| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 4 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012

Na podstawie art. 51 w   związku z   art. 12 pkt 5, 8   lit. e ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2001 r Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm. ),  

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala , co następuje :  

§   1.  

W uchwale Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikami Nr 1   i Nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Dokonuje się zmian w   zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą   65.528.026,19 zł.,   zgodnie z   załącznikiem Nr 3.  

§   3.  

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w   §1 będzie kształtował się następująco:   Dochody budżetowe  - 93.079.020,53 zł   z tego:  

a)   dochody  bieżące        - 50.030.524,21 zł.  

b)   dochody majątkowe   - 43.048.496,32 zł. w   tym: dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych powiatowi w   kwocie 5.469.167,00 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   a.   Wydatki budżetowe  - 115.219.120,66 zł.   z tego:  

a)   wydatki  bieżące         -  49.691.094,47 zł.  

b)   wydatki  majątkowe   -  65.528.026,19 zł. w   tym: wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych powiatowi w   kwocie 5.469.167,00 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2   a.  

§   4.  

Ustala się deficyt budżetu powiatu w   wysokości   22.140.100,13 zł.   , który zostanie pokryty:  

a)   przychodami pochodzącymi z   zaciągniętego kredytu w   kwocie 19.298.797,62 zł.  

b)   nadwyżką z   lat ubiegłych w   kwocie 918.519,36 zł.  

c)   wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie 1.922.783,15 zł.  

§   5.  

Ustala się przychody budżetu w   kwocie   22.140.100,13 zł,   z następujących tytułów:  

a)   zaciągniętego kredytu w   kwocie 19.298.797,62 zł.  

b)   nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 918.519,36 zł.  

c)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie 1.922.783,15 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   7.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Marek   Walędziak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 4 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 4 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 4 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 4 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 4 września 2012 r.

1.   Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie pn.” Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w   Przasnyszu związany z   usunięciem szkód powstałych w   wyniku trąby powietrznej w   dniu 29.07.2012 r.” w   dziale 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w   kwocie 494.562,78 zł., w   tym:  

a)   środki własne w   kwocie 247.281,00 zł.  

b)   środki do pozyskania 247.281,78 zł.  

2.   Dokonuje się zwiększenia w   planie dochodów i   wydatków w   kwocie 5.326,00zł. w   dziale 852 rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. Zwiększenie wynika z   otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń oraz spalony w   czasie burzy sprzęt elektroniczny, które przeznacza się na remont zalanych pomieszczeń oraz zakup sprzętu elektronicznego.  

3.   Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych z   zadania pn.” Remont pomieszczeń – Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1” w   kwocie 59.118,00 zł. , którą przeznacza się :  

a)   na zadanie pn.” Wykonanie prac ppoż i   systemu telewizji przemysłowej” w   kwocie               36.654,00 zł.  

b)   na zakup usług remontowych i   konserwację pomieszczeń w   kwocie 22.464,00 zł.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »