| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 80.215,00zł, który po zmianach wynosi 26.369.084,20zł z tego :

a) dochody bieżące 20.200.683,30zł,

b) dochody majątkowe 6.168.400,90zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80.215,00zł, który po zmianach wynosi 29.228.869,42zł z tego :

a) wydatki bieżące 19.738.043,42zł,

b) wydatki majątkowe 9.490.826,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.859.785,22zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.083.229,22zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.566.187,00zł,

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.498.743,22zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.999.749,22zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.093.383,00zł,

c) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 195.242,00zł,

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 210.369,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.638.958,00zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500,00zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.976.458,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zwiększa się:

1. Dochody związanie z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.


W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany:

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:
- 73.600,00zł – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji),
- 5.000,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej (zadania zlecone),
- 3.625,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z zakresu pomocy społecznej (zadania własne).

ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU o następujące pozycje:
2.010,00zł – zmniejszenie kwoty dofinansowania projektu realizowanego przez Przedszkole Samorządowe w Dręszewie w ramach POKL „Dajmy szansę naszym dzieciom”.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:
- 73.600,00zł – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (zniszczonych przez powódź) w miejscowości Kuligów na ul. Serockiej i w miejscowości Dręszew na ul. Wiejskiej.
- 5.000,00zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 3.625,00zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku.

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU o następujące pozycje:
- 2.010,00 zł – korekta planu wydatków zabezpieczonych na realizację projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom”.


W ramach PRZENIESIENIA wydatków dokonuje się następujące zmiany:
1. W transporcie w drogach gminnych z wydatków bieżących wydziela się kwotę 80.000,00zł tytułem udziału finansowego Gminy w remoncie drogi powiatowej relacji Czarnów – Stasiopole – Kuligów. Ponadto z wydatków bieżących wydzielony zostaje udział własny Gminy w wysokości 20% wartości zadania tj. 18.400,00zł na remont dróg powodziowych w Kuligowie i Dręszewie.
2. W celu zabezpieczenia wydatków na sfinansowanie zadań w zakresie dowożenia dzieci do szkół (min. dodatkowe kursy, nowe decyzje na dowożenie do szkół specjalnych) kwotę 54.670,00zł przenosi się z zadania inwestycyjnego „Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych” do wydatków bieżących w oświacie z przeznaczeniem na w/w cel.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik1.docx

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.docx

załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2a.xls

Załącznik nr 2a

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2b.docx

Załącznik nr 2b

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik4.docx

załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/2011
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik5.docx

załacznik Nr 5

Przewodnicząca Rady Gminy Dabrówka


Agnieszka Gryglas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »