| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 281/XL/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Leśnego w Gąbinie przy ul. Dobrzykowskiej 33

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 i w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10, 14, 15 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i poz. 1318) Rada Miasta i Gminy G ą bin uchwala, co nast ę puje:

§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze Stadionu Leśnego w Gąbinie przy ul. Dobrzykowskiej 33, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Każda osoba znajdująca się na terenie Stadionu Leśnego w Gąbinie zobowiązana jest stosować się do niniejszego Regulaminu.

§ 3. Regulamin podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie oraz przy wejściu na Stadion Leśny w Gąbinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin


Edward Wilgocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 281/XL/2014
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 31 marca 2014 r.

REGULAMIN
Korzystania ze Stadionu Leśnego w Gąbinie w czasie organizacji imprez sportowych

§ 1. 1. Stadion Leśny w Gąbinie, zwany w dalszej części Regulaminu Stadionem, zlokalizowany

jest przy ul. Dobrzykowskiej 33 w Gąbinie i stanowi własność Miasta i Gminy Gąbin.

2. Administratorem Stadionu jest Burmistrz Miasta i Gminy  Gąbin, a użytkownikiem każdy

podmiot każdorazowo wypożyczający obiekt.

3. Zgodę na użytkowanie stadionu wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

§ 2. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu i określa zasady korzystania ze Stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 3. 1. Stadion służy do przeprowadzania treningów, rozgrywania meczy oraz organizowania

innych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz

oświatowych.

2. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w

przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki uczestnictwa i zachowania się

osób uczestniczących w imprezie masowej określają, opracowane przez organizatora,

regulamin imprezy masowej oraz regulamin Stadionu Leśnego.

3. Ze stadionu może korzystać młodzież szkolna w ramach zajęć wychowania fizycznego pod

nadzorem nauczyciela po uzgodnieniu z Administratorem obiektu.

§ 4. 1. Podczas organizowania imprez wyłączne prawo wpuszczania osób na teren Stadionu ma organizator imprezy.

2. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem substancji odurzających nie będą wpuszczane na teren Stadionu.

3. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 5. 1. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz

właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków

organizatora imprezy należy, w szczególności:

a) korzystania ze stadionu w czasie i terminie ustalonym z Administratorem.

b) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał.

c) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia stadionu niezwłoczne naprawienie szkody i usunięcie zanieczyszczeń.

d) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych.

e) usuwanie z terenu stadionu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla porządku na stadionie oraz dla życia lub zdrowia uczestników imprezy.

f) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.

g) zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze stadionu oraz dróg ewakuacyjnych.

h) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 6. 1. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:

a) przestrzegania przepisów określonych w niniejszym regulaminie.

b) stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez administratora oraz policji i służb porządkowych.

c) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 7. Na terenie stadionu zabrania się:

a) używania środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po

spożyciu środka odurzającego.

b) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska, z wyłączeniem pojazdów

koniecznych dla przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych

i porządkowych.

c) rozniecania ogniska, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych

i innych  materiałów pirotechnicznych.

d) pisania i malowania na urządzeniach, ogrodzeniu, naklejania, rozrzucania

i rozdawania ulotek lub innych druków.

e) wchodzenia na obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności.

f) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia.

g) załatwienia potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi.

h) zaśmiecania trybun.

i) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami.

J. innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób

przebywających na  stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub              

zniszczenia.

§ 8. 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:

a) wszelkiego rodzaju broni.

b) przedmiotów mogących być użytych jako broń.

c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających.

d) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału.

e) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, słoiki, krzesła, skrzynie, itp.

f) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych.

g) urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznych.

h) narkotyków i innych środków odurzających

§ 9. 1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia na Stadion napojów alkoholowych z zastrzeżeniem ust. 2

2. W uzasadnionych przypadkach jednorazową zgodę może wydać Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

§ 10. Wprowadza się zakaz wprowadzania na Stadion zwierząt, z tym zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy organizowanych wystaw tych zwierząt oraz psów przewodników używanych przez osoby niewidome.

§ 11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie korzystają ze Stadionu i jego urządzeń w czasie, kiedy Stadion jest nieczynny.

§ 13. O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Stadionu należy niezwłocznie powiadomić Administratora Stadionu.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm) zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej ustanawia Rada Miejska w formie uchwały. Stadion Leśny w Gąbinie, przy ul. Dobrzykowskiej 33 jest obiektem użyteczności publicznej i zasadne jest, więc podjęcie uchwały ustanawiającej regulamin korzystania ze Stadionu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »