| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 352/XL/14 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm./ i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 267/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zpoźn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z art. 11 a, Rada Miejska została zobligowana, corocznie do dnia 31 marca, określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedmiotowy Program ma obejmować zadania związane z: 1) zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 3) odławianie bezdomnych zwierząt; 4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ; 6) usypianie ślepych miotów; 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: - niekontrolowane rozmnażanie, - porzucenie zwierząt przez właścicieli, - ucieczki zwierząt, - łatwość zdobycia zwierząt, - brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności. W celu ograniczenia w/w działań przygotowany został Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorzele w 2012 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W Programie został określony sposób realizacji zadań wynikających art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Projekt Programu został uzgodniony z: powiatowym lekarzem weterynarii, dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działającymi na obszarze gminy. Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz realizacja zadań Programu zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt, poprawy bytu tych zwierząt oraz poprawy świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.

Załącznik do Uchwały Nr 352/XL/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.doc

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »