| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 185/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 16 sierpnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok

Na podstawie   art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym   (   Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.)   oraz   art. 211, art. 212, art.   214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych   (   Dz. U.  Nr157, poz. 1240 z   późn. zm.   )  

Zarząd Powiatu w   Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   budżecie powiatu na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   Budżet powiatu po stronie dochodów i   wydatków po zmianach określonych w   § 1   wynosi:  

1)   Dochody budżetowe          -   48.385.447 zł, z   tego:  

a)   dochody bieżące        – 39.120.175 zł,  

b)   dochody majątkowe  –   9.265.272 zł; w   tym:  dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań    zleconych powiatowi   -      7.227.028 zł,  

2)   Wydatki budżetowe          -    51.418.783 zł, z   tego:  

a)   wydatki bieżące       –   36.759.018 zł,  

b)   wydatki majątkowe –   14.659.765 zł; w   tym: wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań   zleconych powiatowi   -      7.227.028 zł,  

§   3.   Zmiany określone w   § 1   obejmują zmiany w   dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr  2.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowych 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Ogłoszeń  Starostwa Powiatowego.  

3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  


ZBIGNIEW ROMAN   DEPTUŁA

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 185/12    
Zarządu Powiatu w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 16 sierpnia 2012 r.  
 

Zestawienie   wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego   na rok 2012  

 

DOCHODY  

 

 

 

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 975 618,00  

1 431,00  

3 977 049,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 974 718,00  

1 431,00  

3 976 149,00  

 

 

2110  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

3 967 398,00  

1 431,00  

3 968 829,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

1 678 749,00  

48 300,00  

1 727 049,00  

 

85203  

 

Ośrodki wsparcia  

353 625,00  

48 300,00  

401 925,00  

 

 

2110  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

352 800,00  

48 300,00  

401 100,00  

Razem:  

48 335 716,00  

49 731,00  

48 385 447,00  

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

750  

 

 

Administracja publiczna  

4 812 325,00  

0,00  

4 812 325,00  

 

75020  

 

Starostwa powiatowe  

4 424 964,00  

0,00  

4 424 964,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

297 988,00  

- 600,00  

297 388,00  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

10 000,00  

600,00  

10 600,00  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 972 798,00  

1 431,00  

3 974 229,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 967 398,00  

1 431,00  

3 968 829,00  

 

 

4060  

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy    

379 899,00  

1 431,00  

381 330,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

196 164,00  

- 11 000,00  

185 164,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

40 000,00  

8 000,00  

48 000,00  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

10 000,00  

3 000,00  

13 000,00  

801  

 

 

Oświata i   wychowanie  

19 150 324,00  

0,00  

19 150 324,00  

 

80111  

 

Gimnazja specjalne  

1 001 729,00  

5 000,00  

1 006 729,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

7 002,00  

5 000,00  

12 002,00  

 

80114  

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

469 589,00  

2 000,00  

471 589,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

6 505,00  

2 000,00  

8 505,00  

 

80120  

 

Licea ogólnokształcące  

4 260 661,00  

7 000,00  

4 267 661,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

42 695,00  

7 000,00  

49 695,00  

 

80130  

 

Szkoły zawodowe  

4 606 243,00  

11 000,00  

4 617 243,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

393 613,00  

6 000,00  

399 613,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

58 618,00  

2 940,00  

61 558,00  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

4 479,00  

2 000,00  

6 479,00  

 

 

4610  

Koszty postępowania sądowego i   prokuratorskiego  

0,00  

60,00  

60,00  

 

80145  

 

Komisje egzaminacyjne  

2 800,00  

0,00  

2 800,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

2 600,00  

- 37,00  

2 563,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

200,00  

37,00  

237,00  

 

80195  

 

Pozostała działalność  

5 716 448,00  

- 25 000,00  

5 691 448,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

104 339,00  

- 25 000,00  

79 339,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

3 320 053,00  

48 300,00  

3 368 353,00  

 

85201  

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze  

134 600,00  

10 000,00  

144 600,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

14 600,00  

10 000,00  

24 600,00  

 

85203  

 

Ośrodki wsparcia  

353 300,00  

48 300,00  

401 600,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

222 101,00  

6 500,00  

228 601,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

38 448,00  

500,00  

38 948,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

5 336,00  

500,00  

5 836,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

5 774,00  

1 000,00  

6 774,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

15 300,00  

14 500,00  

29 800,00  

 

 

4220  

Zakup środków żywności  

3 000,00  

2 000,00  

5 000,00  

 

 

4260  

Zakup energii  

23 000,00  

15 000,00  

38 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

1 000,00  

5 000,00  

6 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 720,00  

2 000,00  

5 720,00  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 400,00  

100,00  

1 500,00  

 

 

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

1 800,00  

100,00  

1 900,00  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

1 500,00  

100,00  

1 600,00  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

2 200,00  

1 000,00  

3 200,00  

 

85204  

 

Rodziny zastępcze  

1 408 552,00  

- 18 478,00  

1 390 074,00  

 

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 063 358,00  

- 18 828,00  

1 044 530,00  

 

 

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

0,00  

350,00  

350,00  

 

85218  

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie  

442 729,00  

5 478,00  

448 207,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

12 433,00  

4 998,00  

17 431,00  

 

 

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    

1 050,00  

480,00  

1 530,00  

 

85220  

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i   ośrodki interwencji kryzysowej  

90 472,00  

3 000,00  

93 472,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

0,00  

3 000,00  

3 000,00  

853  

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

1 321 421,00  

0,00  

1 321 421,00  

 

85333  

 

Powiatowe urzędy pracy  

1 174 113,00  

0,00  

1 174 113,00  

 

 

4260  

Zakup energii  

28 000,00  

4 000,00  

32 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

8 563,00  

- 4   000,00  

4 563,00  

921  

 

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

19 500,00  

0,00  

19 500,00  

 

92195  

 

Pozostała działalność  

13 500,00  

0,00  

13 500,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

0,00  

893,00  

893,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000,00  

- 893,00  

4 107,00  

Razem:  

51 369 052,00  

49 731,00  

51 418 783,00  

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  


Zbigniew Roman   Deptuła

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 185/12    
Zarządu Powiatu w   Makowie Mazowieckim    
z dnia 16 sierpnia 2012 r.  
 

Z e s t a   w i   e n i   e                                                                                           wprowadzonych zmian w   dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań z   zakresu                            administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012r.  

 

Rodzaj: zlecone dochody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 968 298,00  

1 431,00  

3 969 729,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 967 398,00  

1 431,00  

3 968 829,00  

 

 

2110  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

3 967 398,00  

1 431,00  

3 968 829,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

352 800,00  

48 300,00  

401 100,00  

 

85203  

 

Ośrodki wsparcia  

352 800,00  

48 300,00  

401 100,00  

 

 

2110  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania bieżące z   zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  

352 800,00  

48 300,00  

401 100,00  

Razem:  

7 177 297,00  

49 731,00  

7 227 028,00  

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj: zlecone wydatki  

 

 

 

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

754  

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

3 968 298,00  

1 431,00  

3 969 729,00  

 

75411  

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

3 967 398,00  

1 431,00  

3 968 829,00  

 

 

4060  

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy    

379 899,00  

1 431,00  

381 330,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

196 164,00  

- 11 000,00  

185 164,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

40 000,00  

8 000,00  

48 000,00  

 

 

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

10 000,00  

3 000,00  

13 000,00  

852  

 

 

Pomoc społeczna  

352 800,00  

48 300,00  

401 100,00  

 

85203  

 

Ośrodki wsparcia  

352 800,00  

48 300,00  

401 100,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

229 398,00  

6 500,00  

235 898,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

38 448,00  

500,00  

38 948,00  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

5 336,00  

500,00  

5 836,00  

 

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

5 774,00  

1 000,00  

6 774,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

11 003,00  

14 500,00  

25 503,00  

 

 

4220  

Zakup środków żywności  

2 500,00  

2 000,00  

4 500,00  

 

 

4260  

Zakup energii  

21 000,00  

15 000,00  

36 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

1 000,00  

5 000,00  

6 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

2 720,00  

2 000,00  

4 720,00  

 

 

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 400,00  

100,00  

1 500,00  

 

 

4360  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   ruchomej publicznej sieci telefonicznej  

1 800,00  

100,00  

1 900,00  

 

 

4370  

Opłata z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  

1 500,00  

100,00  

1 600,00  

 

 

4430  

Różne opłaty i   składki  

2 200,00  

1 000,00  

3 200,00  

Razem:  

7 177 297,00  

49 731,00  

7 227 028,00  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  


ZBIGNIEW ROMAN   DEPTUŁA

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »