| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/564/2014 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 kwietnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.[1])) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.[2])) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1166 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/518/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz.18 z późn.zm[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 187.093.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 149.290.058 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 37.803.682 zł, w tym:

a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 20.015.282 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 17.618.400 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 170.000 zł.

2. Źródłami dochodów bieżących, określonych w ust. 1 pkt 1, są:

1) podatki i opłaty lokalne w wysokości 36.422.310 zł,

2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 792.252 zł,

3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.112.778 zł,

4) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54.700.000 zł oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.200.000 zł,

5) subwencje i dotacje celowe w wysokości 46.237.924 zł.;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości 183.120.820 zł.

2. Wydatki bieżące stanowią kwotę 143.365.178 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 64.842.997 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 43.169.145 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.330.242 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.338.779 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 944.155 zł,

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.739.860 zł.

3. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 39.755.642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.766.200 zł,

2) dotacje na zadania majątkowe w wysokości 630.000 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 30.349.442 zł,

4) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 10.000 zł.

4. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 31.293.597 zł.;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżka budżetu w wysokości 3.972.920 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.700.000 zł pochodzące z:

1) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.700.000 zł,

2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.672.920 zł, z następujących tytułów:

1) spłaty pożyczek w wysokości 1.316.920 zł

2) wykupu obligacji komunalnych w wysokości 7.356.000 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w kwocie 5.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.700.000 zł.;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę celową w wysokości 457.000 zł na inicjatywy lokalne.;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 8.882.089 zł, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.368 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 19.960.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.;

7) załącznik nr 1 "Planowane dochody budżetu na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

8) załącznik nr 2 "Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały;

9) załącznik nr 3 "Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały;

10) załącznik nr 4 "Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;

11) załącznik nr 5 "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;

12) załącznik nr 6 "Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały;

13) załącznik nr 7 "Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały;

14) załącznik nr 8 "Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do uchwały;

15) załącznik nr 9 "Planowane przychody i rozchody ujęte w budżecie gminy na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/564/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz.379.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami: Nr XXXIX/527/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr XL/533/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr XLI/549/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »