 2014 roku, przekazywanych Miastu Węgrów w formie dotacji celowej, w miesięcznych równych ratach do dnia 15 każdego miesiąca.

3. Wysokość dotacji, o której mowa w §2 pkt 2, na rok 2014 wynosi 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).

4. Przyjmujący zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej z budżetu Powiatu w ciągu 15 dni od dnia pełnego wykorzystania dotacji, przyznanej na realizację powierzonych zadań, określonych w § 1 niniejszego porozumienia, przedkładając kopie faktur, potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zawierające oświadczenie Przyjmującego, że fakturami nie były i nie będą rozliczane inne źródła finansowania.

5. Dotacja celowa, o której mowa w §2 pkt 2 i pkt 3 w części niewykorzystanej podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Węgrowskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku z zastrzeżeniem pkt 7.

6. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Węgrowskiego wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie
15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem  lub nienależnego jej pobrania.

7. W przypadku niewykorzystania dotacji, o której mowa w §2 pkt 2 na cele wymienione w §2 pkt 1 środki  zostaną wykorzystane na bieżące naprawy nawierzchni chodników po uzgodnieniu miejsca naprawy z Zarządem Powiatu.

§ 3. 1. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.

2. Przyjmujący zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszego  porozumienia z należytą starannością

3. W zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego porozumienia Przyjmujący ma prawo zawierania umów z osobami trzecimi, na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 4. 1. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji niniejszego porozumienia.

2. Powierzający przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wobec osób
trzecich powstałe na skutek zdarzeń na drogach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego porozumienia.

3. Powierzający oświadcza, że drogi będące przedmiotem niniejszego porozumienia  są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Warszawie, ul. Szlenkierów 1, 01 – 181 Warszawa.

§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas oznaczony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Wypowiedzenie przez każdą ze stron niniejszego porozumienia jest możliwe w każdym czasie z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku dokonania wypowiedzenia Przyjmujący jest zobowiązany  do pełnego rozliczenia do momentu rozwiązania porozumienia, na zasadach określonych w § 2 pkt 4.

§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w czasie trwania porozumienia za zgodą stron.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane tylko w aneksie
do porozumienia w formie pisemnej.

3. W przypadku możliwości zwiększenia przez Powiat Węgrowski kwoty dofinansowania na prowadzenie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg, Strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy z terminem obowiązującym do końca bieżącego roku.

§ 7. Zapisy niniejszego porozumienie wchodzą w życie z dniem podpisania.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.              

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Powierzającego i dwa egzemplarze dla Przyjmującego.

PRZYJMUJĄCY                                                                                   POWIERZAJĄCY

Burmistrz Miasta Węgrowa


Jarosław Grenda

Starosta


Krzysztof Fedorczyk


Wicestarosta


Ewa Besztak

z up. Skarbnika PowiatuMariola Jagodzińska


Skarbnik Miasta


Agnieszka Kądziela-Biernat


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr IR. 031.1.2014.BL Nr U/138/SP/319/14
Powiatu Węgrowskiego
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Lp.

Nazwa ulicy

Przebieg ulicy


Długość odcinków
do oczyszczania (mb)

1.

Bohaterów Warszawy

od ul. Przemysłowej do ul. Młodzieżowej

362

2.

Wyszyńskiego

od ul. Zwycięstwa do ul. Stadionowej

330

3.

Mickiewicza

od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej

1037

4.

Młodzieżowa

od ul. Boh. W-wy do ul. Piłsudskiego

215

5.

Nadrzeczna

od ul. Gdańskiej do ul. Polnej

420

6.

Piwna

od ul. Gdańskiej do Parku Miejskiego

719

7.

Polna

od ul. Żeromskiego do ul. Nadrzecznej

435

8.

Przemysłowa

od ul. Piłsudskiego (ul. ślepa)

670

9.

Stadionowa

od ul. Piłsudskiego od ul. Wyszyńskiego

320

10.

Staszica

od ul. Kościuszki od ul. Piwnej

146

11.

Strażacka

od ul. Kościuszki do ul. Zwycięstwa

247

12.

Szamoty

od ul. Piwnej – do mostu na rzece Ada

1400

13.

Wieniawskiego

od ul. Gdańskiej do ul. Polnej

345

14.

Zwycięstwa

od ul. Piłsudskiego do ul. Traugutta

768

15.

Al. Siedlecka

od ul. Zwycięstwa do gr. Miasta

1464

16.

Żeromskiego

od ul. Piłsudskiego do granicy adm. Miasta

709

17.

Uliczka dojazdowa do siedziby starostwa

70

Razem:

9657 mb

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »