| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 marca 2014r.

w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo - Borki

zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez : Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz - Sznyter a Gminą Olszewo – Borki, reprezentowaną przez : Krzysztofa Szewczyka – Wójta Gminy Olszewo – Borki przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Niewiadomskiej.

Podstawą zawarcia porozumienia są następujące akty prawne :

1) uchwała Nr 237/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

2) uchwała Nr X/80/04 Rady Gminy Olszewo – Borki z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

3) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),

4) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.),

5) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).

§ 1.

1. Gmina Olszewo - Borki powierza a Miasto Ostrołęka przejmuje prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo – Borki.

2. Zakres powierzonego zadania obejmuje:

1) planowanie rozwoju transportu publicznego na terenie gminy, w szczególności objęcie obszaru gminy Planem transportowym,

2) organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w szczególności:

a) badanie i analizę potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej,

b) podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo aktualizacji tego planu,

c) zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz ocenę i kontrolę jej realizacji,

d) ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.) za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

e) ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

f) ustalanie przebiegu linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy,

g) administrowanie systemem informacji dla pasażera,

h) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1,2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 .

§ 2.

1. Miasto Ostrołęka przejmuje prawa i obowiązki związane z powierzonym jej zadaniem.

2. Miasto Ostrołęka wykonywać będzie powierzone zadania poprzez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.

3. Lokalny transport zbiorowy na terenie Gminy Olszewo - Borki realizowany będzie według uzgodnionych z Gminą tras przejazdowych oraz rozkładów jazdy.

4. Wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo-Borki oparte będzie na zasadzie pokrycia kosztów świadczonej usługi przez wpływy z tytułu sprzedaży biletów oraz partycypowanie Gminy Olszewo – Borki w kosztach, w wysokości ustalonej w wyniku corocznych negocjacji.

5. Środki określone w ust. 3 Gmina przekazywać będzie każdego roku na konto Miasta, w dwunastu ratach miesięcznych, w terminie 14 dni od daty otrzymania zestawienia wykonanych na terenie gminy wozokilometrów za miesiąc poprzedzający.

§ 3.

Gmina Olszewo - Borki zobowiązuje się pokrywać koszty bieżącego utrzymania oraz remontu, przebudowy zatok i wiat przystankowych zlokalizowanych na jej terenie.

§ 4.

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5.

Zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy powołane na wstępie aktów prawnych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Gminy, dwa dla Miasta Ostrołęka.

§ 8.

Traci moc porozumienie z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo – Borki.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Miasto OstrołękaPrezydent Miasta


Janusz Kotowski


Skarbnik Miasta


Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter

Gmina Olszewo BorkiWójt


Krzysztof Szewczyk


Skarbnik Gminy


Anna Niewiadomska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »