| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 217/2012 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2]) ), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 r., zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 18 400,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 49 656 445,98 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie               44 081 566,98 zł

- dochody majątkowe w kwocie               5 574 879,00 zł

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r., zgodnie
z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę               18 400,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 51 308 577,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie               43 110 558,98 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie               8 198 019,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


mgr Sławomir Maciej Mazur


Uzasadnienie do projektu zarządzenia w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
I Planowane dochody w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 18 400 zł, w tym:

1. planowane dochody bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 18 400 zł w związku z:

- zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.92.2012.852
w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 8 400 zł

- zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.93.2012.852 w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „dochody bieżące” zwiększa się o kwotę 10 000 zł,
II Planowane wydatki w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 18 400 zł, w tym:

2. planowane wydatki bieżące w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 18 400 zł w związku z:

- w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 18 400 zł w związku z realizacją ww. dotacji,

- w Dziale 900, w Rozdziale 90003, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zmniejsza się o kwotę 2 000 zł, jednocześnie w Rozdziale 90004, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 2 000 zł.
III Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

2 454 528,00

0,00

18 400,00

2 472 928,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

83 425,00

0,00

18 400,00

101 825,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13 000,00

0,00

8 400,00

21 400,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

70 000,00

0,00

10 000,00

80 000,00

bieżące

razem:

44 063 166,98

0,00

18 400,00

44 081 566,98

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

majątkowe

majątkowe

razem:

5 574 879,00

0,00

0,00

5 574 879,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 745 069,00

0,00

0,00

2 745 069,00

Ogółem:

49 638 045,98

0,00

18 400,00

49 656 445,98

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 745 069,00

0,00

0,00

2 745 069,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 217/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

4 084 118,00

4 084 118,00

1 347 266,00

970 840,00

376 426,00

0,00

2 736 852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18 400,00

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 102 518,00

4 102 518,00

1 347 266,00

970 840,00

376 426,00

0,00

2 755 252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

przed zmianą

203 000,00

203 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

18 400,00

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

221 400,00

221 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

4 561 623,00

2 691 623,00

2 110 700,00

28 900,00

2 081 800,00

580 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 870 000,00

1 870 000,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

4 561 623,00

2 691 623,00

2 110 700,00

28 900,00

2 081 800,00

580 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 870 000,00

1 870 000,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

przed zmianą

333 000,00

333 000,00

333 000,00

0,00

333 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

331 000,00

331 000,00

331 000,00

0,00

331 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

przed zmianą

227 100,00

227 100,00

227 100,00

500,00

226 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

229 100,00

229 100,00

229 100,00

500,00

228 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

51 290 177,98

43 092 158,98

32 663 128,98

20 622 132,00

12 040 996,98

5 369 696,00

3 789 334,00

0,00

0,00

1 270 000,00

8 198 019,00

8 198 019,00

3 088 319,00

0,00

zmniejszenie

-2 000,00

-2 000,00

-2 000,00

0,00

-2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

20 400,00

20 400,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

18 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

51 308 577,98

43 110 558,98

32 663 128,98

20 622 132,00

12 040 996,98

5 369 696,00

3 807 734,00

0,00

0,00

1 270 000,00

8 198 019,00

8 198 019,00

3 088 319,00

0,00


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »