| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/270/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, w tym również pełniący obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński

Na podstawie art. 9 ust.1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się  zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, którym powierzono inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński.

2. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1, obniża się z dniem powierzenia funkcji, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o następującą liczbę godzin zajęć:

1)               Dyrektorowi szkoły:

a) do 8 oddziałów- 10 godzin,

b) 9- 13 oddziałów- 12 godzin,

c) 14 i więcej oddziałów- 14 godzin,

2)               Wicedyrektorowi szkoły:

a) 12- 14 oddziałów- 9 godzin,

b) 15 i więcej oddziałów- 12 godzin,

3) Dyrektorowi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- 10 godzin,

4) Kierownikowi internatu- 17 godzin.

3. Rozmiar obniżek ustalony zgodnie z ust. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielom zastępstwo.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/266/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zwoleniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Edward Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »