| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 338/XXXVI/14 Rady Gminy w Słupnie

z dnia 23 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie  organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 155, poz. 921) oraz art. 72 ust. 6 i art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 j.t. z późn. zm.) oraz w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M.P. z 28.01.2014 r., poz. 94) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wysokości świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne do kwoty 8,10 zł. (słownie: osiem złotych dziesięć groszy) za każdą godzinę wykonywania tych prac, która ma zastosowanie do świadczeń wypłacanych od 1 czerwca 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno


Elżbieta Kuchta


Uzasadnienie

              Przepisy art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 j.t. z późn. zm.) stanowią, ze bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 w/w ustawy, to znaczy z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M.P. z 28.01.2014 r. poz. 94) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 0,9 %, w związku z tym świadczenie przysługujące bezrobotnemu wykonującemu prace społecznie użyteczne z dniem 1 czerwca 2014 r. wzrosło do kwoty 8,10 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »