| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr OK.031.2.2014 Wójta Gminy Borowie

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego

Na podstawie uchwały Nr XI/42/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia od Miasta Garwolin zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolin uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie, Uchwały Nr XVII/69/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przekazania Gminie Borowie zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolina uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie

pomiędzy:

Gminą Borowie z siedzibą w Urzędzie Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie reprezentowaną przez:

Pana Wiesława Gąskę – Wójta Gminy zwanym dalej „Przyjmującym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Ośko

a

Miastem Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, reprezentowanym przez:

Pana Tadeusza Mikulskiego – Burmistrza Miasta zwanym dalej „Przekazującym”

przy kontrasygnacie Skarbnika – Katarzyny Nozdryn-Płotnickiej

o następującej treści:

§ 1.

Gmina Borowie przyjmuje a Miasto Garwolin powierza do wykonania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Przekazującego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2.

1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Borowiu zwanym dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3.

1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Przekazujący przekaże Przyjmującemu kwotę 5 376,96 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć 96/100)

2. Przekazanie kwoty, o której mowa w pkt. 1 dokonane będzie w ratach:

1) Za okres styczeń-czerwiec w terminie do 30 czerwca 2014 r. w wysokości 4.032,72 zł

2) Za okres lipiec – sierpień w terminie do 31 sierpnia 2014 r. w wysokości 1.344,24 zł

przelewem na rachunek Gminy Borowie nr 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010 na podstawie doręczonych not księgowych.

§ 4.

1. Gmina Borowie zobowiązuje się przeznaczyć przekazane środki finansowe w całości na realizację zadania objętego Porozumieniem.

2. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w części nie wykorzystane, zostaną zwrócone do budżetu Miasta Garwolin wraz z należnymi odsetkami.

3. Środki finansowe zostaną rozliczone przez strony najpóźniej do dnia 30 września 2014r.

§ 5.

1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za jednotygodniowym pisemnym wypowiedzeniem.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

4. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty.

5. Wszelkie sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez strony w drodze negocjacji.

6. Zmiana niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

Przekazujący Miasto Garwolin Przyjmujący Gmina Borowie

Burmistrz Miasta Garwolin


Tadeusz Mikulski

Wójt Gminy Borowie


Wiesław Gąska


Skarbnik


Katarzyna Nozdryn-Płotnicka


Skarbnik Gminy


Hanna Ośko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »