| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/224/14 Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 24 kwietnia 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4308), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na:

a) odpady frakcji suchej: metale żelazne i kolorowe, papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

b) odpady frakcji mokrej: resztki żywności, resztki surowców do produkcji żywności, zużyte jednorazowe pieluchy, ręczniki papierowe oraz odpady zielone i inne odpady biodegradowalne (nadające się do kompostowania);

c) szkło: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach;

d) pozostałe powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne, w tym: przeterminowane leki i chemikalia, odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, drobne odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające w trakcie prac, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, żużla i popiołów paleniskowych oraz zużytych opon.;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego gromadzenia trzech frakcji odpadów komunalnych – na frakcję "suchą", "mokrą" i „szkło” oraz pojemnik na popiół paleniskowy i żużel (w przypadku wytwarzania tego odpadu).;

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny powinny być oznakowane napisem: „suche”, „mokre” i „szkło”.;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przy selektywnym zbieraniu odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do normatywu podanego w ust. 1 oraz struktury selektywnie zbieranych odpadów, gdzie frakcja sucha stanowi 60%, frakcja mokra 30% i szkło 10% ogólnej masy odpadów.;

5) w § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady suche - co najmniej jeden raz w miesiącu;

b) odpady mokre lub zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września - co najmniej dwa razy w miesiącu,

c) szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu;

d) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, tj. w okresie od 15 października do 15 kwietnia – co najmniej jeden raz na miesiąc.;

6) w § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady suche - co najmniej jeden raz w miesiącu;

b) odpady mokre lub zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 maja do 30 września - co najmniej dwa razy w miesiącu,

c) szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu;

d) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, tj. w okresie od 15 października do 15 kwietnia – co najmniej jeden raz na miesiąc.;

7) w § 9 pkt. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

zbierane selektywnie – jeden raz na dwa tygodnie.;

8) w § 10 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz szkło pozostałe:

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - w ramach półrocznych zbiórek, z miejsc przy ustawionych pojemnikach; termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy;

b) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – w ramach półrocznych zbiórek; termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.;

9) w § 10 ust. 1 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście odpady zebrane selektywnie określone w § 2 pkt 3) lit. d) do GPSZOK własnym lub najętym transportem o tonażu nie przekraczającym 3,5 MG. Godziny pracy Punktu podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy..

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Janusz Podbielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »