| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/567/2014 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])) oraz art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827[3]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, zwany dalej regulaminem w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/384/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form  wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 2778 ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Janusz Klejment


Załącznik do Uchwały Nr XLII/567/2014
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN
ustalający t ryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres  kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

2) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XLII/567/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania;

3) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Legionowo przez osoby prawne i fizyczne niepubliczne przedszkola, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Legionowo;

4) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Legionowo przez osoby prawne i fizyczne niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Legionowo;

5) oddziałach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć oddziały wychowania przedszkolnego działające w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Legionowo przez osoby prawne i fizyczne, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Legionowo;

6) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Legionowo przez osoby prawne i fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Legionowo.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Legionowo udziela się dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

2. Podstawą obliczania miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest wysokość wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy Legionowo oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Legionowo z budżetu państwa, z uwzględnieniem liczby uczniów.

3. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy Legionowo w przeliczeniu na 1 ucznia w prowadzonych przez Gminę Legionowo publicznych przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych, zmianie ulegają kwoty dotacji na prowadzenie oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

4. Kwota dotacji ulega zmianie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmiany wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy Legionowo i nastąpiła zmiana liczby uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych.

§ 3. 1. Dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej przysługuje dotacja na każdego ucznia określona w art. 90 ust. 2a ustawy, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Legionowo z budżetu państwa.

2. Dla niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja z budżetu Gminy Legionowo w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Legionowo z budżetu państwa.

3. Dla niepublicznego przedszkola przysługuje dotacja:

1) na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Legionowo wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Legionowo;

2) na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Legionowo z budżetu państwa.

4. Dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja:

1) na każdego ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie Gminy Legionowo  wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Legionowo;

2) na każdego ucznia niepełnosprawnego objętego tymi formami wychowania przedszkolnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Legionowo z budżetu państwa.

5. Wysokość wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 stanowi iloraz ustalonych w budżecie Gminy Legionowo wydatków bieżących w przedszkolach publicznych oraz  liczby uczniów ustalonej na 1 dzień kalendarzowy każdego miesiąca w prowadzonych przez Gminę Legionowo publicznych przedszkolach.

6. Dla oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych przysługuje dotacja:

1) na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Legionowo wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia;

2) na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Legionowo z budżetu państwa.

7. Wysokość wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia, o których mowa w ust.6 pkt 1, stanowi iloraz ustalonych w budżecie Gminy Legionowo wydatków bieżących w oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych publicznych oraz liczby uczniów ustalonej na 1 dzień kalendarzowy każdego miesiąca w prowadzonych przez Gminę Legionowo oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych publicznych.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę, oddziały wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, niepubliczne przedszkole oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 składa Prezydentowi Miasta Legionowo:

1) pisemny wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, którego wzór określa załącznik Nr 1 do regulaminu;

2) pisemną informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień kalendarzowy każdego miesiąca nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, której wzór określa załącznik Nr 2 do regulaminu;

2. Wysokość dotacji dla niepublicznej szkoły, oddziału wychowania przedszkolnego w niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego przedszkola i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego ustala się na podstawie aktualnej liczby uczniów, według stanu na pierwszy dzień kalendarzowy każdego miesiąca w oparciu o informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub zespołu szkół wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego niepubliczna szkoła, niepubliczne przedszkole i niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego zobowiązane są powiadomić Prezydenta Miasta Legionowo stosownym pismem.

§ 5. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole i niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje do Prezydenta Miasta Legionowo roczne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, którego wzór określa załącznik Nr 3 do regulaminu w terminie do 15 stycznia roku następującego po danym roku budżetowym.

2. Gmina Legionowo ma prawo żądać, aby organy prowadzące podmioty, o których mowa w ust. 1, przedstawiły w wyznaczonym terminie dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące liczby uczniów wykazywanej zgodnie z § 4 ust.1 pkt 2 i rozliczenia z otrzymanej dotacji, o którym mowa w ust. 1.

3. Dotacje w części niewykorzystanej, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Legionowo na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Gmina Legionowo przeprowadza okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, o których mowa w §3 ust. 1 -4 i ust.6.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Legionowo, w którym wskazuje się imię i nazwisko kontrolującego, temat kontroli, okres objęty kontrolą oraz termin ważności upoważnienia.

3. Kontrola, o której mowa w ust.1, obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy.

4. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanej jednostki w dniach i godzinach jej pracy.

5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch egzemplarzach, z którego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego  podmiotu. Protokół z kontroli zawiera termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska osob przeprowadzających kontrolę, zarządzającego kontrolę, podstawy prawne, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli oraz ewentualne zalecenia, podpisy osób kontrolowanych oraz osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

6. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu może zgłosić na piśmie wyjaśnienie do protokołu.

7. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 6, kontrolujący może podjąć czynności kontrolne  uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

8. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje podmiotowi kontrolowanemu na  piśmie   swoje  stanowisko co do zgłoszonych wyjaśnień.

9. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym  zawarte  są  wnioski lub zalecenia kierowane do podmiotu kontrolującego.

10. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie  realizacji zaleceń pokontrolnych.

11. O każdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o niepowiadomieniu w wyznaczonym terminie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych kontrolujący powiadamia właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Legionowo.


Załącznik Nr 1 do załącznika
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do załącznika
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do załącznika
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr  69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr. 157, poz. 1241; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r.  Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87; poz. 827 i poz. 1317; z 2014 r. poz. 7 i poz. 290.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »