| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/353/14 Rady Gminy Cegłów

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.856) Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cegłów w 2014r." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Wojciech Kaska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/353/14
Rady Gminy Cegłów
z dnia 27 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Cegłowie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2003r. Nr 106, poz.1002 ze zm.).

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym wolno żyjących zwierząt oraz zwierząt gospodarskich.

Przewidziane w ramach Programu działania odnoszą się w szczególności do psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt w gminie Cegłów jest największa.

Przyczyną bezdomności zwierząt jest zachowanie ludzi, które wiąże się z:

1) niekontrolowanym rozrodem,

2) porzucaniem zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczkami zwierząt,

4) łatwością pozyskiwania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) niedostateczna świadomość społeczeństwa związana z metodami zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Cegłowie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Cegłów wykonuje swoje zadania;

2) Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Cegłowie;

3) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

4) Zwierzętach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cegłów w 2014 roku.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Cegłów, za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych.

2. Realizatorami Programu są:

1) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt,

2) specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia na odławianie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schronisk.

3) punkty weterynaryjne świadczące odpowiednią opiekę medyczną.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Cegłów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych w szczególności psów i kotów;

2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;

3) opieka nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie

4) odławianie bezdomnych zwierząt;

5) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

10) edukacja mieszkańców gminy Cegłów w zakresie opieki nad zwierzętami;

11) przygotowanie bazy danych dotyczących ilości psów i kotów występujących na terenie gminy Cegłów w celu przygotowania do ich oznakowania chipem.

Rozdział 3.
FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów dzięki wprowadzeniu mechanizmów finansowych. Za wykonany zabieg sterylizacji psa lub kota będzie udzielana refundacja w stałej wysokości, tj. 100,- złotych do każdej sztuki zwierzęcia.

2. Udzielanie refundacji będzie prowadzone na wniosek wraz z poświadczeniem z punktu weterynaryjnego, w treści którego zostanie określony rodzaj zabiegu, imię i nazwisko właściciela zwierzęcia, koszt zabiegu oraz pieczęć właściwej lecznicy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu,

3. Refundacja poniesionych kosztów będzie prowadzona w kolejności otrzymywanych wniosków, do wyczerpania środków.

§ 5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami będzie realizowana za pośrednictwem:

1) firm posiadających odpowiedni sprzęt i stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odławiania, a następnie umieszczania ich w schronisku na podstawie umowy,

2) Wójta Gminy Cegłów poprzez zawieranie umów na prowadzenie przytulisk dla zwierząt z terenu gminy Cegłów,

3) Wójta Gminy Cegłów poprzez udzielanie pomocy we wskazaniu gospodarstwa rolnego zapewniającego odpowiednie miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich,

4) Organizacji pozarządowych, które statutowo zajmują się opieką nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt domowych będzie realizowane za pośrednictwem odpowiednich firm posiadających odpowiedni sprzęt i stosowne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Bezdomne zwierzęta będą odławiane, a następnie przekazywane do właściwego schroniska.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie realizowane za pośrednictwem Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych poprzez zamieszczanie na stronie internetowejhttp://www.ceglow.pl zdjęć bezdomnych zwierząt wraz z apelem o ich adopcję.

§ 8. Punkt dokarmiania wolno żyjących kotów będzie na terenie gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Henryka Dobrzyckiego 37 w Cegłowie.

§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie realizowane poprzez zwieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej,

2. Odbiór padłych zwierząt będzie prowadzony na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Cegłów a specjalistyczną firmą posiadającą odpowiednie wyposażenie techniczne, przeszkolenie oraz zezwolenie na prowadzenie działalności.

§ 10. Usypianie ślepych miotów w przypadku bezdomnych psów i kotów będzie polegało na pokrywaniu przez gminę Cegłów kosztów zabiegu, wykonanego przez uprawnionego specjalistę.

§ 11. Edukacja mieszkańców Gminy Cegłów w zakresie opieki nad zwierzętami będzie realizowana przez Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Urzędu. Prowadzone działania będą polegały na organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla mieszkańców Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z organizacjami, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

Rozdział 4.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone będą w budżecie Gminy Cegłów, wg tabeli stanowiącej załącznik nr 2.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Gmina Cegłów może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

1) współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacją zwierząt niechcianych,

3) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza za pośrednictwem strony internetowejhttp://www.ceglow.pl ; tablic ogłoszeń w Urzędzie oraz poszczególnych sołectwach,

4) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej.


Załącznik Nr 1
do Programu

Wzór wniosku o refundację kosztów sterylizacji/kastracji

……………………………………….. Cegłów,………………………

Imię i nazwisko

………………………………………

adres zamieszkania

………………………………………

tel. kontaktowy

Wójt Gminy Cegłów

WNIOSEK O UDZIELENIE REFUNDACJI KOSZTÓW STERYLIZACJI/ KASTRACJI

Proszę o udzielenie refundacji kosztów poniesionych na kastrację/ sterylizację* psa/kota*. Do niniejszego wniosku załączam fakturę VAT/ rachunek nr …………………….. z dnia ……………. wystawioną przez …………………………………………………

Zwrotu udzielonej refundacji proszę dokonać za pomocą:

- wypłaty w kasie Urzędu Gminy w Cegłowie;

- przelewu na następujący nr konta bankowego ………………………………………

…………………………………….

podpis wnioskującego

*Niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2
do Programu

Środki finansowe na realizację zadań w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014r.

Lp.

Zakres świadczonych usług

Wysokość środków

1.

Odławianie bezdomnych zwierząt

5.000. zł

2.

Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów.

3.

Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów, które znalazły nowego właściciela i uniknęły odłowienia.

4.

Refundacja sterylizacji i kastracji psów i kotów.

1.000. zł

5.

Odbiór padłych zwierząt.

7 000. zł

Razem

13 000. zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »