| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/296/2014 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 11 marca 2014r.

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.856) Rada Gminy Radziejowice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice na 2014 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Krystyna Skoneczna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/296/2014
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 11 marca 2014 r.

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Radziejowice uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice w 2014r. zwanego dalej Programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.    Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych i gospodarskich, którego szczegółowe działania dotyczą psów i kotów. Zwierzęta bezdomne to takie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. Program określa opiekę nad zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu i jego nadzór.

2. Ilekroć w treści dokumentu występują pojęcia:

1) podmiot - należy przez to rozumieć – Fundację ,, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie’’ ul.Strużańska 15, 05-119 Legionowo reprezentowane przez Bożenę Rajczak  które uzyskało zezwolenie (decyzja Wójta Gminy Jabłonna nr 124/2013) na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Józefów gmina Jabłonna.

2) program - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice

3) schronisko - należy przez to rozumieć schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Józefowie

4) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
CEL  PROGRAMU

§ .2 Celem Programu jest:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom w rozumieniu  art.4 pkt 16 ustawy z dnia

21.08.1997r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.856 ) miejsca w schronisku

dla zwierząt

2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami w tym ich dokarmianie

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt ,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych

z udziałem zwierząt

9) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZETAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH BEZDOMNOSCI

§ 1. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt ,(w celu zapewnienia im  bezterminowej opieki do czasu adopcji),  Gmina realizuje poprzez    współpracę z działającym  schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie ul.Strużańska 15, 05-119 Legionowo , które to schronisko  prowadzi wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi bezdomności wśród zwierząt m.in. przyjmowanie oraz zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania , zgodnych z ich podstawowymi potrzebami , zabezpieczenie weterynaryjne przyjętych i przetrzymywanych zwierząt, przekazywanie  ze schroniska zwierząt do adopcji.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o kotach wolnożyjących należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności w ekosystemie wsi.

2. Opieka nad kotami wolnożyjącymi  polega na

1) ustalenia miejsca ( w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty

wolnożyjace.

2) zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ustalonych

jak wyżej;

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres

zimowy;

4) powierzenie realizacji w/w zadań organizacjom społecznym

3. Tworzy się rejestr opiekunów zwierząt co przyczyni się do lepszej i efektywniejszej

współpracy oraz miarowej    sterylizacji samic a także koniecznej pomocy

weterynaryjnej dla zagrożonych zwierząt

Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez pracowników Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej w Radziejowicach poprzez współpracę z mieszkańcami gminy czującymi potrzebę opieki nad zwierzętami, organizacjami społecznymi, podmiotem o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1 niniejszego programu oraz w uzasadnionych przypadkach z lekarzem weterynarii o którym mowa w § 8

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Radziejowice podlegają stałemu odławianiu na podstawie zgłoszeń od mieszkańców .Zgłoszenia przyjmują pracownicy Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej.  Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt  zajmuje się firma ,,Blizzard Bartosz Gadziomski’’ z siedzibą w Błędowie 14a 05-180 Pomiechówek ,który posiada niezbędne środki do wyłapania zwierząt spełniające wymogi wynikające z odrębnych przepisów a wyłapywanie prowadzi nie powodując zagrożenia życia i zdrowia zwierząt i ludzi. Wyłapane bezdomne zwierzęta przywożone będą do Schroniska dla  Bezdomnych Zwierząt w Józefowie ul.Strużańska 15, 05-119 Legionowo

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt pokrywane będą z budżetu Gminy.

4. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane ich właścicielowi po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od ich przyjęcia. W przypadku powtórnego schwytania tego samego zwierzęcia podstawą zwrotu będzie dodatkowo uiszczenie przez właściciela opłat poniesionych przez Gminę Radziejowice z tytułu odłowienia i przetrzymywania zwierzęcia.

§ 4. 2. Udzielana jest pomoc w finansowaniu kastracji lub sterylizacji bezpańskich zwierząt ,                                               ( do wyczerpania środków w budżecie  Gminy przeznaczonych na ten cel)  które zaadoptują mieszkańcy gminy

§ 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku poprzez zamieszczenie    informacji w mediach.

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych

właścicieli zwierząt.

3) promowanie adopcji  bezdomnych zwierząt  na stronie internetowej Urzędu Gminy

i Schroniska.

§ 6. Usypianie ślepych miotów:

1) usypianie  ślepych  miotów może nastąpić  wyłącznie  przez  lekarza  weterynarii;

2) zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie,

należy zaoszczędzić mu   trwogi i dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien

być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny i dopuszczony  przez

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce;

3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich

przez  służby do tego przeznaczone.

§ 7. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla  zwierząt gospodarskich  następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z właścicielem gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.  Umowa zostanie   zawarta z Bogumiłą Finkelsztajn zam.Budy Mszczonowskie 2 gmina Radziejowice.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii –  Mariuszem Komorowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MAR-VET Gabinet Weterynaryjny ul. Kapitana Pałaca 33f, 96-300 Żyrardów

§ 9. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt  realizowana jest   poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

Rozdział 4.
WYSOKOŚC ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH

NA   REALIZACJE PROGRAMU

§ 10. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.  Na zadania wymienione w Programie

przeznacza się 30 000zł

w tym – opieka i pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku – 22 000zł

Wyłapanie i dowóz bezdomnych zwierząt do schroniska - 3 000zł

Opieka weterynaryjna , adopcja  - 5 000 zł

Rozdział 5.
NADZÓR NAD PROGRAMEM

Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków na wskazane zabiegi związane z ochroną bezdomnych zwierząt należy do Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy w Radziejowicach.

Podmiot o którym mowa w §1ust.2 pkt.1 ma obowiązek prowadzić dokumentację wykonywanej działalności

Partnerami współpracującymi w zakresie udzielania informacji w realizacji programu są w szczególności :Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Policja oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »