| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki w 2014 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej

zawarte w dniu 1 kwietnia 2014 roku pomiędzy:

Powiatem Płockim, zwanym dalej „Powiatem" reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach:

1)Pana Michała Boszko - Starosty Płockiego,

2)Pana Jana Ciastek - Wicestarosty,

a

Miastem Płock zwanym dalej „Miastem" reprezentowanym przez Pana Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka

o następującej treści:

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Powiat Płocki Miastu Płock w 2014 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej, określonych w § 4 porozumienia.

§ 2. Porozumienie zawarto na podstawie:

a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm).

b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm).

c) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 406).

§ 3. Zawarcie porozumienia wynika z realizacji najbardziej ekonomicznego i racjonalnego systemu obsługi bibliotecznej, tzn. zachowania optymalnego systemu gromadzenia i opracowania zbiorów, prowadzenia fachowej pomocy instrukcyjno - metodycznej, szkolenia kadr bibliotecznych, w tym również z zakresu komputeryzacji i automatyzacji procesów bibliotecznych.

Dział II.
Obowiązki i uprawnienia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego związane z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej

§ 4. Do obowiązków i uprawnień Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego związanych z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

1. Organizacja seminariów szkoleniowych z zakresu public relations, psychologii pracy, komputeryzacji bibliotek, metod pracy z czytelnikiem.

2. Prowadzenie szkoleń przywarsztatowych dla pracowników nowo zatrudnionych.

3. Konsultacje i instruktaż w zakresie prawidłowej działalności bibliotek i ich promocji w środowisku.

4. Informowanie i pomoc przy wdrażaniu nowych przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem bibliotek.

5. Pomoc i doradztwo w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów.

6. Doradztwo metodyczne w zakresie komputeryzacji.

7. Nadzór oraz pomoc w przeprowadzaniu selekcji i inwentaryzacji zbiorów.

8. Pomoc przy organizacji imprez i spotkań autorskich w bibliotekach gminnych na terenie powiatu płockiego.

9. Pomoc w opracowywaniu materiałów metodycznych, regulaminów konkursów, scenariuszy imprez, informacji o autorach itp.

10. Udostępnianie materiałów metodycznych w ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

11. Badania i analiza pracy bibliotek.

§ 5. Za całość zadań związanych z realizacją zadań biblioteki powiatowej odpowiada Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przed Powiatem oraz Miastem.

§ 6. 1. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Miasta Płocka Nr 29/490/2000 z dnia 21 czerwca 2000 roku, ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3423/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Nr 3516/05 z dnia 2 czerwca 2005 r., Nr 3793/09 z dnia 6 października 2009 r. oraz Nr 4515/10 z dnia 31 marca 2010 r.

Dział III.
Zadania i uprawnienia Powiatu

§ 7. Do zadań i uprawnień Powiatu należy:

1. Zatwierdzanie planów pracy, w tym rocznych planów finansowych związanych z realizacją zadań biblioteki powiatowej opracowanych przez Dyrektora Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.

2. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji prac związanych z zakresem działania biblioteki powiatowej.

3. Kontrolowanie prawidłowości wydatkowanych środków finansowych w zakresie realizowanych zadań biblioteki powiatowej.

§ 8. 1. Na realizację zadań określonych w § 4 Powiat zobowiązuje się przekazać na rzecz Miasta kwotę 65.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w dwóch równych ratach: pierwsza płatna do dnia 30 maja 2014 r. druga płatna do dnia 29 sierpnia 2014 r.

2. Przekazanie kwoty na inny cel niż objęty Porozumieniem powoduje obowiązek jej zwrotu w całości w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku o jej zwrot przez Powiat z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji.

3. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego zobowiązana jest dostarczyć rozliczenie przekazanych przez Powiat na rzecz Miasta środków finansowych w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie winno zawierać wykaz dokumentów stwierdzających wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem.

Dział IV.
Zadania i uprawnienia Miasta

§ 9. Miasto:

1. Odpowiada za realizację przekazanych Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zadań biblioteki powiatowej.

2. Zastrzega sobie prawo:

a) do okresowego rozliczania prac realizowanych przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego na rzecz Powiatu,

b) kontrolowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych w zakresie realizowanych zadań biblioteki powiatowej.

Dział V.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Warunki porozumienia mogą zostać wypowiedziane przez każdą ze Stron za uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Porozumienie w zakresie realizacji powierzonego zadania zostaje zawarte na okres od 2 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121).

4. Spory dotyczące realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Powiatu.

5. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

6. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron.

Prezydent Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

Starosta Płocki


Michał Boszko


Wicestarosta


Jan Ciastek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »