| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 2/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r

Na podstawie art. 17 § 1 w związku z art. 12 § 4, § 10, § 11 i § 12, art. 16 § 2 oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]))Komisarz Wyborczy w Ostrołęce

postanawia

1. Utworzyć odrębny obwód głosowania w położonym na terenie Gminy Zabrodzie Domu Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju oraz ustalić:

1) numer obwodu – 6;

2) granicę obwodu – Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju;

3) siedzibę obwodowej komisji wyborczej - Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5.

2. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

3. Wykonanie postanowienia powierza się Wójtowi Gminy Zabrodzie.

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy - Kodeks wyborczy rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Pismem z dnia 21 marca 2014 r. znak DOS-903-1-24/14 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce zwrócił się z prośbą do Pana Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz Pań/Panów Wójtów/Burmistrzów Gmin/Miast o udzielenie informacji czy na terenie Gminy zlokalizowane są zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty śledcze lub oddziały zewnętrzne tych zakładów i aresztów, w których, zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tworzy się odrębne obwody głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. W odpowiedzi na powyższe pismo Pan Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie pismem z dnia 25 marca 2014 r. znak S.G.502.1.3.2014 udzielił informacji, iż na terenie Gminy znajduje się Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci „Fiszor” w Gaju, w którym zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy tworzy się odrębny obwód głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. ale nie będzie składał wniosku do Rady Gminy o utworzenie odrębnego obwodu głosowania dla DPS „Fiszor” w Gaju. Decyzję swoją motywował prośbą otrzymaną od s. Dyrektor DPS „Fiszor” w Gaju, która wnioskowała o nietworzenie odrębnego obwodu głosowania w tym Domu, co miałoby pozwolić na zachowanie anonimowości wyborcom głosującym w wyborach poza Domem Pomocy Społecznej (DPS jest w stanie dowieźć osoby uprawnione do głosowania do lokalu obwodowej komisji wyborczej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Z informacji posiadanych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce wynikało co następuje:

- DPS „Fiszor” w Gaju znajduje się przy ul. Matki Wincenty Jaroszewskiej 5;

- pod tym adresem zameldowanych jest 92 osoby, spośród których uprawnionych do głosowania jest 80 osób.

W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w Ostrołęce, uznając za zasadne i konieczne, wezwała Radę Gminy Zabrodzie postanowieniem Nr 1/2014 z dnia 27 marca 2014 r. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. W dniu 16 kwietnia br. otrzymałam pismo Przewodniczącego Rady Gminy w Zabrodziu znak OR.0004/7/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. informujące o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Zabrodzie poświęconej uchwale w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Z pisma wynikało, że Radni zapoznali się z projektem uchwały i uzasadnieniem oraz korespondencją w tej sprawie; w tym odpowiedzią s. Dyrektor DPS w Gaju złożonym w dniu 8 kwietnia 2014 r. do Rady Gminy Zabrodzie z prośbą o nietworzenie odrębnego obwodu głosowania. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Radni jednogłośnie zagłosowali „przeciw” (15 głosów) podjęciu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Komisarz Wyborczy w Ostrołęce wobec nie wywiązania się z ustawowego zadania i bezskutecznego upływu terminu do utworzenia odrębnego obwodu głosowania przez Radę Gminy w Zabrodziu postanowiła jak w sentencji.

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce


Marta Elżbieta Truszkowska


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »