| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/177/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i   233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz.   U.   Nr 157, poz. 1240z późn. zm.)  

RADA MIASTA PIONKI   uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów                                                                                       o kwotę 5.093,00 zł  

2.   Zwiększa się plan wydatków                                                                                       o kwotę 5.093,00 zł  

§   2.   W wyniku powyższych zmian, § 1   uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

1.   Ustala się   dochody   w łącznej kwocie 78.489.084,09 zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie                               61.749.018,09 zł                

b)   majątkowe w   kwocie                 16.740.066,00 zł   Zmianie ulega Tabela Nr 1   do Uchwały budżetowej zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się   wydatki   w łącznej kwocie 87.039.374,96 zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie                 60.906.413,09 zł  

b)   majątkowe w   kwocie                 26.132.961,87 zł   Zmianie ulega Tabela Nr 2   i Załącznik Nr 1   do Uchwały budżetowej zgodnie z   załącznikiem Nr 2  
i Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2011.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pionki  


Bohdan   Tosza

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/177/2011  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 15 grudnia 2011 r.  

Dochody budżetu Miasta Pionki na 2011r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

758  

 

 

Różne rozliczenia  

12 099 830,00  

5 000,00  

12 104 830,00  

 

75801  

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  

9 388 440,00  

5 000,00  

9 393 440,00  

 

 

2920  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa  

9 388 440,00  

5 000,00  

9 393 440,00  

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

636 295,00  

93,00  

636 388,00  

 

90002  

 

Gospodarka odpadami  

14 110,00  

93,00  

14 203,00  

 

 

6630  

Dotacje celowe otrzymane z   samorządu województwa na inwestycje i   zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

14 110,00  

93,00  

14 203,00  

Razem:  

78 483 991,09  

5 093,00  

78 489 084,09  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXI/177/2011  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 15 grudnia 2011 r.  

Wydatki budżetu Miasta Pionki na 2011r.  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

400  

 

 

Wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczną, gaz i   wodę  

18 191 375,00  

- 60 000,00  

18 131 375,00  

 

40001  

 

Dostarczanie ciepła  

15 855 711,00  

- 18 000,00  

15 837 711,00  

 

 

4520  

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

125 723,00  

- 18 000,00  

107 723,00  

 

40002  

 

Dostarczanie wody  

2 335 664,00  

- 42 000,00  

2 293 664,00  

 

 

4520  

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

176 250,00  

- 42 000,00  

134 250,00  

630  

 

 

Turystyka  

20 000,00  

- 5   000,00  

15 000,00  

 

63095  

 

Pozostała działalność  

20 000,00  

- 5   000,00  

15 000,00  

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

20 000,00  

- 5   000,00  

15 000,00  

750  

 

 

Administracja publiczna  

5 328 960,00  

- 25 000,00  

5 303 960,00  

 

75095  

 

Pozostała działalność  

296 736,00  

- 25 000,00  

271 736,00  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

240 000,00  

- 25 000,00  

215 000,00  

853  

 

 

Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej  

752 412,05  

0,00  

752 412,05  

 

85395  

 

Pozostała działalność  

752 412,05  

0,00  

752 412,05  

 

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

76 510,00  

- 11 518,55  

64 991,45  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

12 770,00  

- 49,88  

12 720,12  

 

 

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

2 345,00  

- 249,48  

2 095,52  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

22 722,00  

7 900,31  

30 622,31  

 

 

4230  

Zakup leków, wyrobów medycznych i   produktów biobójczych  

500,00  

317,60  

817,60  

 

 

4260  

Zakup energii  

14 000,00  

2 000,00  

16 000,00  

 

 

4270  

Zakup usług remontowych  

5 000,00  

1 500,00  

6 500,00  

 

 

4410  

Podróże służbowe krajowe  

600,00  

100,00  

700,00  

854  

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

1 588 263,00  

61 809,00  

1 650 072,00  

 

85401  

 

Świetlice szkolne  

1 197 551,00  

- 5   000,00  

1 192 551,00  

 

 

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

147 832,00  

- 5   000,00  

142 832,00  

 

85415  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

350 712,00  

66 809,00  

417 521,00  

 

 

3240  

Stypendia dla uczniów  

267 236,00  

66 809,00  

334 045,00  

900  

 

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

3 358 206,87  

83 284,00  

3 441 490,87  

 

90002  

 

Gospodarka odpadami  

39 000,00  

93,00  

39 093,00  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

14 200,00  

93,00  

14 293,00  

 

90015  

 

Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

565 000,00  

83 191,00  

648 191,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

0,00  

6 000,00  

6 000,00  

 

 

4260  

Zakup energii  

384 000,00  

77 191,00  

461 191,00  

926  

 

 

Kultura fizyczna  

2 118 322,00  

- 50 000,00  

2 068 322,00  

 

92695  

 

Pozostała działalność  

280 000,00  

- 50 000,00  

230 000,00  

 

 

2820  

Dotacja celowa z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  

280 000,00  

- 50 000,00  

230 000,00  

Razem:  

87 034 281,96  

5 093,00  

87 039 374,96  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXI/177/2011  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 15 grudnia 2011 r.  

Zadania inwestycyjne w   2011r.  

 

Lp.  

Dział  

Rozdz.  

§**  

Nazwa zadania inwestycyjnego  

Łączne koszty finansowe  

Planowane wydatki  

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu  

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)  

z tego źródła finansowania  

dochody własne jst  

kredyty / obligacje  

pożyczki  

dofinansowanie  

źródło dofinansowania  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

 

400  

40001  

6050  

Modernizacja systemu ciepłowniczego (kocioł)  

5 377 983  

5 377 983  

0  

5 377 983  

 

 

 

OWKC jedn.realiz./UM jedn.koord.  

 

400  

40002  

6050  

Budowa wodociągu przy ulicy Fabrycznej  

20 000  

20 000  

20 000  

 

 

 

 

Urząd Miasta  

400  

5 397 983  

5 397 983  

20 000  

5 377 983  

0  

0  

 

 

 

600  

60016  

6050  

Przebudowa ciągu ulic Leśna, Partyzantów i   Wesoła  

5 850 676  

5 850 676  

489 776  

3 454 600  

 

1 906 300  

MUW, PSM  

Urząd Miasta  

 

600  

60016  

6059  

Usprawnienie ruchu drogowego w   subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w   mieście i   gminie Pionki  

6 300 000  

1 204 709  

885 568  

0  

 

319 141  

Gmina Pionki  

Urząd Miasta  

 

600  

60016  

6058  

Usprawnienie ruchu drogowego w   subregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w   mieście i   gminie Pionki  

5 095 291  

 

 

 

5 095 291  

RPO WM  

Urząd Miasta  

 

600  

60017  

6050  

Przebudowa Placu Konstytucji 3   Maja  

392 600  

392 600  

39 221  

353 379  

 

 

 

Urząd Miasta  

 

600  

60017  

6050  

Przebudowa targowisk miejskich przy ulicy Sienkiewicza  

0  

0  

0  

 

 

 

 

Urząd Miasta  

600  

12 543 276  

12 543 276  

1 414 565  

3 807 979  

0  

7 320 732  

 

 

 

700  

70005  

6050  

Regulacja własności gruntów i   nieruchomości  

13 100  

13 100  

13 100  

 

 

 

 

Urząd Miasta  

700  

13 100  

13 100  

13 100  

0  

0  

0  

 

 

 

750  

75023  

6059  

Obywatel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i   miejskich placówek użyteczności publicznej w   Pionkach”  

592 168  

111 015  

111 015,00  

 

 

 

 

Urząd Miasta  

 

750  

75023  

6058  

Obywatel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i   miejskich placówek użyteczności publicznej w   Pionkach”  

481 153  

 

 

 

481 153  

RPO WM Dz. 2.2.  

Urząd Miasta  

750  

592 168  

592 168  

111 015  

0  

0  

481 153  

 

 

 

801  

80101  

6050  

Budowa placu zabaw przy PSP Nr 1-   Radosna szkoła  

225 199  

225 199  

2 354  

108 595  

 

114 250  

MUW  

Urząd Miasta  

 

801  

80101  

6050  

Budowa placu zabaw przy PSP Nr 2   -   Radosna szkoła  

215 614  

215 614  

2 354  

97 810  

 

115 450  

MUW  

Urząd Miasta  

 

801  

80101  

6050  

Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5-   Radosna szkoła  

217 447  

217 447  

2 353  

99 644  

 

115 450  

MUW  

Urząd Miasta  

 

801  

80104  

6050  

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1  

30 000  

30 000  

30 000  

 

 

 

 

MZOIS jedn. Realiz./ UM jedn. Koord.  

 

801  

80104  

6050  

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2  

30 000  

30 000  

30 000  

 

 

 

 

MZOIS jedn. Realiz./ UM jedn. Koord.  

 

801  

80110  

6050  

"Moje boisko - Orlik 2012" - budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 1  

607 500  

607 500  

607 500  

 

 

 

 

Urząd Miasta  

 

801  

80110  

6050  

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 2  

583 810  

583 810  

33 810  

350 000  

 

200 000  

MSiT  

Urząd Miasta  

801  

1 909 570  

1 909 570  

708 371  

656 049  

0  

545 150  

 

 

 

853  

85395  

6057  

Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki  

3 478 205,35  

340 000  

 

 

 

340 000  

RPO WM Dz. 8.3.  

Urząd Miasta  

 

853  

85395  

6059  

Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki  

613 800,95  

33 389  

33 389  

0  

 

 

 

Urząd Miasta  

853  

4 092 006,30  

373 389  

33 389  

0  

0  

340 000  

 

 

 

900  

90001  

6050  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic Daleka, Kościuszki, Piłsudskiego w   Pionkach  

498 159,87  

498 159,87  

161 935,87  

99 095,00  

237 129,00  

 

WFOŚiGW  

Urząd Miasta  

 

900  

90001  

6050  

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasto Pionki  

122 100,00  

122 100,00  

122 100,00  

 

 

 

 

Urząd Miasta  

 

900  

90002  

6050  

Usuwanie i   unieszkodliwanie azbestu z   budynków na terenie miasta Pionki  

14 293,00  

14 293,00  

90,00  

 

 

14 203  

dotacja z   WFOŚiGW  

Urząd Miasta  

 

900  

90015  

6050  

Modernizacja oświetlenia ulicznego  

50 000  

50 000  

50 000  

 

 

 

 

Urząd Miasta  

900  

684 552,87  

684 552,87  

334 125,87  

99 095,00  

237 129,00  

14 203,00  

 

 

 

921  

92195  

6059  

Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej  

3 377 925  

566 000  

496 222  

69 778  

 

 

 

Urząd Miasta  

 

921  

92195  

6057  

Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywności Lokalnej  

2 811 925  

 

 

 

2 811 925  

RPO WM Dz. 5.2.  

Urząd Miasta  

921  

3 377 925  

3 377 925  

496 222  

69 778  

0  

2 811 925  

 

 

 

926  

92601  

6050  

Budowa lodowiska "Biały Orlik" przy PG Nr 1  

1 127 300  

600 000  

220 000  

80 000  

 

300 000  

 

Urząd Miasta  

 

926  

92601  

6059  

Rewitalizacja basenu miejskiego i   stadionu w   Pionkach  

8 050 000  

67 650  

67 650  

0  

 

 

 

Urząd Miasta  

 

926  

96201  

6058  

Rewitalizacja basenu miejskiego i   stadionu w   Pionkach  

0  

 

 

 

 

RPO WM Dz. 5.2.  

Urząd Miasta  

926  

9 177 300  

667 650  

287 650  

80 000  

0  

300 000  

 

 

Razem  

37 787 881,17  

25 559 613,87  

3 418 437,87  

10 090 884,00  

237 129,00  

11 813 163,00  

x  

x  

Informacje uzupełniające:  

 

 

 

 

 

 

 

 

kredyty w   kwocie 3.454.126,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

obligacje w   kwocie 6.636.758,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »