| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Prażmów

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 217 ust.2 pkt 1 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr.157, poz.1240 z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Prażmów uchwala co następuje: Dokonać zmian w budżecie Gminy Prażmów następująco:

§ 1.

Zmniejszyć dochody:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75621 – Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 102.976,99 zł.

Dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Zwiększyć dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy różnych opłat o kwotę 43.700 zł. Dotyczy wpływów za wydawanie warunków technicznych o kwotę 7.560 zł., wpływów za dokonywanie odbiorów technicznych o kwotę 22.050 zł., wpływów za uzgodnienie projektów technicznych o kwotę 8.190 zł., wpływów za nieewidencjonowany pobór wody o kwotę 5.000 zł., wpływów za zaświadczenia o kwotę 800 zł. i wpływów za koszty upomnień o kwotę 100 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 39.000 zł. Dotyczy wpływów z tytułu opłat za wodę

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.700 zł. Dotyczy wpływów z różnych dochodów /sprzedaż opodatkowana/ o kwotę 11.000 zł. i wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa o kwotę 700 zł.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Prażmowie

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.000 zł. Dotyczy opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 2.000 zł.

Dotyczy wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2.000 zł.

Dotyczy przyznanej dotacji finansowej na doposażenie w sprzęt specjalistyczny służący usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.500 zł.

Dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 20.000 zł. Dotyczy dochodów z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych i lokowanych na rachunku bankowym

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządu terytorialnego o kwotę 53.474,09 zł.

Dotyczy zwrotu części poniesionych wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 7.250,90 zł.

Dotyczy zwrotu części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.010,00 zł. Dotyczy wpłaty za sprzedaż złomu z likwidacji środka trwałego Szkoła Podstawowa w Uwielinach

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.200 zl. Dotyczy otrzymanych darowizn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000 zł.

Dotyczy wpływów z innych gmin wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.298,70 zł.

Dotyczy wpływów z tytułu zwrotu nienależnie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 14.430 zł.

Dotyczy wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobieranego zasiłku stałego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.700 zł. Dotyczy dochodów z tytułu kar umownych

Zmniejszyć wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.252 zł. Dotyczy remontu /przebudowy/ dróg gminnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 39.400 zł. Dotyczy wynajmu kontenerów mieszkalnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł. Dotyczy zakupu motopompy pływającej dla OSP Nowy Prażmów

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 14.300 zł. Dotyczy dowozu uczniów do szkół

Zwiększyć wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.700 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.500 zł.

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.600 zł.

Z przeznaczeniem na sprzątanie pomieszczeń biurowych i wymianę wodomierzy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

Z przeznaczeniem na zakup opału do SUW

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 5.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup wody do miejscowości Krępa

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 44.000 zł.

Z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych o kwotę 29.000 zł., wymianę zasuw sieciowych o kwotę 2.000 zł., naprawę urządzeń SUW o kwotę 10.000 zł. i konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków przy szkołach o kwotę 3.000 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł.

Z przeznaczeniem na badania pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.100 zł.

Z przeznaczeniem na badanie wody i ścieków o kwotę 5.000 zł., na prowadzenie książek obiektów budowlanych o kwotę 2.500 zł., na opłatę za operat wodno prawny o kwotę 2.600 zł. i na usługi geodezyjne o kwotę 10.000 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 200 zł.

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 500 zł.

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.

Z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.

Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie majątku

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł.

Z przeznaczeniem na wykup sieci wodociągowej

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Prażmowie

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł.

Z przeznaczeniem na wykonanie platform przystankowych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 13.500 zł.

Z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.100 zł.

Z przeznaczeniem na budowę szczelnego zbiornika (szamba) w ramach funduszu sołeckiego(sołectwo Wągrodno) o kwotę 3.600 zł., budowę szczelnego zbiornika w Woli Wągrodzkiej ul. Modrzewiowa 3 o kwotę 5.000 zł. i budowę szczelnego zbiornika w Uwielinach ul. Główna 12 o kwotę 1.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500 zł.

Z przeznaczeniem na zakup motopompy pływającej dla OSP Nowy Prażmów

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.300 zł.

Z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.010 zł.

Z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu do remontów o kwotę 500 zł., zakup oleju opałowego o kwotę 10.000 zł. i zakup wydawnictw książkowych, prenumerat, druków i prasy o kwotę 510 zł.

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 8.700 zł.

Z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 3.000 zł.

Z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Szkoła Podstawowa w Uwielinach

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 14.300 zł.

Z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł.

Z przeznaczeniem na kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.082,54 zł.

Z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości o kwotę 1.202,80 zł.

Z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych

w nadmiernej wysokości o kwotę 12.443,36 zł.

Z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie

§ 2.

Zmiany dokonane w § 1 obrazują załączniki nr 6,9 i 10 do uchwały budżetowej na 2012 rok, wg zaktualizowanych załączników nr 6,9 i 10 do uchwały budżetowej na 2012 rok, stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody - 23.253.767,08 zł.,

Przychody - 1.172.220,00 zł., (§ 950 – wolne środki)

Wydatki - 23.025.987,08 zł.,

Rozchody - 1.400.000,00 zł.,

które przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 i 2011 roku w łącznej kwocie 5.600.000 złotych (§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Miłosław Zegadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Zał. nr 6 do URGP nr 165 z 27 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Zał. nr 9 do URGP 165 z 27 sierpnia 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Gminy Prażmów
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Zał. nr 10 do URGP 165 z 27 sierpnia 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »