| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 229/2012 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok

Na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2]) ), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 r., zgodnie
z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- zmiany nie skutkują zmianą wysokości planu wydatków budżetu gminy na 2012 r., Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. ogółem wynosi 51 360 940,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie               43 137 921,98 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie               8 223 019,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt


mgr Sławomir Maciej Mazur


Uzasadnienie do projektu zarządzenia w sprawie: dokonania zmian w planie  wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
I Wysokość planowanych wydatków w 2012 r. nie ulega zmianie i stanowi kwotę 51 360 940,98 zł.

1. planowana struktura wydatków bieżących w 2012 r. zmienia się w następujący sposób:

- w Dziale 700, w Rozdziale 70005, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 20 000 zł,

- w Dziale 758, w Rozdziale 75818, „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 20 000 zł

- w Dziale 801, w Rozdziale 80101, „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 3 080 zł, jednocześnie „wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek” zwiększa się o kwotę 3 080 zł.
II Planowany deficyt pozostaje bez zmian i stanowi 1 652 132 zł.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 229/2012
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

700

Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą

421 280,00

421 280,00

421 280,00

0,00

421 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

441 280,00

441 280,00

441 280,00

0,00

441 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą

361 280,00

361 280,00

361 280,00

0,00

361 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

381 280,00

381 280,00

381 280,00

0,00

381 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

1 397 586,00

1 397 586,00

1 397 586,00

0,00

1 397 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 377 586,00

1 377 586,00

1 377 586,00

0,00

1 377 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

441 188,00

441 188,00

441 188,00

0,00

441 188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie rezerwa ogólna

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

0,00

-20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

421 188,00

421 188,00

421 188,00

0,00

421 188,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

18 771 971,00

18 204 271,00

15 866 962,00

12 743 935,00

3 123 027,00

1 690 156,00

647 153,00

0,00

0,00

0,00

567 700,00

567 700,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-5 880,00

-5 880,00

-5 880,00

-3 080,00

-2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 880,00

5 880,00

5 880,00

0,00

5 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

18 771 971,00

18 204 271,00

15 866 962,00

12 740 855,00

3 126 107,00

1 690 156,00

647 153,00

0,00

0,00

0,00

567 700,00

567 700,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

przed zmianą

8 017 517,00

7 689 817,00

7 325 526,00

6 073 901,00

1 251 625,00

0,00

364 291,00

0,00

0,00

0,00

327 700,00

327 700,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-5 880,00

-5 880,00

-5 880,00

-3 080,00

-2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

5 880,00

5 880,00

5 880,00

0,00

5 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

8 017 517,00

7 689 817,00

7 325 526,00

6 070 821,00

1 254 705,00

0,00

364 291,00

0,00

0,00

0,00

327 700,00

327 700,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

51 360 940,98

43 137 921,98

32 653 741,98

20 622 132,00

12 031 609,98

5 369 696,00

3 807 734,00

36 750,00

0,00

1 270 000,00

8 223 019,00

8 223 019,00

3 143 319,00

0,00

zmniejszenie

-25 880,00

-25 880,00

-25 880,00

-3 080,00

-22 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

25 880,00

25 880,00

25 880,00

0,00

25 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

51 360 940,98

43 137 921,98

32 653 741,98

20 619 052,00

12 034 689,98

5 369 696,00

3 807 734,00

36 750,00

0,00

1 270 000,00

8 223 019,00

8 223 019,00

3 143 319,00

0,00


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »