| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 31/2012 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. [1] )   ) oraz art. 257 ust 1-3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U   z 2009 r. Nr 157, poz.1240 [2] )   ) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się zmiany w   uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2012 r.  

1)   zwiększa się plan dochodów o   kwotę 48 000,00 zł zgodnie z   zał. Nr 1   do zarządzenia; w   tym zwiększa się plan dochodów z   zadań zleconych o   kwotę 8   500,00 zł zgodnie z   zał. Nr 1   a do zarządzenia;  

2)   zwiększa się plan wydatków o   kwotę 48 000,00 zł zgodnie z   zał. Nr 2   do zarządzenia; w   tym zwiększa się plan wydatków z   zadań zleconych o   kwotę 8   500,00 zł zgodnie z   zał. Nr 2   a do zarządzenia.  
Budżet po zmianie:  
dochody ogółem                                             -                 14   588   433,61 zł ,  
z   tego:  
dochody bieżące                                             -                 14   544   833,61 zł,  
w   tym z   zadań zleconych                               -                 2   173 581,61 zł ,  
dochody majątkowe                               -                 43   600,00 zł,  
wydatki ogółem                                             -                 14   279 933,61 zł ,  
z   tego:  
wydatki bieżące                                             -                 13   317   814,61 zł,  
w   tym z   zadań zleconych                               -                 2   173   581,61 zł ,  
wydatki majątkowe                                             -                 962   119,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                

§   2.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   3.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wójt  


Jan   Cymerman

 


Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 31/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 sierpnia 2012 r.  
 

D O   C H O   D Y  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

28   500,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

28   500,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

8   500,00  

 

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

20   000,00  

 

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

19   500,00  

 

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

19   500,00  

 

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

19   500,00  

 

 

 

 

Ogółem  

48   000,00  

 

 


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 31/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 sierpnia 2012 r.  
 

w tym dochody z   zadań zleconych  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

8   500,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

8   500,00  

 

 

 

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

8   500,00  

 

 


Załącznik Nr 2   do Zarządzenia Nr 31/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 sierpnia 2012 r.  
 

W Y D A   T K I  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

750  

 

 

Administracja publiczna  

7 100,00  

7 100,00  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

7   100,00  

3 100,00  

 

 

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

7 100,00  

 

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

 

800,00  

 

 

4440  

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

 

2 300,00  

 

75095  

 

Pozostała działalność  

 

4   000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

4   000,00  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

1   100,00  

1   100,00  

 

75412  

 

Ochotnicze straże pożarne  

1   100,00  

200,00  

 

 

4260  

Zakup energii  

1   100,00  

 

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

200,00  

 

75414  

 

Obrona cywilna  

 

900,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

 

900,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

7   000,00  

7 000,00  

 

80101  

 

Szkoły podstawowe  

 

7   000,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

 

7   000,00  

 

80110  

 

Gimnazja  

7   000,00  

 

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

7   000,00  

 

852  

 

 

Pomoc społeczna  

28   500,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

28   500,00  

 

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

28   500,00  

 

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

19   500,00  

 

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

19   500,00  

 

 

 

3260  

Inne formy pomocy dla uczniów  

19 500,00  

 

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

28   000,00  

28   000,00  

 

90015  

 

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

 

20   000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

 

20   000,00  

 

90095  

 

Pozostała działalność  

28   000,00  

8   000,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

 

8   000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

28   000,00  

 

 

 

 

Ogółem  

91   200,00  

43   200,00  

 


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 31/2012    
Wójta Gminy Poświętne    
z dnia 17 sierpnia 2012 r.  
 

w tym wydatki z   zadań zleconych  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Treść  

Zwiększenia  

Zmniejszenia  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

8   500,00  

 

 

85295  

 

Pozostała działalność  

8   500,00  

 

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

8   500,00  

 

 


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 31/2012  

Wójta Gminy Poświętne  

z dnia 17 sierpnia 2012 r.  

             

Na podstawie analizy potrzeb i   zrealizowanych wydatków dokonano zmian w   planie dz. 750, 754, 801,900.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 119 z   dnia 9   lipca 2012 r. zwiększono plan dotacji w   dz. 854 o   kwotę 19 500,00 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach Rządowego programu pomocy uczniom w   2012r.-„Wyprawka szkolna”.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2012 z   dnia 11 lipca 2012 roku zwiększono plan dotacji w   dz. 852 o   kwotę 100,00 na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z   dnia 30 lipca 2012 roku zwiększono plan dotacji w   dz. 852 o   kwotę 20 000,00 na realizację programu „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania”.  

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z   dnia 30 lipca 2012 roku zwiększono plan dotacji w   dz. 852 o   kwotę 8   400,00 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.  


[1] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281 oraz z   2012 r. poz. 567.

 

[2] )   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386. Nr 291, poz. 1707 i   Nr 240, poz. 1429.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »