| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/275/2014 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Węgrowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Węgrowie zlokalizowanego przy ul. Powstańców 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
                                                                                                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Krzysztof Wyszogrodzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/275/2014
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 31 marca 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W WĘGROWIE

I. Przepisy ogólne

1. Stadion Miejski w Węgrowie, zwany w dalszej treści Regulaminu Stadionem, zlokalizowany jest przy ul. Powstańców 1.

2. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu i określa zasady korzystania ze Stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania zawodów i rozgrywek sportowych, meczy oraz innych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i oświatowych.

4. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki uczestnictwa i zachowania się osób uczestniczących w imprezie masowej określają, opracowane przez organizatora, regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu.

5. Teren Stadionu obejmuje całość ogrodzonego obiektu przy ul. Powstańców 1 w tym wszelkie wejścia i wyjścia, jak również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę z wyłączeniem kompleksu boisk Orlik oraz wydzierżawianych części budynków wraz z dojazdami i dojściami na podstawie Umowy pomiędzy dzierżawcą a Miastem Węgrów.

6. Korzystanie ze Stadionu odbywa się w terminach wcześniej ustalonych z Administratorem.

7. Podczas organizowanych imprez wyłączne prawo wpuszczania osób na teren Stadionu ma Organizator imprezy.

8. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy, treningu lub zajęć sportowych.

9. Zabrania się przebywania na terenie Stadionu po jego zamknięciu.

10. Skargi i wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16.

II. Zasady zachowania na imprezach w tym meczu piłki nożnej

1. Wstęp na Stadion jest możliwy zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

2. Osobie:

a) wobec której orzeczono zakaz wstępu na mecze piłki nożnej a który odnosi się do danego meczu;

b) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

c) posiadającej broń lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić zagrożenie, w tym m.in.: materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały niebezpieczne pożarowo, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe; (zakaz wnoszenia i posiadania broni nie dotyczy osób uprawnionych)

d) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

e) zasłaniającej twarz celem uniemożliwienia identyfikacji;

f) wchodzącej na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;

g) rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych uczestników imprezy;

h) rozniecającej lub podsycającej ogień, odpalającej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki pirotechniczne;

i) głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, o treści politycznej,  religijnej,  ksenofobicznej, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.;

j) załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;

k) zaśmiecającej teren Stadionu lub niszczącej jego urządzenia;

l) propagującej materiały promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem materiałów dopuszczonych przez Organizatora;

m) wprowadzającej zwierzęta – (nie dotyczy osób używających psów jako przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw zwierząt;

n) wykorzystującej urządzenia Stadionu nie zgodne z ich przeznaczeniem;

Organizator może odmówić wstępu na Stadion lub może wezwać osobę do opuszczenia stadionu.

III. Obowiązki uczestnika imprezy w tym meczu piłki nożnej

Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować innych osób bądź im nie zagrażać, nie przeszkadzać i nie uszkodzić czegokolwiek.

IV. Odpowiedzialność

Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować następującymi działaniami:

a) wezwaniem do opuszczenia Stadionu oraz możliwością zawiadomienia Policji;

b) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosowanych kroków prawnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »