| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012

Na podstawie art. 51 w   związku z   art. 12 pkt 5, 8   lit. e ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2001 r Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm. ),  

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala , co następuje :  

§   1.  

W uchwale Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikami Nr 1   i Nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Dokonuje się zmian w   zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą   65.303.209,19 zł.,   zgodnie z   załącznikiem Nr 3.  

§   3.  

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w   §1 będzie kształtował się następująco:  

Dochody budżetowe  - 93.073.694,53 zł  

z tego:  

a)   dochody  bieżące        - 50.025.198,21 zł.  

b)   dochody majątkowe   - 43.048.496,32 zł.  

w tym:  

dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych powiatowi w   kwocie 5.469.167,00 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   a.  

Wydatki budżetowe  - 114.719.231,88 zł.  

z tego:  

a)   wydatki  bieżące         -  49.416.022,69 zł.  

b)   wydatki  majątkowe   -  65.303.209,19 zł.  

w tym:  

wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych powiatowi w   kwocie 5.469.167,00 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2   a.  

§   4.  

Ustala się deficyt budżetu powiatu w   wysokości   21.645.537,35 zł.   , który zostanie pokryty:  

a)   przychodami pochodzącymi z   zaciągniętego kredytu w   kwocie 19.298.797,62 zł.  

b)   nadwyżką z   lat ubiegłych w   kwocie 918.519,36 zł.  

c)   wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie 1.428.220,37 zł.  

§   5.  

Ustala się przychody budżetu w   kwocie   21.645.537,35 zł,   z następujących tytułów:  

a)   zaciągniętego kredytu w   kwocie 19.298.797,62 zł.  

b)   nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 918.519,36 zł.  

c)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie 1.428.220,37 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   7.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Marek   Walędziak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 28 sierpnia 2012 roku.  

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 28 sierpnia 2012 roku.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 28 sierpnia 2012 roku.  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 28 sierpnia 2012 roku.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 28 sierpnia 2012 roku.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXI/198/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 28 sierpnia 2012 roku.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

I.   Dokonuje się zwiększenia w   planie dochodów w   kwocie   119.450,00 zł   . ,w tym w:  

a)   dziale 600 rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w   kwocie 118.019,00 zł.  

-   zwiększenie w   kwocie 87.019,00 zł. dotyczy wpływu środków ze sprzedaży drzew na pniu.  

-   zwiększenie w   kwocie 31.000,00 zł. dotyczy uzyskania większych dochodów niż planowano z   tytułu refundacji za pracowników zatrudnionych w   ramach umów PUP.  

-   dziale 754 rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w   kwocie 1.431,00 zł. – zwiększenie związane jest z   otrzymaniem dotacji z   MUW ( środki na wydatki bieżące, wypłatę odpraw emerytalnych, świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalenty za nadgodziny).  

II.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków w   kwocie   60.982,47 zł.   polegających na:  

1)   zwiększeniu wydatków, w   kwocie 466.004,31 zł., w   tym w:  

a)   dziale 600 rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w   kwocie 118.019,00 zł.  

b)   dziale 720 rozdziale 72095 Pozostała działalność w   kwocie 15.325,31 zł. Kwota dotyczy zadania pn.” Wdrożenie e-usług publicznych oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w   Przasnyszu”.                                                                                                                                    c) dziale 754 w   rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w   kwocie 1.431,00 zł.                                                                                                                                   d) dziale 801 rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w   kwocie 306.229,00 zł.  

e)   w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność w   kwocie 25.000,00 zł. Kwota dotyczy wprowadzenia zadania pn.: „ Budowa ogrodzenia działki nr 203/5 w   m. Sierakowo”.  

2)   zmniejszeniu wydatków w   kwocie 526.986,78 zł. , w   tym w:  

a)   dziale 801 rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w   kwocie 220.757,78 zł.                                                                     b) dziale 801 rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i   praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w   kwocie 306.229,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na włączenie CKP do ZSP w   Przasnyszu.  

III.   Dokonuje się zmian w   zadaniach inwestycyjnych. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn.            „ Renowacja dróg powiatowych wraz z   odnową pasa drogowego – 101 km.” w   kwocie 100.000,00 zł. z   przeznaczeniem w/w kwoty na zadania pn. :  

1.   „ Ustalenie granic pasa drogowego dróg powiatowych” w   kwocie 58.000,00 zł.  

2.   „Odnowa pasa drogowego” w   kwocie 42.000,00 zł.                                                                                                        IV. Wprowadza się wydatki na zadanie pn.:„ Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w   Przasnyszu związany z   usunięciem szkód powstałych w   wyniku trąby powietrznej w   dniu 29.07.2012 r.”.                                                                                                                  Łączne koszty finansowe wynoszą 1.079.242,22 zł., w   tym:  

a)   środki własne 539.621,22 zł.,  

b)   środki do pozyskania 539.621,00 zł.  

V.   Dokonuje się zwiększenia dochodów i   wydatków w   kwocie 19.000,00 zł., które będą pochodziły:                                                                                                                                                a) od Polskiego Banku Spółdzielczego o/Ciechanów 4.000,00 zł.  

b)   od TPT Technologia Sp. z   o. o. Warszawa 8.000,00 zł.  

c)   od Banku Spółdzielczego w   Przasnyszu 2.500,00 zł.  

d)   od PAMATRANS Spółka Jawna w   Przasnyszu 1.000,00 zł.  

e)   od ARBA Sp. z   o. o. w   Przasnyszu 1.000,00 zł.  

f)   od ROTEKTER Spółka Jawna w   Przasnyszu 1.000,00 zł.  

g)   od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego 1.000,00 zł.  

h)   od JOR-KOP S.C. w   Krzynowłodze Małej 500,00 zł.  

Planowany wpływ w/w środków nastąpi na mocy porozumień zawartych w   sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie przygotowania i   realizacji Przasnyskich Dożynek Powiatowo – Gminno – Miejskich połączonych z   oficjalnym otwarciem Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w   Sierakowie, które odbędą się 1-2 września 2012 roku.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »