| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/374/14 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Stare Babice .

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o organie dotującym, należy przez to rozumieć Gminę Stare Babice.

Zakres danych zawartych we wniosku o dotację

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący składa do Urzędu Gminy Stare Babice w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. W przypadku szkoły publicznej, o której mowa w § 4 ust. 1–4, dotacji udziela się pomimo złożenia wniosku w terminie późniejszym niż określony w ust. 2.

4. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres szkoły;

3) numer NIP i REGON szkoły,

4) adres do korespondencji;

5) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

6) typ i rodzaj szkoły;

7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły lub placówki, na który będzie przekazywana dotacja;

8) planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata szkolne z uwzględnieniem liczby uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju z podziałem na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice i nie będących mieszkańcami gminy dotującej.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Podstawa obliczenia dotacji dla szkół i placówek publicznych

§ 3. 1. Publiczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Gminę Stare Babice, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Gminę Stare Babice w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, będącego uczniem przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, gdy dotacja ustalona zgodnie z ust. 1 i 2 jest niższa niż kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Stare Babice, dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Publiczna szkoła otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów szkoły danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, nie niższej niż kwota przewidziana na szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub publicznej szkole podstawowej, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę dotującą.

Podstawa obliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stare Babice, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Organ prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych z oddziałami ogólnymi prowadzonych przez Gminę Stare Babice, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, będącego uczniem przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, gdy dotacja ustalona zgodnie z ust. 1 i 2 jest niższa niż kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Stare Babice, dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

4. Niepubliczna szkoła podstawowa, gimnazjum, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

5. Na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkole podstawowej, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę dotującą.

Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest w terminie określonym w ustawie o systemie oświaty.

2. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły lub placówki, o której mowa w § 3 i § 4, wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane
w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień  miesiąca którego dotyczy dotacja, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 4 oraz w § 4 ust. 4, w których zajęcia dydaktyczno wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja przekazywana będzie na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

4. W przypadku przerwy wakacyjnej w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dotacja udzielana jest na liczbę uczniów wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 1, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym trwała przerwa wakacyjna.

5. Wzór informacji o liczbie uczniów w przedszkolach stanowi załącznik nr 2 i w szkołach – załącznik nr 3 do uchwały.

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 6. 1. Organ prowadzący składa kwartalne rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po minionym kwartale.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o kwocie wykorzystanej w danym kwartale  dotacji, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Stare Babice szkół lub placówek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej z nich.

4. Rozliczenie dotacji za dany rok,  organ prowadzący dokonuje w formie sprawozdania rocznego w terminie do 15 stycznia następnego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.

5. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

6. W przypadku niewykorzystania dotacji lub jej części, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu tej dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

§ 7. 1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Stare Babice pracownicy mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 5 oraz dokonywania kontroli sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 6.

2. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły / placówki kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.

3. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji finansowej kontrolowanej placówki jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

4. Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów, którymi są w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

5. Kontrolujący ma prawo do sporządzenia odpisów i kopii przedłożonej w trakcie kontroli dokumentacji, protokołów z zeznań, wyjaśnień i oświadczeń oraz żądania ich poświadczenia przez kierownika jednostki kontrolowanej.

6. Wyniki kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do dyrektora kontrolowanej szkoły lub – w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – organu prowadzącego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 9. Traci moc uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego,  prowadzonych na terenie gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/374/14
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/374/14
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/374/14
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/374/14
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/374/14
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Publiczne szkoły, publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, zarówno niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego zakładane i prowadzone  przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty mają prawo do otrzymywania na każdego ucznia z budżetu gminy dotacji przedmiotowej.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) wprowadzono zmianę w zasadzie ustalania wysokości dotacji na ucznia publicznego i niepublicznego przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego polegającą na tym, że ustalone w budżecie gminy wydatki bieżące ponoszone w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, będące podstawą naliczenia dotacji,  pomniejsza się o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

Dotychczas obowiązująca uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012 r. nie obejmowała zmian w obliczaniu wysokości dotacji, wprowadzonych wyżej cytowaną ustawą, w związku z czym, uzasadnionym jest podjęcie stosownej uchwały w nowym brzmieniu i uchylenie dotychczas obowiązującej.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »