| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 712/2014 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dzielnica przemysłowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,  poz. 647 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

- stwierdzając, że uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica przemysłowa” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 221/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami -

Dział I.
Przepisy wstępne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica przemysłowa”, zwany dalej w treści niniejszej uchwały „planem”.

2. Zgodnie z uchwałą Nr 525/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica przemysłowa” obszar objęty planem zawiera się pomiędzy:

- południową linią rozgraniczenia terenu miejskiej obwodnicy południowej - od strony północnej,

- północną granicą terenu linii kolejowej, południową linią rozgraniczenia działki nr ewid. 62/3 - od strony południowej,

- wschodnią linią rozgraniczenia ulicy Potkanowskiej, wschodnią linią rozgraniczenia ulicy Warsztatowej, wschodnią linią rozgraniczenia działki nr ewid. 90/2 - od strony zachodniej,

- wschodnią linią rozgraniczenia działki nr ewid. 88 - od strony wschodniej.

§ 2.

1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w tym także: zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym:

a) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,

c) maksymalną wysokość zabudowy,

d) minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji,

e) linie zabudowy,

f) gabaryty obiektów,

g) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. W ramach ustaleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, niniejszy plan określa ponadto:

1) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

2) granice terenów zamkniętych, ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. W planie nie określa się:

1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na obszarze planu;

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów na obszarze planu.

§ 3.

1. Zapisy niniejszej uchwały stanowią część tekstową ustaleń planu, a jej integralną częścią jest rysunek planu wykonany w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałymi załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

2) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej z zakresu zadań własnych gminy.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) symbole terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) oznaczenia wymiarowe elementów rysunku planu;

4. Oznaczenia graficzne niewymienione w ust. 3 mają charakter informacyjny lub nie są ustaleniami planu.

5. Charakter informacyjny mają następujące elementy części tekstowej planu:

1) stanowiące podstawę dla regulacji planu informacje o stanie prawnym terenów wynikające z przepisów odrębnych lub rozstrzygnięć właściwych organów, w tym:

a) informacje o występowaniu terenów objętych ochroną prawną, ustanowioną niezależnie od ustaleń planu na podstawie przepisów odrębnych,

b) informacje o kategorii dróg nadawanej niezależnie od ustaleń niniejszego planu przez organy właściwe w sprawie.

2) ustalenia w zakresie powierzchni wyznaczanych terenów, określone dla potrzeb prognozy skutków finansowych uchwalenia niniejszego planu.

§ 4.

1.               Określenia stosowane w planie oznaczają:

1) rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczona symbolem terenu;

3) ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.  poz. 647 z późniejszymi zmianami);

4) przepisy odrębne – przepisy ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, w tym przepisy techniczno-budowlane;

5) zabudowa - zagospodarowanie polegające na lokalizacji budynków;

6) nowa zabudowa – budynki, a także dobudowywane do istniejących budynków części budynków, wznoszone zgodnie z ustaleniami planu;

7) rozbudowa – budowa skutkująca zmianą co najmniej jednego z następujących parametrów istniejącego obiektu budowlanego: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;

8) nadbudowa – budowa skutkująca powiększeniem co najmniej jednego z dwu parametrów istniejącego obiektu budowlanego: wysokości bądź liczby kondygnacji;

9) przeznaczenie terenu – wszystkie funkcje zagospodarowania określone dla danego terenu w ramach przeznaczenia podstawowego oraz uzupełniającego i dopuszczalnego, o ile dla tego terenu zostały ustalone;

10) przeznaczenie podstawowe – planowane do realizacji na danym terenie funkcje zagospodarowania, które mają na tym terenie przeważać pod względem zajmowanej powierzchni lub warunkować realizację funkcji przeznaczenia uzupełniającego tego terenu;

11) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;

12) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie terenu, które może być realizowane na danym terenie niezależnie od przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w planie;

13) linia rozgraniczająca teren – linia określająca na rysunku planu granicę terenu o ustalonym przeznaczeniu, oddzielająca ten teren od terenów o innym przeznaczeniu lub innych zasadach zagospodarowania lub też oddzielająca ten teren od obszarów zlokalizowanych poza obszarem objętym planem;

14) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na danym terenie, której nie może przekroczyć kontur budynku, przy czym plan może dodatkowo określać:

a) szczegółowe warunki przekroczenia linii przez takie elementy budynków jak: balkony, wykusze, loggie, gzymsy, okapy, zadaszenia nad wejściami, elementy odwodnienia, elementy wystroju elewacji, schody zewnętrzne, rampy, itp.,

b) funkcje lub rodzaj budynków, których nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy,

c) rodzaj budowli, których nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy;

15) elewacja frontowa – każda elewacja budynku znajdująca się od strony frontu działki budowlanej, na której budynek ten jest zlokalizowany, lub od strony każdego innego terenu publicznie dostępnego, przyległego do tej działki;

16) wysokość elewacji frontowej – wysokość elewacji frontowej budynku mierzona w miejscu wskazanym na rysunku planu od poziomu terenu do dolnej krawędzi okapu głównej bryły dachu lub górnej krawędzi attyki;

17) granica boczna działki budowlanej – granica posiadająca punkt wspólny z frontem przedmiotowej działki budowlanej;

18) szerokość działki budowlanej – najmniejsza odległość pomiędzy granicami bocznymi przedmiotowej działki budowlanej;

19) powierzchnia całkowita zabudowy – suma pól powierzchni konturów wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i projektowanych na danej działce budowlanej;

20) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia terenu biologicznie czynnego;

21) ciąg komunikacyjny – przestrzeń urządzona w sposób umożliwiający pełnienie funkcji dojścia, dojazdu lub dojścia i dojazdu do nieruchomości, wydzielona liniami rozgraniczającymi teren drogi publicznej lub wewnętrznej lub też zlokalizowana w obrębie terenu o innej funkcji;

22) publiczna dostępność – dostępność dla każdej osoby w sposób nie limitowany ograniczeniami podmiotowymi, z dopuszczeniem uwarunkowań o charakterze technicznym, np. dostęp tylko w określonych godzinach, dla pieszych, określonych typów pojazdów lub pojazdów o określonych parametrach;

23) przestrzeń publiczna – tereny, dla których plan ustala publiczną dostępność, w tym publicznie dostępne drogi, place, parki, itp;

24) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością – mieszkanie:

a) osoby prowadzącej działalność,

b) osób zatrudnionych w ramach działalności,

zlokalizowane na działce budowlanej, na której prowadzona jest dana działalność;

25) obiekt towarzyszący – obiekt pełniący funkcje zaplecza technicznego, magazynowego, infrastrukturalnego, administracyjnego lub socjalnego wyłącznie dla funkcji zagospodarowania realizujących przeznaczenie terenu, na którym obiekt ten jest zlokalizowany;

26) budynek techniczny – parterowy budynek lub obiekt budowlany o powierzchni rzutu nieprzekraczającej 110m2, związany z techniczną obsługą terenu (np. stacja transformatorowa, hydrofornia, itp.) lub związany z ochroną i bezpieczeństwem terenu (wartownia lub portiernia);

27) otwarte miejsca postojowe lub parkingowe – miejsca przeznaczone do parkowania lub postoju samochodów, urządzone poza budynkami realizującymi przeznaczenie terenów;

28) wbudowane miejsca parkingowe – miejsca przeznaczone do parkowania samochodów urządzone w budynkach realizujących przeznaczenie terenów niezależnie od tego jakie są pozostałe funkcje tych budynków, w tym: jedno- lub wielopoziomowe, naziemne lub podziemne parkingi i garaże, o ile są one w całości lub częściowo zadaszone;

29) nośnik informacji wizualnej – należy przez to rozumieć reklamę w rozumieniu przepisów o drogach publicznych i/lub nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników przestrzeni publicznych na obiektach budowlanych lub będący obiektem budowlanym, niebędący znakiem ani sygnałem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

30) sieci uzbrojenia – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

31) kubatura - kubatura brutto budynku.

Dział II.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5.

1. Ustalenia w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów dla obszaru objętego planem określa się w podziale na:

1) teren zabudowy usługowo-produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem UP;

2) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu odpowiednim symbolem:

a) KD-G – dla drogi w klasie drogi głównej,

b) KD-L – dla drogi w klasie drogi lokalnej.

2. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa w ust. 1 powyżej, określono na rysunku planu.

3. Granicami terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym są linie rozgraniczające tereny dróg publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej.

             

§ 6.

Ustala się następujące funkcje zabudowy i/lub zagospodarowania terenów realizujące ich przeznaczenie:

1) bezpieczeństwo publiczne i obronność – obiekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym obiekty straży, policji, służb ochrony, bezpieczeństwa oraz obiekty obronności, w tym poligony, strzelnice, koszary i inne obiekty wojskowe;

2) biura – obiekty służące działalności polegającej na przetwarzaniu i gromadzeniu informacji związanej z funkcjonowaniem organizacji, zarządzaniem lub obsługą podmiotów gospodarczych lub sektora publicznego, finansami, ubezpieczeniami, doradztwem, pośrednictwem, wynajmem, projektowaniem, informatyką, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, a także pracownie artystyczne i studia nagrań, wraz z obiektami towarzyszącymi;

3) usługi wystawienniczo-targowe – obiekty służące działalności związanej z targami i wystawiennictwem, w tym: targowiska, hale targowe, obiekty wystawienniczo-targowe, salony sprzedaży samochodów, wraz z obiektami towarzyszącymi;

4) usługi turystyki – obiekty służące działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego, w tym związane z udzielaniem noclegów, wraz z obiektami towarzyszącymi,

5) opieka nad zwierzętami – obiekty służące działalności związanej z opieką nad zwierzętami, w tym gabinety i lecznice weterynaryjne, hotele, schroniska i usługi pielęgnacyjne dla zwierząt, wraz z obiektami towarzyszącymi;

6) rzemiosło i usługi naprawcze – obiekty służące działalności związanej z wytwarzaniem, konserwacją lub naprawą artykułów użytku osobistego, domowego i biurowego, w tym obiekty usług krawieckich, szewskich, kaletniczych, fotograficznych, poligraficznych, introligatorskich, jubilerskich, lutnicznych, zegarmistrzowskich, ślusarskich, stolarskich, itp. oraz obiekty służące naprawie i diagnostyce pojazdów, wraz z obiektami towarzyszącymi;

7) produkcja drobna – obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej o całkowitej powierzchni użytkowej nie większej niż 300m2, oraz piekarnie, cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, wraz z obiektami towarzyszącymi;

8) łączność i telekomunikacja – obiekty służące działalności związanej z przesyłaniem informacji, w tym poczty, centrale telefoniczne, obiekty radia i telewizji, wraz z obiektami towarzyszącymi;

9) produkcja przemysłowa – obiekty służące działalności związanej z masowym wytwarzaniem produktów przemysłowych wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem wydobycia kopalin i wytwarzania energii;

10) składy i magazyny – obiekty służące działalności związanej ze składowaniem i magazynowaniem towarów i produktów, wraz z obiektami towarzyszącymi;

11) bazy logistyczne – należy przez to rozumieć obiekty służące działalności związanej z przeładunkiem i dystrybucją towarów, wraz z obiektami towarzyszącymi;

12) handel hurtowy – obiekty służące działalności związanej z handlem hurtowym;

13) zieleń urządzona – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, skwery, arboreta, alpinaria;

14) zieleń izolacyjna – zieleń pełniąca funkcje izolacyjno-ochronne od innych terenów lub obiektów;

15) droga publiczna;

16) droga wewnętrzna;

17) ciąg pieszo-jezdny – ciąg komunikacyjny, stanowiący dojście i dojazd do działek budowlanych, na którym ruch kołowy i pieszy odbywa się równocześnie;

18) ciąg pieszy – wyodrębniona przestrzeń w formie ciągu komunikacyjnego, przeznaczona dla ruchu pieszego;

19) obsługa komunikacji drogowej – obiekty związane z obsługą ruchu drogowego, w tym miejsca obsługi podróżnych, stacje paliw i myjnie samochodowe;

20) parking – obiekt służący do przechowywania i postoju pojazdów, wraz z obiektami towarzyszącymi;

21) zaopatrzenie w wodę – obiekty i urządzenia związane z ujmowaniem, magazynowaniem i dostarczaniem wody;

22) odprowadzanie ścieków – obiekty i urządzenia związane z odbiorem, retencjonowaniem i/lub oczyszczaniem ścieków, w tym wód opadowych;

23) ciepłownictwo – obiekty i urządzenia związane z produkcją i dostarczaniem ciepła wraz z obiektami towarzyszącymi;

24) gazownictwo – obiekty i urządzenia związane z dostarczaniem i magazynowaniem gazu wraz z obiektami towarzyszącymi;

25) elektroenergetyka – obiekty i urządzenia związane z produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej wraz z obiektami towarzyszącymi;

26) telekomunikacja – służące transmisji obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, teleinformatyczne i radiowe wraz z obiektami towarzyszącymi;

27) gospodarowanie odpadami – obiekty i urządzenia związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem, magazynowaniem i składowaniem odpadów.

§ 7.

1. Dla terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej UP (powierzchnia 17,47 ha) ustala się przeznaczenie jak następuje:

1) przeznaczenie podstawowe :

a) produkcja przemysłowa,

b) składy i magazyny,

c) bazy logistyczne,

d) produkcja drobna,

e) rzemiosło i usługi naprawcze,

f) biura,

g) handel hurtowy,

h) obsługa komunikacji drogowej,

i) łączność i telekomunikacja,

j) telekomunikacja;

2) przeznaczenie uzupełniające :

a) zieleń towarzysząca: izolacyjna i/lub urządzona,

b) elementy systemu komunikacyjnego dla obsługi przeznaczenia terenu: drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, ciepłownictwa, gazownictwa i/lub elektroenergetyki;

3) przeznaczenie dopuszczalne :

a) usługi turystyki,

b) usługi wystawienniczo-targowe,

c) bezpieczeństwo publiczne i obronność,

d) opieka nad zwierzętami,

e) gospodarowanie odpadami.

2. Ustala się następujące warunki realizacji przeznaczenia dopuszczalnego terenu UP :

1) realizację funkcji usług turystyki dopuszcza się w postaci hoteli, moteli i hosteli wraz z obiektami towarzyszącymi;

2) realizację funkcji usług wystawienniczo-targowych dopuszcza się z wyłączeniem targowisk i hal targowych;

3) realizację funkcji bezpieczeństwa publicznego i obronności dopuszcza się w postaci obiektów straży, policji i służb ochrony wraz z obiektami towarzyszącymi;

4) realizację funkcji opieki nad zwierzętami dopuszcza się z wyłączeniem schronisk i hoteli dla zwierząt;

5) realizację funkcji gospodarowania odpadami dopuszcza się z wyłączeniem spalarni i składowisk odpadów.

3. Dla terenów dróg publicznych KD-G i KD-L ustala się przeznaczenie podstawowe : drogi publiczne.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, których cechy wymagają ochrony.

2. Ukształtowania na obszarze objętym planem wymaga element zagospodarowania przestrzennego w postaci ekspozycji zespołu zabudowy produkcyjno-usługowej od strony drogi publicznej, przyległej do obszaru objętego planem od północy (miejska obwodnica południowa).

§ 9.

1. Ustala się następujące zasady dotyczące rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontów istniejącej zabudowy:

1) dopuszcza się remonty, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania, a także termoizolacje istniejących obiektów dokonywane niezależnie od sposobu ich usytuowania względem ustalonych w niniejszym planie linii zabudowy;

2) rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych dopuszcza się pod warunkiem zachowania przez części dobudowywane i nadbudowywane ustalonych w niniejszym planie linii zabudowy;

3) dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych na działkach budowlanych, dla których przekroczone są ustalone w planie wskaźniki maksymalnej powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej i/lub minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, pod warunkiem, że ww. działania inwestycyjne nie spowodują powiększenia przekroczenia ww. wskaźników.

2. W zakresie sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) na działkach budowlanych dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w obrębie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących na podstawie przepisów odrębnych;

2) dopuszcza się wysunięcie przed nieprzekraczalną linię zabudowy takich elementów budynku jak:

a) gzymsy, parapety, okapy dachów i zadaszenia nad wejściami;

b) bryły podrzędne obiektu stanowiącego przedmiot inwestycji (w tym np.: wykusze, ryzality, itp.), schody zewnętrzne, pochylnie i wiatrołapy, przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

- sumaryczna powierzchnia ich rzutów dla każdego budynku z osobna nie przekracza 100m2,

- nie są one wysunięte przed zewnętrzną krawędź głównej bryły budynku dalej niż na 3 m;

3) linie zabudowy ustalone planem nie dotyczą: ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych, urządzeń infrastruktury technicznej, budynków technicznych, zadaszeń nad bramami wjazdowymi, obiektów tymczasowych ani obiektów małej architektury; lokalizacja ww. obiektów względem dróg publicznych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

3. W przypadku wydzielania w obrębie terenu UP dróg wewnętrznych, nową zabudowę należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczenia tych dróg.

4. Lokalizacja budynków względem granic sąsiednich działek budowlanych – na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 10.

1. Budynki lub części budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej nakazuje się realizować z uwzględnieniem przystosowania tych budynków i/lub zagospodarowania terenu do korzystania przez osoby niepełnosprawne, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.

2. Zabudowę terenów dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem uprzedniej lub jednoczesnej realizacji co najmniej minimalnego zakresu uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych, przy czym nakazuje się odpowiednie rozszerzenie tego zakresu, w tym zwłaszcza o sieci i urządzenia gospodarki ściekowej, w przypadku realizacji zainwestowania, dla którego odpowiednie przepisy techniczno-budowlane ustalają odpowiednie wymogi w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

3. Przy realizacji przeznaczenia terenów nakazuje się zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 11.

1. W obrębie obszaru objętego planem nie występują obszary objęte ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, dla których zasady ochrony obowiązują na podstawie tych przepisów.

2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny, dla których, na podstawie przepisów odrębnych, obowiązują standardy ochrony akustycznej.

§ 12.

1.               Na obszarze objętym planem:

1) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przy czym zakaz ten nie dotyczy przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;

3) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zakwalifikowanych do tej kategorii zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie środowiska.

2. Ustala się następujące zasady ochrony powietrza, wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami:

1) przy realizacji przeznaczenia terenów nakazuje się stosowanie rozwiązań umożliwiających:

a) utrzymanie poziomów emisji do atmosfery na poziomach nie przekraczających standardów  określanych w przepisach odrębnych,

b) utrzymanie składu fizyko-chemicznego gleby i ziemi na poziomach nie przekraczających standardów  określanych w przepisach odrębnych;

2) z zastrzeżeniem ustaleń §21 ust. 8, zakazuje się wprowadzania ścieków do gruntu, cieków powierzchniowych i wód podziemnych;

3) urządzanie miejsc stałego składowania odpadów oraz tymczasowego składowania odpadów dopuszcza się wyłącznie w miejscach do tego przygotowanych, tj. zabezpieczonych przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska oraz przed dostępem osób postronnych.

3. Ustala się następujące zasady ochrony ukształtowania powierzchni ziemi i jej pokrycia:

1) zakazuje się eksploatacji surowców mineralnych;

2) przy realizacji nowej i przebudowie istniejącej zabudowy nakazuje się zagospodarowanie wyznaczonych zgodnie z ustaleniami planu powierzchni biologicznie czynnych poprzez realizację zieleni urządzonej;

3) powierzchnie biologicznie czynne w obrębie ulic i placów nakazuje się zagospodarować za pomocą zieleni urządzonej;

4) zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz wycinki istniejącego drzewostanu – zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przyrody.

4. Zasady gospodarowania odpadami, obowiązki posiadaczy odpadów, oraz gromadzenie odpadów - zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem ustaleń aktualnie obowiązującego planu gospodarki odpadami, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy lub innych programów lub przepisów gminnych, właściwych w zakresie gospodarki odpadami na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 13.

1. Na obszarze objętym planem, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy.

2. Naprawy i uzupełnienia nawierzchni jezdni i chodników dróg publicznych i innych przestrzeni publicznie dostępnych, nakazuje się dokonywać z użyciem materiałów odpowiadających materiałom, z których pierwotnie wykonana była nawierzchnia naprawiana.

3. W obrębie terenów dróg publicznych nakazuje się kształtowanie nawierzchni dróg i chodników w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym poprzez:

1) obniżanie krawężników do poziomu jezdni przy przejściach dla pieszych innych niż wyniesione;

2) stosowanie łagodnego spadku chodnika (maksimum 5°) przy zejściach na przejście dla pieszych inne niż wyniesione;

3) wprowadzenie w jezdni nawierzchni antypoślizgowej w rejonach przejść dla pieszych;

4) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyróżniającej się fakturze, wyczuwalnej dla osób z dysfunkcją wzroku na chodnikach przed krawężnikami opuszczonymi do poziomu jezdni;

5) wyposażenie w sygnalizację dźwiękową przejść z sygnalizacją świetlną.

§ 14.

1. Ustala się zasady usytuowania nośników informacji wizualnej jak następuje:

1) w obrębie działek budowlanych i na ich ogrodzeniach lokalizację nośników informacji wizualnej o funkcji reklamowej dopuszcza się wyłącznie w postaci reklam podmiotów zlokalizowanych na tych działkach;

2) zakazuje się umieszczania nośników informacji wizualnej:

a) w sposób utrudniający ruch pieszy i kołowy,

b) w sposób utrudniający odczytanie znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków,

c) na dachach,

d) na pomnikach,

e) na drzewach,

f) na budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej;

3) w zakresie zasad sytuowania nośników informacji wizualnej w obrębie pasów drogowych dróg publicznych oraz na ogrodzeniach działek budowlanych od strony tych dróg publicznych i linii kolejowej ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) dopuszcza się realizację nośników informacji wizualnej o powierzchni do 6m2 każdy z osobna,

b) lokalizację wolnostojących nośników informacji wizualnej dopuszcza się wyłącznie w postaci obiektów specjalnie w tym celu zaprojektowanych: słupów i/lub tablic ogłoszeniowych,

c) lokalizacja obiektów, o których mowa w lit. b) powyżej, nie może powodować utrudnień dla ruchu pieszego ani kołowego, w szczególności nie może powodować zmniejszenia szerokości chodnika dla pieszych poniżej 2 m,

4) ogrodzenia placów budowy mogą być tymczasowo wykorzystane dla celów reklamowych bez ograniczeń, o których mowa w pkt 3) lit. a) i b) powyżej, na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

2. Ustala się następujące warunki i zasady realizacji ogrodzeń nieruchomości od strony dróg publicznych, innych obszarów publicznie dostępnych oraz od strony linii kolejowej:

1) ogrodzenie należy realizować w ustalonych w planie liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne, przy czym dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzenia w głąb działki budowlanej, w szczególności w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód w postaci drzew, urządzeń infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;

2) maksymalna wysokość ogrodzeń: 3,5 m od poziomu terenu po stronie grodzonej nieruchomości;

3) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych, przy czym za ogrodzenie pełne nie uznaje się żywopłotu.

3. W zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury dopuszcza się lokalizowanie takich obiektów w sposób:

1) niekolidujący z ruchem pieszym na terenach dróg publicznych;

2) umożliwiający dojazd wózka inwalidzkiego do obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 5.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów

§ 15.

1. Dla nowej zabudowy nakazuje się urządzenie otwartych lub wbudowanych miejsc parkingowych (w skrócie mp) dla samochodów osobowych, a we wskazanych przypadkach także dla autokarów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż wynikająca z następujących wskaźników:

Funkcja zabudowy i/lub zagospodarowania terenu

Rodzaj obiektu

Podstawa
odniesienia

Minimalna liczba miejsc parkingowych
[mp]

produkcja przemysłowa
produkcja drobna
rzemiosło
usługi naprawcze

zakłady i warsztaty produkcyjne (bez obsługi klientów)

10 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie

3

zakłady i warsztaty usługowe (z obsługą klientów)

100 m2 pow. użytkowej

2

warsztaty naprawy pojazdów mechanicznych, stacje diagnostyczne pojazdów mechanicznych

1 stanowisko naprawcze

2

składy i magazyny
bazy logistyczne
handel hurtowy

place składowe, hurtownie, magazyny

1 000 m2 pow. składowej

1,5

hurtownie typu cash and carry, markety budowlane

1 000 m2 pow. użytkowej

15

administracja
bezpieczeństwo publiczne i obronność
biura
łączność i telekomunikacja

biura, urzędy, poczty, banki, kancelarie adwokackie

100 m2 pow. użytkowej

5

biura, urzędy, poczty, banki, kancelarie adwokackie  - obiekty do 200m2 pow. użytkowej

100 m2 pow. użytkowej

3

usługi turystyki

hotele

1 pokój noclegowy /apartament

0,6

obiekty świadczące usługi hotelarskie

1 pokój noclegowy /apartament

1,0

motele

1 pokój noclegowy /apartament

1,0

opieka nad zwierzętami

gabinety i lecznice weterynaryjne

100 m2 pow. użytkowej

2

usługi wystawienniczo-targowe

obiekty wystawienniczo-targowe, salony sprzedaży samochodów

100 m2 pow. użytkowej

1

obsługa komunikacji drogowej

stacje paliw bez sklepu

1 obiekt

2

stacje paliw ze sklepem

1 obiekt

5

myjnie samochodowe

1 stanowisko do mycia

2

2. W przypadku lokalizacji funkcji niewymienionych w ust. 1 liczbę miejsc parkingowych dla ich obsługi nakazuje się ustalać indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej funkcji oraz dostępności miejsc postojowych i/lub parkingowych na terenach sąsiednich, w tym zwłaszcza miejsc postojowych w obrębie publicznie dostępnych ciągów komunikacyjnych.

3. Odstępstwa od stosowania wskaźników, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się w przypadku działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 300m2.

4. Dla nowej zabudowy nakazuje się urządzenie na działkach budowlanych miejsc i urządzeń parkingowych dla rowerów w liczbie nie mniejszej niż 10% liczby wynikającej ze wskaźników określonych w ust. 1; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio dla lokalizacji miejsc i urządzeń parkingowych dla rowerów.

§ 16.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy terenu UP :

1) Geometria dachów - dopuszcza się stosowanie:

a) dachów płaskich;

b) dachów stromych o nachyleniu połaci pod kątem do 35o;

c) dachów o przekroju krzywoliniowym dowolnej geometrii.

2) Gabaryty obiektów budowlanych:

a) szerokość elewacji frontowych budynków: ograniczona wyłącznie wymiarami działek budowlanych, liniami zabudowy i wymogami przepisów techniczno-budowlanych;

b) maksymalna wysokość zabudowy - 20 m.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza się w odległości:

1) 18 m od linii rozgraniczenia pasa drogowego drogi przyległej do terenu UP od północy, częściowo zawartego w obrębie terenu KD-G,

2) od 10 m do 18 m od linii rozgraniczenia terenów kolejowych,

3) 10 m od linii rozgraniczenia terenu drogi lokalnej oznaczonej symbolem KD-L – wg rysunku planu.

3. Wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla terenu UP : 70%.

4. Intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla terenu UP :

1) minimalna intensywność zabudowy: 0,0 (dopuszcza się realizację przeznaczenia terenu UP w postaci obiektów budowlanych niebędących budynkami);

2) maksymalna intensywność zabudowy: 2,0.

5. Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej dla terenu UP : min. 15%.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 17.

1. Realizacja przeznaczenia terenów w obrębie obszaru objętego niniejszym planem nie jest uwarunkowana uprzednim scaleniem i podziałem nieruchomości, wobec czego nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości.

2. W przypadku scalenia i podziału nieruchomości dokonywanego na wniosek podmiotów określonych w przepisach odrębnych, ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic bocznych działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających dróg obsługujących te działki: w przedziale 70-90°, przy czym ograniczenie to nie dotyczy granic bocznych:

a) działki budowlanej posiadającej front w granicy placu nawrotnego na zakończeniu drogi obsługującej tą działkę,

b) działki budowlanej posiadającej front na łuku drogi obsługującej tą działkę;

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 3000 m2;

3) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż ustalona w pkt 2 powyżej lub w przepisach odrębnych wyłącznie pod obiekty infrastruktury technicznej lub pod drogi wewnętrzne;

4) minimalna szerokość nowo wydzielanych dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających te drogi:

a) 8,0 m - w przypadku dróg o długości (mierzonej w osi drogi) nie większej niż 30 m;

b) 12,0 m - w przypadku dróg innych niż wymienione lit. a) powyżej;

5) w przypadku dróg wewnętrznych nie połączonych oboma końcami z drogami publicznymi, na ich zakończeniu nakazuje się projektować place nawrotne spełniające wymagania przepisów odrębnych w zakresie wymiarów placów nawrotnych na drogach pożarowych;

6) zakazuje się podziału na działki w sposób uniemożliwiający obsługę komunikacyjną i/lub infrastrukturalną działek budowlanych zlokalizowanych poza obszarem objętym scaleniem i podziałem.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 18.

Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, tym wież, kominów, masztów, itp. o wysokości większej niż 100 m powyżej poziomu terenu.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 19.

1. Plan wyznacza tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi:

1) KD-G – droga gminna w klasie „G” (główna),

2) KD-L – drogi gminna w klasie „L” (lokalna).

2. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) są liniami rozgraniczającymi drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

3. Jako trasy dla komunikacji zbiorowej na obszarze objętym planem dopuszcza się ulicę w klasie drogi głównej „G”.

4. W obrębie linii rozgraniczających drogę, wymienioną w ust. 3 powyżej, dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej.

5. Przy modernizacji, rozbudowie i budowie elementów systemu komunikacji nakazuje się zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązujących dla poszczególnych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu tras rowerowych, dokonywaną w oparciu o zapisy odpowiednich dokumentów strategicznych, zawierających plan ogólnomiejskiego systemu komunikacji rowerowej.

7. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń odwodnienia pasa drogowego, w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

8. Dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej działek budowlanych dopuszcza się wydzielanie w obrębie terenu UP dróg wewnętrznych połączonych z układem zewnętrznym poprzez:

1) drogę lokalną (ciąg ulic: Potkanowskiej i Warsztatowej) przyległą do obszaru objętego planem od zachodu;

2) drogę odbarczającą przebiegającą wzdłuż północnej granicy obszaru objętego planem oraz przez teren KD-G.

§ 20.

1. Dla wyznaczonych w niniejszym planie terenów dróg publicznych ustala się parametry i wskaźniki oraz inne zasady zagospodarowania terenów jak następuje:

1) dla terenu KD-G (powierzchnia 0,03 ha):

a) szerokość w liniach rozgraniczenia na terenie objętym planem: od 0m do 4,8m

b) zakaz lokalizacji zjazdów indywidualnych,

c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym;

2) dla terenu KD-L (powierzchnia 0,03 ha):

a) szerokość w liniach rozgraniczenia na terenie objętym planem: od 0m do 4,8m; umożliwiająca osiągnięcie łącznej (na obszarze objętym planem i poza nim) szerokości pasa drogowego: min. 15m

b) obligatoryjny zakres realizujących przeznaczenie terenów działań inwestycyjnych: budowa elementów pasa drogowego

c) obsługa zainwestowania terenów przyległych do pasa drogowego:

- bezpośrednio – za pomocą projektowanych zjazdów, lokalizowanych poza strefami oddziaływania skrzyżowań, lub

- pośrednio – za pomocą niewskazanych w rysunku planu dróg wewnętrznych (w przypadku ich wydzielenia na terenach przyległych do pasa drogowego tej drogi).

2. Przy zagospodarowaniu terenów dróg publicznych, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 obowiązują wymagania w zakresie parametrów przestrzennych i technicznych poszczególnych elementów zagospodarowania terenów określone w przepisach odrębnych, w tym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430, z późniejszymi zmianami) dla dróg o odpowiednich kategoriach funkcjonalnych i przekroju oraz dla skrzyżowań z takimi drogami.

3. Dopuszcza się użytkowanie poszczególnych części terenów, o których mowa w ust. 1, w sposób dotychczasowy, do czasu docelowej realizacji ustaleń niniejszego planu.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 21.

1. Budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej jak i wszelkie zmiany w zagospodarowaniu terenu objętego planem i w jego otoczeniu wynikające z realizacji niniejszego planu nie mogą utrudniać funkcjonowania i czynności eksploatacyjnych urządzeń naziemnych i podziemnych funkcjonującej infrastruktury technicznej.

2. Rozbudowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, wynikające z realizacji niniejszego planu, należy prowadzić zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów odrębnych.

3. Wszelkie nowoprojektowane przewody uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o charakterze ogólnolomiejskim lub ponadlokalnym należy lokalizować na terenie ogólnodostępnym, głównie pomiędzy liniami rozgraniczającymi ciągi komunikacyjne; lokalizację przewodów i urządzeń ww. uzbrojenia poza liniami rozgraniczającymi ciągi komunikacyjne dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia dostępności celem prowadzenia czynności eksploatacyjnych.

4. Ostateczny przebieg tras projektowanych przewodów uzbrojenia technicznego wraz z wymiarowaniem tych przewodów należy ustalić na etapie przygotowywania ich realizacji.

5. Przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów należy zachować od infrastruktury technicznej odległości bezpieczne zgodnie z wymogami przepisów odrębnych i obowiązujących norm.

6. Zaopatrzenie w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych i technologicznych  -wyłącznie z komunalnego systemu wodociągowego, dokonywane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

2) celem zaspokojenia zapotrzebowania istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów dopuszcza się rozbudowę i/lub modernizację sieci wodociągowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

3) parametry sieci wodociągowej nakazuje się  projektować zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego.

7. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych i przemysłowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków z istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów wyłącznie  do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej, dokonywane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

2) celem zaspokojenia zapotrzebowania istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów dopuszcza się rozbudowę i/lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

3) zakazuje się zrzutu ścieków sanitarnych i/lub przemysłowych do wyodrębnionego systemu odprowadzania wód opadowych,

4) jakość odprowadzanych ścieków sanitarnych i przemysłowych winna odpowiadać warunkom fizykochemicznym, określonym w przepisach odrębnych.

8. W zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków na odpowiednio do tego celu przygotowane powierzchnie biologicznie czynne, w tym do studni chłonnych, z uwzględnieniem warunków geologicznych oraz z zachowaniem wymagań określonych w przepisach odrębnych i/lub za pomocą systemu kanalizacji deszczowej, przy czym odprowadzanie ścieków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej dopuszcza się dla nie więcej niż 50% ścieków powstających na danej działce budowlanej, podczas gdy pozostała ilość winna być zagospodarowana, retencjonowana lub odprowadzana do gruntu w obrębie obszaru objętego planem;

2) dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych, retencyjno-odparowujących, oczyszczalni wód deszczowych, itp. urządzeń jako elementów systemu zagospodarowania ścieków deszczowych z obszaru objętego planem;

3) zakazuje się zrzutu ścieków deszczowych do wyodrębnionego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych;

4) jakość odprowadzanych do gruntu ścieków deszczowych winna odpowiadać warunkom fizykochemicznym, określonym w przepisach odrębnych;

9. Zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy - według zapotrzebowania istniejącej i planowanej zabudowy z systemu gazowniczego, z dopuszczeniem jego rozbudowy i/lub przebudowy - zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.

10. Zaopatrzenie w energię cieplną dopuszcza się:

1) z systemu ciepłowniczego;

2) z indywidualnych lub zbiorowych lokalnych źródeł ciepła, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych.

11. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie w energię elektryczną z sieci systemu elektroenergetycznego, z dopuszczeniem jego rozbudowy i modernizacji - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się zasilanie funkcji realizujących przeznaczenie terenów za pomocą instalacji wytwarzających energię elektryczną z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej;

3) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych w inne obiekty budowlane, lokalizowanych poza pasami drogowymi z uwzględnieniem niezbędnego dojazdu serwisowego - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych;

12. Jako minimalny zakres uzbrojenia poszczególnych działek budowlanych określa się: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

13. Budowę, rozbudowę i remonty sieci i urządzeń telekomunikacji publicznej dopuszcza się na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 22.

1. Do czasu zagospodarowania pod funkcje realizujące ustalone w planie przeznaczenie dopuszcza się ich użytkowanie w sposób dotychczasowy i/lub tymczasowe zagospodarowanie: zielenią niską; parkingami o nawierzchni z elementów rozbieralnych do odzysku; obiektami, o których mowa w ust. 2 poniżej.

2. Lokalizację obiektów tymczasowych dopuszcza się wyłącznie w związku z realizacją budów, do czasu ich zakończenia.

Rozdział 11.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 23.

1. Dla terenów o których mowa w §19 ust.1 określa się stawkę procentową dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 1%.

2. Dla terenu UP określa się stawkę procentową dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 30%.

Dział III.
Ustalenia końcowe

§ 24.

W obrębie obszaru objętego planem niniejszym tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Potokowa – etap I”, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 331/2012 z dnia 28.05.2012 r.

§ 25.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 26.

Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 712/2014
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

RYSUNEK PLANU

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 712/2014
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Rozstrzygnięcie dotyczy: nieuwzględnionych uwag  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica przemysłowa”, wniesionych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Radom w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Radom załącznik do uchwały nr…….…..z dnia…….Uwagi

Uwaga
uwzględniona

Uwaga nie-
uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nie-
uwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ponieważ wszystkie uwagi wniesione do projektu planu zostały uwzględnione przez organ sporządzający projekt, rozstrzyganie przez Radę Gminy o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag – było bezprzedmiotowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 712/2014
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ORAZ ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Rozstrzygnięcie  dotyczy: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Dzielnica przemysłowa”

- budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø0,30m – ok. 200 Wyżej podane planowane elementy uzbrojenia finansowane będą:

- Ze środków własnych gminy

- Z dotacji

- Z kredytów i pożyczek komercyjnych

- Z kredytów i pożyczek preferencyjnych Wyżej wymienione, planowane inwestycje mogą być również finansowane z innych nie wskazanych źródeł oraz ze środków prywatnych.

Zestawienie przewidywanych, podstawowych elementów uzbrojenia komunalnego

warunkujących realizację planu Niżej podane planowane elementy uzbrojenia finansowane będą z budżetu gminy.

1. Kanalizacja sanitarna – o średnicy Ø 300mm i długości około 200m (zlokalizowane na działce nr 39/3 poza terenem objętym planem)

2. Kanalizacja deszczowa – o średnicy Ø 800mm i długości około 200m (zlokalizowane na działce nr 39/3 poza terenem objętym planem)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »