| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/319/2014 Rady Gminy Michałowice

z dnia 13 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Paweł Zacny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/319/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program określa szczegółowe zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

§ 2. Celem programu jest:

1)               zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)               opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)               odławianie bezdomnych zwierząt;

4)               obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5)               poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)               usypianie ślepych miotów;

7)               wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)               zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.
Opieka i zapobieganie bezdomności

§ 3. 1. Gmina zapewnia odławianie bezdomnych zwierząt poprzez podpisanie umowy
z Panem Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”.

2. Podmiot prowadzący odławianie bezdomnych zwierząt zobowiązany jest używać do tego celu urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają im cierpienia.

3. Do transportu zwierząt będą stosowane środki wyposażone w klatki, spełniające wymagania art. 24 ustawy z dnia 21.07.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

4. Gmina zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt poprzez podpisanie umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt im. Zofii
i Romana Witkowskich w Milanówku, przy ul. Brwinowskiej 48. Zwierzęta trafiające do schroniska poddawane są sterylizacji/kastracji.

5. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów. Zabieg będzie dokonywany przez Panią Agnieszkę Szałecką-Klimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny „Cztery łapy”.

§ 4. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów, które zostaną odłowione na jej terenie, a po wykonaniu zabiegu wypuszczone na wolność
w miejscu odłowienia. Odławianiem zwierząt zajmował się będzie Pan Jacek Wojcieszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”. Zabieg będzie dokonywany przez Panią Agnieszkę Szałecką-Klimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny „Cztery łapy”.

2. Wolno żyjące koty bytujące na terenie gminy będą dokarmiane na koszt gminy przez wolontariuszy działających na jej obszarze.

§ 5. 1. Gmina w porozumieniu z podmiotem świadczącym usługi odławiania bezdomnych zwierząt, schroniskiem oraz wolontariuszami dążyć będzie w pierwszej kolejności do znalezienia bezdomnym zwierzętom z terenu gminy nowych właścicieli.

2. Stosowne informacje o możliwości adopcji bezpańskich zwierząt umieszczane będą zarówno na stronie internetowej gminy jak również na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, poprzez podpisanie umowy z Panem Jackiem Wojcieszakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Wojcieszak Pensjonat „Pies i Kot” Jacek Wojcieszak Hotel „Pies i Kot”. W ramach podpisanej umowy Pan Jacek Wojcieszak zobowiązał się, iż w przypadku zwierząt rannych pomoc udzielana będzie na miejscu zdarzenia przez Panią Agnieszkę Szałecką-Klimiuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet Weterynaryjny „Cztery łapy”, z którym Pan Jacek Wojcieszak podpisał odrębną umowę.

§ 7. Gmina w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne służące podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.

§ 8. Wskazuje się gospodarstwo rolne w Pęcicach Małych przy ul. Parkowej 36, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 9. Przewiduje się na realizację zadań określonych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” określone kwoty:

1) odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, kwotę brutto 17 992,44 zł;

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, kwotę brutto 28 200,00 zł;

3) usługi weterynaryjne obejmujące kastrację, sterylizację, usypianie ślepych miotów, oraz leczenie zwierząt bezdomnych, kwotę brutto 16 870,00 zł;

4) zdarzenia z udziałem zwierząt dziko żyjących, kwotę brutto 4 400,00 zł;

5) dokarmianie zwierząt bezdomnych, kwotę brutto 10 000,00 zł.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 10. Nadzór na realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt sprawuje Wójt Gminy Michałowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »