| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 168.715,78zł, który po zmianach wynosi 27.269.713,40zł z tego :

a) dochody bieżące 19.449.252,50zł,

b) dochody majątkowe 7.820.460,90zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 168.465,00zł, który po zmianach wynosi 30.770.768,62zł z tego :

a) wydatki bieżące 18.903.972,62zł,

b) wydatki majątkowe 11.866.796,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 3.501.055,22zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.529.257,22zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.566.187,00zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.242,00zł,

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.140.013,22zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.999.749,22zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.734.653,00zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.242,00zł,

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.638.958,00zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.976.458,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.


W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:
- 85.000,00zł – środki na dofinansowanie zadania „Remont drogi Marianów, Ślężany, Sekundówka”, zgodnie z otrzymaną promesą potwierdzającą przyznanie środków z MSWiA.
- 66.867,00zł - dofinansowanie na realizację projektów „Dajmy szansę naszym dzieciom” zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Przyznana kwota dofinansowania na realizację projektów wynosi łącznie 84.667,00zł. Kwota 66.867,00zł stanowi dofinansowanie w roku 2011 natomiast kwota 17.800,00zł stanowi dofinansowanie w roku 2012 i zostaje ujęta w WPF)
- 5.900,00zł – pozostałość środków z planu wydatków niewygasających z 2010r.
- 250,78zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. (zgodnie z decyzją Wojewody dla Gminy została przyznana kwota 54.250,78zł – z uwagi na fakt, że do planu dochodów na 2011 rok została już przyjęta kwota 54.000,00zł, dlatego też na obecnej sesji zostaje ujęta tylko kwota 250,78zł, tytułem uzupełnienia do pełnej kwoty dotacji).
- 6.500,00zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Ślężany - 2.000,00zł, Chajęty – 1.500,00zł, Ludwinów-Józefów – 1.000,00zł, Zaścienie – 2.000,00zł) przyznana z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2011”.
- 9.000,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:
- 4.802,00zł – korekta dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka” (do planu dochodów przyjęto kwotę 50.000,00zł na podstawie złożonego przez Gminę wniosku. Kwotę dotacji skorygowano do wysokości właściwego zapotrzebowania).

W ramach PRZENIESIENIA dochodów proponuje się dokonać następujące zmiany:
1. Środki przyznane z budżetu Powiatu Wołomińskiego na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w celu poprawy infrastruktury związanej z odprowadzaniem wód opadowych w miejscowości Guzowatka i Trojany w wysokości 44.850,00zł przenieść z gospodarki komunalnej rozdz. 90095 §2710 do działu 010 – rolnictwo i łowiectwo - rozdziału 01095 § 2710 (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową).
2. Plan dochodów ujętych w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe w wysokości 54.000,00zł przenosi się odpowiednio do § 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 48.571,88zł i § 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 5.428,12zł (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego)

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:
- 85.000,00zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi Marianów, Ślężany, Sekundówka”.
- 66.867,00zł – z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych „Dajmy szansę naszym dzieciom” przez Przedszkole Samorządowe w Dręszewie w ramach POKL.
- 5.900,00zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach gminnych (pozostałość wydatków niewygasających.
- 6.500,00zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Ślężany - 2.000,00zł, Chajęty – 1.500,00zł , Ludwinów-Józefów – 1.000,00zł, Zaścienie – 2.000,00zł) na zakup sprzętu przeciwpożarowego.
- 9.000,00zł – z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:
4.802,00zł – korekta wydatków na realizację zadania bieżącego „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrówka” (zgodnie z podpisaną umową WFOŚiGW w Warszawie).

W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany:

1. Na zakup nowowybudowanych odcinków sieci wodociągowej przeznacza się kwotę 7.000,00zł. Środki zostają przeniesione z zadania „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 – I etap”.
2. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych kwotę 6.800,00zł przenieść na wydatki bieżące w strażach z przeznaczeniem dla OSP Chajęty (3.400,00zł) i OSP Zaścienie (3.400,00zł).
3. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych kwotę 7.000,00zł zabezpiecza się na wydatki związane pracami przeciwpowodziowymi, tj. na umacnianie wałów i dróg w Kuligowie.
4. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych wydziela się kwotę 122,00zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej (zgodnie z otrzymaną decyzją z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)
5. W planie wydatków inwestycyjnych z zadania „Przebudowa drogi w m. Ślężany – Sekundówka” kwotę 20.000,00zł przenosi się do zadania „Remont drogi Marianów, Ślężany, Sekundówka” stanowiącą udział własny w realizacji tego zadania.
6. Z planu wydatków bieżących w strażach wydziela się środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
a. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Chajęty – 2.400,00zł, dla OSP Ludwinów –Józefów – 2.500,00zł, dla OSP Ślężany – 2.000,00zł, OSP Zaścienie – 1.800,00zł
b. Zakup pompy dla OSP Kołaków – 4.600,00zł
c. Zakup bramy garażowej dla OSP Kuligów- 7.000,00zł
7. Pozostałość kwoty zabezpieczonej na wypłatę stypendiów motywacyjnych w wysokości 16.074,00zł przeznacza się na wydatki bieżące w szkołach i gimnazjach.
8. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do PFRON na „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” w planie wydatków inwestycyjnych wydzielone zostaje nowe zadanie jw. i zabezpieczony udział własny Gminy w wysokości 54.670,00zł. Środki zostają wydzielone w oświacie z wydatków bieżących. Ponadto w oświacie zabezpieczone zostają środki na wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej we Wszeborach.
9. Wydatki w wysokości 69.000,00zł (dotacja z powiatu 44.850,00 i środki własne 24.150,00zł) zabezpieczone na realizację zadania - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych w celu poprawy infrastruktury związanej z odprowadzaniem wód opadowych w miejscowości Guzowatka i Trojany – przenieść z gospodarki komunalnej z rozdziału 90095 § 4300 do działu 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 §4300 (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową).
10. Z planu wydatków bieżących zabezpieczonych na montaż oświetlenia ulicznego wydziela się kwotę 39.797,00zł na realizację następującego zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku Dąbrówka – Karpin, Józefów – Cisie i Marianów”.
11. Pozostałość środków zabezpieczonych na udział własny w realizacji projektu systemowego realizowanego przez OPS w wysokości 1.140,16zł zostaje przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych.
12. W planie wydatków bieżących dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zabezpieczone zostają środki na wypłatę za prace zlecane osobom fizycznym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.docx

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.docx

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2a.xls

Załącznik nr 2a

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2b.docx

załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/60/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.docx

załącznik Nr 4

Przewodnicząca Rady Gminy Dabrówka


Agnieszka Gryglas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »