| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/215/14 Rady Gminy w Promnie

z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy w Promnie uchwala co następuje:

§ 1. Po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii działającego na obszarze gminy Promna określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Promna w 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy               Paweł Mirkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/215/14
Rady Gminy w Promnie
z dnia 19 lutego 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Promna

Cele programu i ogólne założenia

§ 1. 1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 856 ze zmianami).

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

3. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt.

4. Edukacja mieszkańców gminy Promna w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

5. Propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych w szczególności psów i kotów.

§ 2. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt, (Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 856 ze zmianami) w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

§ 3. 1. Realizacja Programu obejmuje:

1) odławianie bezdomnych zwierząt

2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

5) usypianie ślepych miotów

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt,

8) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

§ 4. 1. Wykonawcami Programu są:

Gmina Promna przy współpracy z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, Lecznicą Weterynaryjną w Białobrzegach, ul. 11 Listopada 33, 26-800 Białobrzegi, podmiotem odławiającym bezdomne zwierzęta  Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna 129, 25-900 Kielce, gospodarstwem rolniczym Pana Dąbrowskiego Łukasza Mała Wieś, 26-803 Promna oraz osobami fizycznymi.

§ 5. 1. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:

1) Odławianie bezdomnych zwierząt.

a) odławianie zwierząt bezdomnych odbywa się w trybie interwencyjnym.

b) odławianie zwierząt następuje po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy przez jej mieszkańców.

c) za odłowienie bezdomnych zwierząt odpowiada Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik Cedzyna 129, 25-900 Kielce.

2) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

a) W celu zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom domowym i dalszej nad nimi opieki Gmina podjęła działania w celu  podpisania stosownej umowy o współpracy ze Schroniskiem .

b) Do czasu przekazania odłowionych zwierząt do Schroniska lub adopcji, zwierzęta czasowo umieszczone będą w prowadzonym specjalnie do tych celów punkcie na terenie Gminy Promna ( Baza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Promnie).

3) Sterylizacja lub kastracja zwierząt.

Gmina nie będzie przeprowadzała sterylizacji lub kastracji zwierząt.

4) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

W celu znalezienia nowego właściciela odłowionym, bezdomnym zwierzętom Gmina Promna prowadzi działania informacyjne w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców.

5) Usypianie ślepych miotów.

W celu ograniczenia nadpopulacji bezdomnych zwierząt domowych  dopuszcza się usypianie ślepych              miotów. Zabiegi wykonywane będą w Lecznicy Weterynaryjnej w Białobrzegach, ul. 11 Listopada 33,                         26-800 Białobrzegi.

6) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W celu zapewnienia miejsca bezdomnym lub czasowo odebranym w drodze administracyjnej decyzji Wójta na podstawie Art. 7 ust. 1-3 Ustawy o ochronie zwierząt zwierzętom gospodarskim Gmina zamierza podpisać umowę z gospodarstwem rolniczym Pana Dąbrowskiego Łukasza Mała Wieś,     26-803 Promna.

7) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  zwierząt.

Celem zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem                zwierząt Gmina  ma stały kontakt z Lecznicą Weterynaryjną w Białobrzegach ul. 11 Listopada 33,                          26-800 Białobrzegi.

8) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

Na terenie gminy nie występuje problem bezdomnych kotów. W przypadku pojawienia się wolno żyjących kotów dokarmianie odbywać się będzie przez wystawienie suchej karmy w miejscu do tego przystosowanym. Gmina zakupi do tego odpowiednia karmę i wyda osobom, które się zgłoszą do Urzędu w tym celu.

§ 6. 1) Koszty realizacji „Programu” ponosi Gmina Promna. Kwota jest zabezpieczona w Budżecie Gminy na rok 2014.

2) Gmina Promna na realizacje „Programu” przeznaczy 5 000 tys. złotych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »