| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/211/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012

Na podstawie art. 51 w   związku z   art. 12 pkt 5, 8   lit. e ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2001 r Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm. ),  

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala , co następuje :  

§   1.  

W uchwale Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 29 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikami Nr 1   i Nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Dokonuje się zmian w   zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą   65.047.026,19 zł.,   zgodnie z   załącznikiem Nr 3.  

§   3.  

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w   §1 będzie kształtował się następująco:  

Dochody budżetowe  - 93.168.262,13 zł  

z tego:  

a)   dochody  bieżące        - 50.119.472,81 zł.  

b)   dochody majątkowe   - 43.048.789,32 zł.  

w tym:  

dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych powiatowi w   kwocie  5.476.851,00 zł. , zgodnie z   załącznikiem Nr 1   a.  

Wydatki budżetowe  - 114.845.183,26 zł.  

z tego:  

a)   wydatki  bieżące         -  49.798.157,07 zł.  

b)   wydatki  majątkowe   -  65.047.026,19 zł.  

w tym:  

wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych powiatowi w   kwocie  5.476.851,00 zł. , zgodnie z   załącznikiem Nr 2   a.  

§   4.  

Ustala się deficyt budżetu powiatu w   wysokości   21.676.921,13 zł.   , który zostanie pokryty:  

a)   przychodami pochodzącymi z   zaciągniętego kredytu w   kwocie 19.298.797,62 zł.  

b)   nadwyżką z   lat ubiegłych w   kwocie 918.519,36 zł.  

c)   wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie 1.459.604,15 zł.  

§   5.  

Ustala się przychody budżetu w   kwocie   21.676.921,13 zł,   z następujących tytułów:  

a)   zaciągniętego kredytu w   kwocie 19.298.797,62 zł.  

b)   nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 918.519,36 zł.  

c)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie 1.459.604,15 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

§   6.  

Ustala się dotacje udzielone w   2012 roku z   budżetu podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   8.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.  

3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Marek   Walędziak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 27 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 04 września  2012 roku.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 r.

I.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów w   kwocie 89.241,60 zł. polegających na :  

a)   zwiększeniu dochodów, w   kwocie 153.631,00 zł.,   w tym w:  

-   dziale 750 rozdziale 75020  Starostwa powiatowe w   kwocie 3.000,00 zł.  

-   dziale 754 rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w   kwocie 7.684,00 zł.  

-   dziale 801 rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w   kwocie  13.112,00 zł.  

-   dziale 801 rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w   kwocie 1.299,00 zł.  

-   dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w   kwocie 7.067,00 zł.  

-   dziale 852 rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w   kwocie 86.545,00 zł.  

-   dziale 853 rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w   kwocie 4.924,00 zł.  

-   dziale 854 rozdziale 85410 Internaty i   bursy szkolne w   kwocie 30.000,00 zł.  

b)   zmniejszeniu dochodów, w   kwocie 64.389,40 zł.   ,w tym w:  

-   dziale 710 rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i   kartograficzne w   kwocie 4.000,00 zł.  

-   dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w   kwocie 389,40 zł.  

-   dziale 852 rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze w   kwocie 40.000,00zł.  

-   dziale 852 rozdziale 85204 rodziny zastępcze w   kwocie 20.000,00 zł.  

II.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków w   kwocie – 373.937,40 zł. polegających na:  

a)   zwiększeniu wydatków w   kwocie  334.608,00 zł.,   w tym w:  

-   dziale 754 rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w   kwocie 7.684,00 zł.  

-   dziale 801 rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w   kwocie 1.299,00 zł.  

-   dziale 852 rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w   kwocie 93.201,00 zł.  

-   dziale 853 rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w   kwocie 4.924,00 zł.  

-   dziale 854 rozdziale 85410 Internaty i   bursy szkolne w   kwocie 30.000,00 zł.  

b)   zmniejszeniu wydatków w   kwocie  708.545,40 zł.   , w   tym w:  

-   dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w   kwocie 500.000,00 zł.  

-   dziale 710 rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i   kartograficzne w   kwocie 4.000,00 zł.                 - dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i   celowe w   kwocie  197.500,00 zł., w   tym:  

a)   w dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i   celowe w   kwocie 180.000,00 zł.  

( zmniejszenie dotyczy rezerwy oświatowej z   przeznaczeniem na odprawy emerytalne i   nagrody jubileuszowe dla nauczycieli), w   tym dla: Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w   Przasnyszu 96.758,00 zł ,Liceum Ogólnokształcącego w   Jednorożcu w   kwocie 9.742,00 zł., Liceum Ogólnokształcącego im KEN w   Przasnyszu w   kwocie 31.932,00 zł., Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w   Chorzelach w   kwocie 23.886,00 zł., Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w   Przasnyszu w   kwocie 10.050,00 zł., Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w   Przasnyszu w   kwocie 7.632,00 zł.  

b)   dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i   celowe w   kwocie 17.500,00 zł. zmniejszenie dotyczy rezerwy ogólnej z   przeznaczeniem na dział 754 rozdział 75404  Komendy wojewódzkie Policji w   kwocie 17.500,00 zł. na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w   Przasnyszu.  

-   dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w   kwocie 389,00 zł.  

-   dziale 852 rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w   kwocie 6.656,00 zł.  

III.   W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmian w   planie wydatków inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu kwoty 4.377,11 zł. z   zadania        pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra – Zielona” na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3237 W   Lipa – Karwacz”  

Dokonuje się przeniesienia kwoty 500.000,00 zł z   roku 2012 na rok 2013 z   zadania            „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna i   Ulatowo – Pogorzel z   wykorzystaniem przebudowanych w   ramach ZPOR, RPO WM i   PROW dróg powiatowych i   gminnych do regionalnej sieci transportowej”  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »