| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/410/2014 Rady Miasta Marki

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U z 2013r, poz. 182 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miasta Marki


Marcin Piotrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/410/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 26 marca 2014 r.

PROGRAM  OS Ł ONOWY W ZAKRESIE  DO Ż YWIANIA  PT. POMOC  GMINY W ZAKRESIE  DO Ż YWIANIA NA  LATA  2014 2020

Podstawa prawna programu

Program „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U z 2013r, poz. 182 z późn. zm.) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy zwanym w dalszej części „Programem”.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miasta Marki w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. 2013r., poz. 1024).

Program realizowany będzie w latach 201 4 – 2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Miasta Marki.

Ce programu

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkującej realizację Programu

W roku 2013 objęto 588 rodzin wsparciem w zakresie dożywiania w tym 330 dzieci w formie posiłku.

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny. Problem ten dotyka  osoby dorosłe, a także dzieci w okresie uczęszczania do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wynika to między innymi z:

1) niechęci uczniów do korzystania z posiłków w szkole,

2) braku znajomości zasad prawidłowego żywienia dzieci oraz jego znaczenia dla dzieci i młodzieży,

3) braku należytego zainteresowania niektórych rodziców kwestiami racjonalnego żywienia dzieci podczas pobytu w szkole.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin a tym samym ograniczają możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie tej najbardziej elementarnej potrzeby warunkującej prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia Programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego Programu.

Podmioty realizujące Program

Koordynatorem na szczeblu gminy jest Burmistrz Miasta a realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zwany dale Ośrodkiem, przy udziale innych jednostek organizacyjnych gminy.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

Do zadań Burmistrza Miasta należy:

1) koordynowanie Programu w gminie,

2) przyznawanie wynikającej z Programu pomocy za pośrednictwem Kierownika Ośrodka,

W ramach Programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach  wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko albo uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły informuje Ośrodek o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W związku z przyjęciem niniejszego  Programu ta forma pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa, w związku z art. 115 ustawy o pomocy społecznej, przyznanej przez wojewodę na podstawie wniosku burmistrza, na zasadach określonych w wieloletnim programie wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji Programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczenia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r (M.P. z 2013r, poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »