| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 265/XXXVI/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 7 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla wybitnie uzdolnionych sportowców, uzyskujących wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa regulamin, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe na stypendia sportowe określa się corocznie w budżecie Gminy.

§ 4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Maryś Mieszkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/XXXVI/2014
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 7 lutego 2014 r.

REGULAMIN

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
oraz wysokości stypendiów sportowych

1. Stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, mogą być przyznawane przez Burmistrza Gminy i Miasta zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

2. Stypendia wypłacane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w uchwale

budżetowej na dany rok w dziale kultura fizyczna i sport.

§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym od 12 do 25 roku życia:

a) zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, który spełnia co najmniej dwa z poniższych

kryteriów:

a) zajął I miejsce w mistrzostwach wojewódzkich, krajowych lub międzynarodowych,

b) zobowiązał się do realizacji programu przygotowań do mistrzostw krajowych lub międzynarodowych,

c) został powołany do kadry narodowej, kadry województwa mazowieckiego lub makroregionu,

3. Jednorazowa nagroda gdy dokonał dużego postępu w dyscyplinie którą uprawia

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zainteresowanego lub klubu sportowego, w którym zawodnik jest zrzeszony.

2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika.

3. Do wniosku załącza się:

a) plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy,

b) dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia

4. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć sportowca.

§ 4. 1. Burmistrz podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium i jego wysokości po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

2. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów i proponuje ich wysokość w ramach środków przyznanych w budżecie Gminy.

3. Burmistrz Gminy i Miasta powołuje w drodze zarządzenia Komisję Stypendialną.

4. W skład komisji wchodzi trzech członków w tym co najmniej jeden desygnowany przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest raz w roku na okres określony w umowie o udzieleniu stypendium.

2. Wysokość stypendium może być zróżnicowana w zależności od poziomu

sportowego zawodnika i może być przyznana do maksymalnej wysokości 600 zł brutto

miesięcznie.

3. Przyznane kwoty stypendiów przekazywane będą na konto osobiste stypendysty.

§ 6. 1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań.

2. Zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania rocznego z osiągniętych wyników.

3. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 7. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:

a) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów, z zastrzeżeniem pkt.2,

b) zawodnik został czasowo zdyskwalifikowany,

c) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika,

d) z upływem okresu, na które zostało przyznane,

e) zawodnik zaniedbuje obowiązki prawidłowej realizacji procesu szkolenia.

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

§ 8. 1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:

a) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,

b) zawodnik został dożywotnio zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

c) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie ustawa :

- o sporcie . z 25 czerwca 2010r. ( Dz. U. z 2010 r. Nr.127)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 265/XXXVI/2014
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 7 lutego 2014 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego

..................................................................................................................................................................................

(jeśli dotyczy - nazwa instytucji, stowarzyszenia, klubu składającego wniosek) zgłasza wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla:

I. Informacje o zawodniku:

1. Imię i Nazwisko......................................................................................................................................................

2. Adres zameldowania ..........………………………………………………………….....................................................…………………..

3. Adres zamieszkania ..........……………………………………………………………...................………………....................................

4. Data i miejsce urodzenia........................................................................................................................................

5. PESEL .............…………………………………………………………………………………………………..

6. Uprawiana dyscyplina sportowa/nr licencji sportowej ....…………………………/……....................…………..

………………………….........……………………………………………….................…...........……………

II. Przynależność klubowa zawodnika (jeśli dotyczy):

Nazwa klubu ……............………………………......................…………………………………………………………………..

Adres klubu …………………………............…………......................…………………………………………………………...

Forma prawna i numer w rejestrze .………......………......................……..…………………………………………………………..………………...

III. Osiągnięcia sportowe w sezonie poprzednim (poprzedzającym termin składania wniosku):

W tej części należy podać poziom rozgrywek (przy sportach zespołowych), rangę zawodów (przy sportach

indywidualnych), organizatora imprezy, miejsce i termin zawodów oraz zajęte miejsce.

…………………………………………………………………………………………....………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

IV. Do wniosku dołączono:

1. Plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy

2. Kserokopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia

3. Oświadczenie o nie pobieraniu stypendium przez zawodnika w gminie, której jest mieszkańcem (dotyczy tylko zawodników, o którym mowa w § 2 pkt. 1 pkt. b. Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych).

........................................................ ..............................................................

(podpis zawodnika)     (pieczęć i podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »