| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 288/XXXVIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 11 kwietnia 2014r.

w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami/ oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity z 2012r. Dz. U. poz. 83) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, ustalanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 83), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Bonifikaty można udzielić,  jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,

2)               nieruchomość, której dotyczy wniosek o przekształcenie służy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy,

3)               średni dochód miesięczny na członka rodziny wnioskodawcy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przekształcenie nie przekraczał kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia,

4)               opłata za przekształcenie uiszczana jest jednorazowo.

§ 3. Bonifikata nie może być wyższa niż 90% opłaty ustalonej na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy
powołanej w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Maryś Mieszkowski


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2012 poz. 83) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 roku, umożliwiono odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. Nowelizacja powyższej ustawy, która weszła w życie
9 października 2011r. umożliwiła przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wszystkich nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i rozszerzyła krąg podmiotowy na osoby prawne.

Nie dotyczy to też nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

Podtrzymano bonifikatę dla użytkowników wieczystych – osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, których nieruchomość zabudowana została na cele mieszkaniowe i wykorzystywana jest wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, albo którzy są właścicielami lokali mieszkalnych - wykorzystywanych jedynie na cele mieszkalne - znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którzy są w udziale związanym z własnością tych lokali użytkownikami wieczystymi gruntu.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż nadal dużym zainteresowaniem cieszy się instytucja przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy i Miasta niniejszej uchwały.

.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »