| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/364/14 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulgi tj. umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym, organy uprawnione do udzielania tych ulg oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2

1. Należności, o których mowa w § 1 mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,-zł ;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności pieniężnej może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności,
o których mowa w § 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

2. Za okres odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności pieniężnej na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pierwotnej daty wymagalności należności.

§ 4

1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, o których mowa w niniejszej uchwale są uprawnieni:

1) Burmistrz Nasielska – w odniesieniu do należności przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym, bez ograniczeń kwoty, z zastrzeżeniem pkt.2;

2) Kierownik jednostki podległej – w odniesieniu do należności przypadających jednostce podległej do wysokości 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Organ uprawniony do umarzania należności głównej jest również uprawniony do umarzania odsetek od należności głównej oraz należności ubocznych.

§ 5

1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego
w postaci umowy lub jednostronnego oświadczenia woli.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien być należycie umotywowany. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

3. Udzielenie ulgi powinno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które powinno wykazać co najmniej jedną z przesłanek do jej zastosowania.

§ 6

W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną, odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379 z 28 grudnia 2006 r.).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr L/367/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nasielsku


Katarzyna Świderska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »