| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr OK.031.1.2014 Wójta Gminy Borowie

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/187/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Garwolin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie, Uchwały Nr XIX/188/2013 Rady Gminy w Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przekazania zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Gminy Garwolin uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie

pomiędzy:

Gminą Borowie z siedzibą w Urzędzie Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie reprezentowaną przez:

Pana Wiesława Gąskę – Wójta Gminy zwanym dalej „Przyjmującym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Ośko

a

Gminą Garwolin, z siedzibą w Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, reprezentowanym przez:

Pana Tomasza Łysiaka – Wójta Gminy zwanym dalej „Przekazującym”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyna Grzeszczak

o następującej treści:

§ 1.

Gmina Borowie przyjmuje a Gmina Garwolin powierza do wykonania zadanie w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Przekazującego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego.

§ 2.

1. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Przyjmujący będzie wykonywał za pośrednictwem Publicznego Przedszkola w Głoskowie, zwanego dalej Przedszkolem.

2. W ramach wykonywania zadania objętego Porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów Przedszkola wszystkim wychowankom na jednakowych zasadach.

3. Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie Przedszkola.

4. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadanie objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

§ 3.

1. Na realizację zadania objętego Porozumieniem Przekazujący przekaże Przyjmującemu kwotę 2 431,68 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden 68/100).

2. Przekazanie kwoty, o której mowa w pkt. 1 dokonane będzie w ratach:

1) za okres styczeń – czerwiec w terminie do 30 czerwca 2014r. w wysokości 1.823,76 zł

2) za okres lipiec – sierpień w terminie do 31 sierpnia 2014r. w wysokości 607,92 zł

przelewem na rachunek Gminy Borowie nr 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010 na podstawie doręczonej noty księgowej.

§ 4.

1. Gmina Borowie zobowiązuje się przeznaczyć przekazane środki finansowe w całości na realizację zadania objętego Porozumieniem.

2. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub wykorzystane, w części lub w całości zostaną zwrócone do budżetu Gminy Garwolin wraz z należnymi odsetkami.

3. Środki finansowe zostaną rozliczone przez strony najpóźniej do dnia 30 września 2014r.

§ 5.

1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za jednotygodniowym pisemnym wypowiedzeniem.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

4. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o systemie oświaty.

5. Wszelkie sprawy wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozpatrywane przez strony w drodze negocjacji.

6. Zmiana niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Po dwa dla każdej ze stron.

Przekazujący Gmina Garwolin Przyjmujący Gmina Borowie

Wójt Gminy Garwolin


Tomasz Łysiak

Wójt Gminy Borowie


Wiesław Gąska


Skarbnik Gminy


Katarzyna Grzeszczak


Skarbnik Gminy


Hanna Ośko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »