| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-8(10)/2014/464/2 ZM VIII/JSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 kwietnia 2014r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 19 lutego 2014 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Spółka z o.o. z siedzibą w Pionkach,

posiadającego:

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS):0000390109

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) : 7962943174 ,

zatwierdzam

zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa energetycznego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWA-4210-40(8)/2013/464/VIII/TKi z dnia 14 czerwca 2013 r. (z późn. zm.), która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją Nr OWA-4210-40(8)/2013/464/VIII/TKi z dnia 14 czerwca 2013 r., zmienioną decyzją Nr OWA-4210-55(3)/2013/464/1 ZM VIII/TKi z dnia 9 października 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, zatwierdził VIII taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, z okresem obowiązywania do dnia 30 września 2014 r.

Pismem z dnia 19 lutego 2014 r., które wpłynęło do Środkowo - Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Łodzi w dniu 20 lutego 2014 r., Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. Przedmiotowy wniosek Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło wzrostem od dnia 17 grudnia 2013 r. kosztów zakupu paliwa - gazu ziemnego w związku z zatwierdzeniem nowych taryf dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spowodowało to istotną i niemożliwą do przewidzenia zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne koncesjonowanej działalności ciepłowniczej.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami nowych cen i stawek opłat, zatwierdzonych niniejszą decyzją, skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat w wysokości 3,03 % w stosunku do opłat wynikających z obowiązującej taryfy.

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.).

W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W świetle powyższych okoliczności, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie stwierdzono, że przedmiotowej drugiej zmianie VIII taryfy dla ciepła nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony.

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OWA-4210-40(8)/2013/464/VIII/TKi (z póżn. zm.) z dnia 14 czerwca 2013 r. pozostają bez zmian.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94c, 90 - 550 Łódź.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 7

26-670 PIONKI

2. Wojewoda Mazowiecki

3. a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »